Co to jest AKT NOTARIALNY

Forma dokumentu urzędowego, sporządzanego przez notariusza, potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony wówczas, kiedy wymagają tego przepisy prawa lub kiedy wynika to z woli stron. Jeżeli forma aktu notarialnego nie zostanie dochowana, a prawo tego wymaga, to taka czynność prawna staje się bezskuteczna.

Kiedy należy podpisać ANEKS DO UMOWY

Dokument pisemny, zmieniający warunki umowy (np. dotyczące: okresu kredytowania, zabezpieczenia, marży kredytu, systemu spłat, prolongaty w spłacie, itp.).

Co to jest BIK – BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

pytania i odpowiedzi BIKBiuro Informacji Kredytowej gromadzi i przechowuje informacje o:

Dotyczy to nie tylko kredytów i pożyczek gotówkowych, ale i pozostałych kredytów, np. kredytów hipotecznych, ratalnych, samochodowych, limitów kart kredytowych i kredytach odnawialnych.

W BIK-u znajdują się zarówno pozytywne informacje o terminowej spłacie, jak i negatywne, dotyczące zaległości czy opóźnień (wpływa to na ocenę – negatywną lub pozytywną – historii kredytowej). Ocena wiarygodności kredytowej jest jednym z czynników wpływającym na ocenę kredytową i ma wpływa na decyzję kredytową banku.

Co to jest CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY

Suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Obowiązek jej wyliczenia, zarówno dla banków, jak i firm pożyczkowych, wynika z ustawy o kredycie konsumenckim.

Co to jest CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU

Kwota kredytu netto, czyli kwota, którą otrzymasz do Twojej dyspozycji. Może być ona równa lub niższa od kwoty kredytu. Kwota kredytu zawiera bowiem kredytowane przez bank prowizje i opłaty (banki podają informację o kredytowaniu lub nie, kosztów kredytowych).

Banki wyliczają całkowitą kwotę kredytu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim – jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które bank udostępnia konsumentowi na podstawie podpisanej umowy o kredyt.

Źródła: kredyt konsumencki oraz ustawa o kredycie konsumenckim.

Co to jest CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Jest to suma wszystkich kosztów, które będziesz musiał zapłacić w związku z zawartą umową kredytową. Mogą to być:

Całkowita kwota kredytu (podobnie jak i RRSO) związana jest z ustawą o kredycie konsumenckim i wyliczana jest zgodnie z zasadami, które zostały w niej określone.

Należy wziąć pod uwagę, że całkowity koszt kredytu, który faktycznie poniesiesz, może się różnić od wyliczonego na dzień zawarcia umowy kredytowej. Między innymi z tego powodu, że:

Co to jest CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY

Jest to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. W kwocie tej mieszczą się zarówno odsetki, prowizje, opłaty, marże oraz koszty opłaty sądowe z tytułu prowadzenia ksiąg wieczystych, składki ubezpieczeniowe.

Czym jest FIRMA POŻYCZKOWA

Instytucje pożyczkowe są to podmioty inne niż banki, SKOK-i czy podmioty, których działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Aby prowadzić tego typu działalność, należy prowadzić ją w formie spółki kapitałowej z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 200 tys. zł. Może on być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych. Ponieważ podmiot finansuje pożyczki z własnego kapitału zakładowego, a nie ze środków zdeponowanych przez klientów i nie pobiera depozytów, nie powinien być nazywany parabankiem). Firmy pożyczkowe nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Co to jest HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU

Plan spłat kredytu, w którym zawarte są zarówno terminy, jak i kwoty wszystkich rat kredytowych, z wyszczególnieniem wysokości rat kapitałowych, odsetkowych oraz kwoty kredytu, która pozostaje do spłaty.

harmonogram spłst kredytu

Co to jest KARENCJA W SPŁACIE KREDYTU

Inaczej jest to odroczenie (lub zawieszenie na jakiś czas) płacenia rat kredytowych:

W pierwszym przypadku kredytobiorca nie spłaca kredytu na czas trwania karencji, natomiast w drugim spłaca tylko odsetki. Po zakończeniu okresu karencji następuje powrót do spłaty kredytu, a część niezapłacona z okresu karencji najczęściej jest rozkładana na pozostały czas kredytowania.

Data wystawienia wyciągu dla KARTY KREDYTOWEJ

Data wystawienia wyciągu jest równoznaczne z datą zamknięcia okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni i za ten okres rozliczane są transakcje dokonane przy pomocy karty. Data zakończenia wybierana jest podczas wypełniania wniosku o wydanie karty. Bank przygotowuje wyciąg z danego okresu rozliczeniowego i od tego dnia liczony jest czas (z reguły jest to ok. 2 tygodni), w którym należy spłacić zadłużenie limitu.

Dzień rozliczenia wyciągu dla KARTY KREDYTOWEJ

Jest to dzień rozliczenia wyciągu. Od dnia wygenerowania wyciągu jest jeszcze okres bezodsetkowy (może wynieść nawet 24-26 dni), w czasie którym powinna nastąpić spłata zadłużenia.

Dzień wymagalnej spłaty KART KREDYTOWEJ

Jest to dzień, w którym mija termin bezodsetkowej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej.

KARTA KREDYTOWA. Kwota do natychmiastowej spłaty

Minimalna kwota spłaty powinna być powiększona o występującą na dzień spłaty kwotę do natychmiastowej spłaty. W pierwszej kolejności spłacana jest kwota do spłaty natychmiastowej, a następnie kwota minimalna – należy zatem pokryć obydwie kwoty (inaczej zostanie naliczona opłata za obsługę nieterminowej spłaty).

KARTA KREDYTOWA. Minimalna kwota do spłaty

Część zadłużenia, jaka powinna zostać spłacona w terminie określonym na miesięcznym wyciągu.

Co to jest OKRES BEZODSETKOWY dla karty kredytowej

Okres w ciągu którego nie zostaną naliczone odsetki od spłaty kredytu. Wynosi ok. 50-60 dni. W przypadku braku spłaty zadłużenia, zostaną naliczone odsetki za okres od dnia dokonania transakcji, aż do dnia spłaty.

Co to jest KREDYT KONSUMENCKI

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim jest to kredyt bądź inne zobowiązanie udzielony osobie fizycznej (konsumentowi), na kwotę mniejszą niż 255 550 zł (lub równowartość w walucie obcej). Cel kredytowania nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i jest niezabezpieczony na hipotece nieruchomości.

Kredyt konsumencki przyznaje konsumentowi określone prawa, np.: do otrzymania projektu umowy, formularza informacyjnego (w którym znajduje się informacja o RRSO kredytu, całkowitej kwocie kredytu i kwocie do zapłaty), do odstąpienia od umowy czy wyjaśnienia odmowy udzielenia kredytu (z powodu negatywnej historii kredytowej BIK).

Kredytem konsumenckim są m.in. kredyty i pożyczki:

Do kredytów konsumenckich wliczane są również karty kredytowe, natomiast kredytem konsumenckim nie jest kredyt:

Co to jest KREDYT ODNAWIALNY

Kredyt odnawialny jest związany rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), a i środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel. Kredyt odnawialny nie jest debetem i są to dwa różne produkty.

Kredyt odnawialny powiększa saldo środków finansowych dostępnych koncie o kwotę udostępnionego limitu. Każdy wpływ (nie ma znaczenia czy jest to wynagrodzenie czy wpłata własna) na konto powoduje spłatę kredytu. Przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie. Od spłaconej kwoty bank nalicza odsetki. Inne koszty, poza odsetkami, które możesz ponieść, to prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego, podwyższenie oraz jego odnowienie po 12 miesiącach.

Co to jest KREDYT SAMOCHODOWY

Kredyt samochodowy to sposób na sfinansowanie zakupu auta, nowego lub używanego, tradycyjnego czy ekologicznego, ale także motocykla, motoroweru czy przyczepy kempingowej.

Kredyty samochodowe charakteryzują się z reguły niskim oprocentowanej (np. w Santader Consumer Bank już od 2,99% – maj 2021 r.), dlatego, że zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest finansowana nieruchomość. Zabezpieczeniem spłaty kredytu może również cesja praw z polisy AC.

Kredyt samochodowy w Santander Consumer Bank pozwala na zakup pojazdu nowego lub używanego, sprowadzonego z zagranicy, od osoby fizycznej, z komisu lub od dealera. Decyzję kredytową można poznać już w niecałą godzinę.

Kredyt samochodowy pozwala na ustalenie dogodnego okresu kredytowania pojazdu, który wynosi od 6 do 96 miesięcy. Raty na samochód mogą być równe, malejące lub balonowe (płatność może przypadać raz w roku). Santander Consumer Bank akceptuje różne dochody, również i te, które pochodzą z zagranicy.

Co to jest cesja praw z polisy AC w KREDYCIE SAMOCHODOWYM

Przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na rzecz banku udzielającego kredytu.

Co to jest przewłaszczenie warunkowe w KREDYCIE SAMOCHODOWYM

Oznacza to, że kredytobiorca pozostaje jedynym właścicielem pojazdu i bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako jego współwłaściciel. W przypadku braku spłaty kredytu, własność pojazdu może przejść w całości na rzecz kredytującego.

Co to jest umowa przewłaszczenia częściowego dla KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Przeniesienie części własności pojazdu na bank, który staje się współwłaścicielem pojazdu w określonym procencie. Przeniesienia własności pojazdu z powrotem na kredytobiorcę następuje po całkowitej spłacie kredytu.

Ile wynosi KWOTA KREDYTU

Jest to suma środków (netto – „na rękę”), które bank wypłaca na podstawie umowy kredytowej oraz obejmuje wszystkie kredytowane przez bank opłaty i prowizje.

Co to jest OPROCENTOWANIE KREDYTU – nominalne

Stopa procentowa podawana w skali roku, według której bank nalicza odsetki. Oprocentowanie nominalne kredytu może być stałe lub zmienne:

W przypadku oprocentowania zmiennego umowa kredytowa MUSI wskazywać, od czego zależy jego zmiana i o ile się może zmienić, dodatkowo banki wskazują jakie czynniki i zdarzenia wpływają na zmianę oprocentowania.

Najczęściej wysokość oprocentowania zmiennego wyznaczana jest jako suma marży banku (część stała) i stawki WIBOR (cześć zmienna – dla kredytów udzielanych w PLN). Jeżeli WIBOR wynosi 1,50%, a marża banku 4,00%, to ich suma stanowi oprocentowanie nominalne kredytu i wynosi 5,50%.

Co to jest WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest oprocentowaniem, po którym jeden bank jest skłonny udzielić innemu bankowi kredytu na polskim rynku międzybankowym przyjmując różne okresy kredytowania ( 1miesiąc – 1M, 3 miesiące – 3M, 6 miesięcy – 6M).

Co to jest STOPA REFERENCYJNA

Instrument rynku pieniężnego stosowany przez Narodowy Bank Polski do określania rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w podstawowych operacjach otwartego rynku. Operacje polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym.

Stopa ta wpływa na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Jest ona podstawą do ustalenia procentowania kredytu. Od 29 maja 2020 r. wynosi ono 0,10%.

Dlaczego RATA KREDYTU rośnie

Rata kredytu (rata kredytowa) jest kwotą, na którą składa się rata kapitałowa (czyli jest to część kapitału kredytu pozostająca do spłaty) oraz rata odsetkowa (odsetki należne do zapłaty w danym miesiącu).

Raty dzielą się przede wszystkim na raty równe lub malejące:

Spłata kredytu w postaci typowych rat spotyka się w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych, ratalnych, samochodowych czy mieszkaniowych. Nieco inaczej wygląda spłata dla kredytu odnawialnego czy dla karty kredytowej.

Dlaczego RATA KREDYTU rośnie? Dlaczego RATA KREDYTU zmalała? Obniżenie stóp procentowych przez RPP Radę Polityki Pieniężnej dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem oznacza obniżeniem raty kredytu, a ich wzrost oznacza podwyższenie raty. Im mniejsze jest bowiem oprocentowanie kredytu, tym mniejsza będzie kwota odsetek do zapłacenia.

Co to RESTRUKTURYZACJA KREDYTU

Restrukturyzacja kredytu lub pożyczki związana jest ze zmianą pierwotnych warunków umowy. Najczęściej jest to spowodowane problemami ze spłatą zobowiązania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wyróżnić można różne formy restrukturyzacji. Między innymi:

Co to jest RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest ściśle powiązana z kredytem konsumenckim oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Nie tylko bank, ale każdy podmiot, który udziela kredyty i pożyczki, musi ją wyliczać:

Korzystając z RRSO można znacznie łatwiej porównać różne oferty kredytowe. RRSO uwzględnia:

Wysokość rzeczywistego oprocentowania jest zależne od wielu czynników. Między innymi na jego wysokość wpływa:

RRSO nie powinno być jedynym wskaźnikiem, który należy uwzględniać przy porównywaniu ofert kredytów. Powinniśmy również sprawdzić całkowity koszt kredytu oraz poszczególne koszty kredytowe.

Link do ustawy o kredycie konsumenckim: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715/