Baza wiedzy

Wykaz niektórych stosowanych pojęć, z którymi spotkasz się w serwisie:

co to jest bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula abuzywna i inne
FAQ – Podstawowe pytania i odpowiedzi dotyczące kredytów i pożyczek. Źródło: kredytyporownywarka.pl

SPIS TREŚCI

akt notarialny aneks do umowy

AKT NOTARIALNY

Forma dokumentu urzędowego, sporządzanego przez notariusza, potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony wówczas, kiedy wymagają tego przepisy prawa lub kiedy wynika to z woli stron. Jeżeli forma aktu notarialnego nie zostanie dochowana, a prawo tego wymaga, to taka czynność prawna staje się bezskuteczna.

ANEKS DO UMOWY

Dokument pisemny, zmieniający warunki umowy (np. dotyczące: okresu kredytowania, zabezpieczenia, marży kredytu, systemu spłat, prolongaty w spłacie, itp.).

BIK BIG

Bank Identification Number

Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku, który jest emitentem oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę.

92 2490XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aby zidentyfikować nazwę banku należy sprawdzić cyfry na pozycjach od 3 do 6.

Wybrane banki i identyfikatory:

 • 2910 – Aion Bank,
 • 2490 – Alior Bank,
 • 1320 – Bank Pocztowy,
 • 1930 – Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS),
 • 1130 – BGK,
 • 2030 – BNP Paribas,
 • 1540 – BOŚ Bank,
 • 1030 – Citi Handlowy,
 • 1940 – Credit Agricole,
 • 2190 – DNB Bank Polska,
 • 2480 – Getin Noble Bank,
 • 2800 – HSBC,
 • 2720 – Inbank,
 • 1050 – ING Bank Śląski,
 • 1160 – Millennium Bank,
 • 1140 – mBank,
 • 1010 – Narodowy Bank Polski,
 • 1870 – Nest Bank,
 • 1240 – Pekao SA,
 • 1020 – PKO BP,
 • 1680 – Plus Bank,
 • 1090 – Santander Bank Polska,
 • 2120 – Santander Consumer Bank,
 • 1610 – SGB – Bank,
 • 2160 – Toyota Bank,
 • 2770 – Volkswagen Bank.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

Bankowy tytuł egzekucyjny – pozasądowy i specjalny tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności bankowej lub była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenie wierzytelności. Wystawiany na podstawie ksiąg banku lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowej.

Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności w postępowaniu formalnym (bez badania zasadności roszczeń) pozwalał bankowi na niezwłoczne wszczęcie egzekucji. Z dniem 1.01. 2016 r., na mocy wyroku TK z 14.04.2015 r., przepis ustawy Prawo bankowe dopuszczający stosowanie bankowego tytułu egzekucyjnego utracił moc.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

Działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zadaniem BIG jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych polegających na przyjmowaniu takich informacji od wierzycieli, przechowywaniu ich i udostępnianiu.

Wierzyciel jest zobowiązany do zawarcia umowy z Biurem. Zobowiązanie konsumenta może zostać zgłoszone wtedy, kiedy wynika z umów:

 • o kredyt konsumencki,
 • świadczenie usług pocztowych,
 • telekomunikacji,
 • przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej,
 • dostarczania energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, dostawy energii cieplnej.

Zobowiązani może zostać zgłoszone, kiedy:

 • łączna kwota wymaganego zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł,
 • jest wymagalne od co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, które zawiera ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG z podaniem jego nazwy.

BIK – BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

pytania i odpowiedzi BIKBiuro Informacji Kredytowej gromadzi i przechowuje informacje o:

 • złożonych wnioskach kredytowych (pożyczki i kredyty),
 • aktualnie spłacanych kredytach,
 • spłaconych kredytach z uwzględnieniem terminowości ich spłat.

Dotyczy to nie tylko kredytów i pożyczek gotówkowych, ale i pozostałych kredytów, np. kredytów hipotecznych, ratalnych, samochodowych, limitów kart kredytowych i kredytach odnawialnych.

W BIK-u znajdują się zarówno pozytywne informacje o terminowej spłacie, jak i negatywne, dotyczące zaległości czy opóźnień (wpływa to na ocenę – negatywną lub pozytywną – historii kredytowej). Ocena wiarygodności kredytowej jest jednym z czynników wpływającym na ocenę kredytową i ma wpływa na decyzję kredytową banku.

całkowita kwota do zapłaty

CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY

Suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Obowiązek jej wyliczenia, zarówno dla banków, jak i firm pożyczkowych, wynika z ustawy o kredycie konsumenckim.

CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU

Kwota kredytu netto, czyli kwota, którą otrzymasz do Twojej dyspozycji. Może być ona równa lub niższa od kwoty kredytu. Kwota kredytu zawiera bowiem kredytowane przez bank prowizje i opłaty (banki podają informację o kredytowaniu lub nie, kosztów kredytowych).

Banki wyliczają całkowitą kwotę kredytu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim – jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które bank udostępnia konsumentowi na podstawie podpisanej umowy o kredyt.

Źródła: kredyt konsumencki oraz Ustawa o kredycie konsumenckim.

CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Jest to suma wszystkich kosztów, które będziesz musiał zapłacić w związku z zawartą umową kredytową. Mogą to być:

 • odsetki (naliczane wg ustalonego przez bank oprocentowania),
 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • opłaty dodatkowe,
 • ubezpieczeniem spłaty kredytu (jeżeli z niego skorzystasz).

Całkowita kwota kredytu (podobnie jak i RRSO) związana jest z ustawą o kredycie konsumenckim i wyliczana jest zgodnie z zasadami, które zostały w niej określone.

Należy wziąć pod uwagę, że całkowity koszt kredytu, który faktycznie poniesiesz, może się różnić od wyliczonego na dzień zawarcia umowy kredytowej. Między innymi z tego powodu, że:

 • do wyliczenia kosztów odsetkowych przyjęto, że oprocentowanie kredytu przez cały czas spłaty będzie takie jak w dniu zawarcia umowy (a jeżeli jest to oprocentowanie zmienne, to należy liczyć się z możliwością wzrostu lub spadku stóp procentowych, co oznacza wzrost lub spadek kosztów odsetkowych),
 • kredyt może zostać spłacony wcześniej, ale i mogą wystąpić nieterminowe płatności rat.

CASHBACK

Usługa pozwalająca posiadaczowi karty płatniczej do wypłacenia pieniędzy podczas zakupów w sklepie. Przeprowadzana transakcja może być dokonana jedynie łącznie z płatnością kartą za towar.

CESJA PRAW z POLISY AC

Przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na bank. Po ustanowieniu cesji, w sytuacji, kiedy wystąpi szkoda, ubezpieczyciel zwraca się do banku, na rzecz którego ustanowiona została cesja, o wyrażenie zgody na wypłatę przewidzianego umową odszkodowania.

CESJA PRAW z POLISY ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to przeniesienie przez wierzyciela (cedenta) na rzecz innej osoby (cesjonariusza) praw do wierzytelności z umowy ubezpieczenia. Odbywa się to na podstawie umowy zawartej pomiędzy cedentem a cesjonariuszem.

Cesja praw do wierzytelności oznacza w tym przypadku, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rzecz cesjonariusza lub za jego zgodą, na rzecz osoby, która zostanie przez niego wskazana.

CESJA PRAW z umów ubezpieczenia nieruchomości. Kredyty hipoteczne

Umowa zawarta pomiędzy wierzycielem (cedentem), a cesjonariuszem (bankiem). Na mocy ustawy cedent przenosi na cesjonariusza (bank) wszystkie swoje wierzytelności z tytułu:

 • umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

I to zarówno te istniejące, jak i również powstałe w przyszłości z określonych stosunków prawnych.

Ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie trwania umowy kredytu hipotecznego, obejmując wszystkie ubezpieczenia tej samej nieruchomości, które są zawarte, aż do całkowitej spłaty kredytu hipotecznego.

CHARGE BACK

Obciążenie zwrotne pozwalające odzyskać pieniądze w wyniku reklamacji na transakcję dokonaną kartą płatniczą, a zwrot pieniędzy następuje z rachunku sprzedawcy na konto właściciela karty. Procedura dostępna m.in. w organizacji VISA czy Mastercard.

firma pożyczkowa

FIRMA POŻYCZKOWA

Instytucje pożyczkowe są to podmioty inne niż banki, SKOK-i czy podmioty, których działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Aby prowadzić tego typu działalność, należy prowadzić ją w formie spółki kapitałowej z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym 200 tys. zł. Może on być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych. Ponieważ podmiot finansuje pożyczki z własnego kapitału zakładowego, a nie ze środków zdeponowanych przez klientów i nie pobiera depozytów, nie powinien być nazywany parabankiem). Firmy pożyczkowe nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

historia kredytowa

HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU

Plan spłat kredytu, w którym zawarte są zarówno terminy, jak i kwoty wszystkich rat kredytowych, z wyszczególnieniem wysokości rat kapitałowych, odsetkowych oraz kwoty kredytu, która pozostaje do spłaty.

harmonogram spłst kredytu

HISTORIA KREDYTOWA

Informacje o aktualnych i wcześniejszych zobowiązaniach klientów wobec banków (spłaconych, spłacanych, niespłaconych, opóźnień w spłacie). Są to zatem nie tylko zaciągnięte tradycyjne kredyty i pożyczki, ale również zadłużenie na kartach kredytowych, liniach kredytowych i debetach.

Informacje dotyczące historii kredytowej,która może być pozytywna lub negatywna, można znaleźć w raporcie Biura Informacji Kredytowej (BIK).

instytucje pożyczkowe

INSTYTUCJE POŻYCZKOWE

11 października 2015 r. została znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim i uregulowana została jednocześnie możliwość udzielania pożyczek przez podmioty nazywane „parabankami” lub „firmami pożyczkowymi”.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredytodawców, którzy nie prowadzą działalności w formie banków lub nie są SKOK-ami określa się mianem „instytucji pożyczkowych”. Mogą być one prowadzone tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a minimalny kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 200 tys. zł.

Instytucje pożyczkowe w większości przypadków działają lokalnie i stacjonarnie, ale część firm prowadzi działalność online lub akwizycję w domach konsumentów.

Oferują pożyczki krótkoterminowe (tzw. chwilówki) oraz pożyczki ratalne. Najczęściej pożyczki udzielane przez instytucje pożyczkowe wiążą się ze znacznie większymi kosztami niż podobne pożyczki bankowe.

kalkulatory kredytowe

KALKULATOR KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Narzędzie finansowe zwane również porównywarką lub wyszukiwarką kredytową, prezentujące aktualne propozycje banków w segmencie kredytów i pożyczek gotówkowych. Zawierają zarówno propozycje kredytów online, jak i standardowych dostępnych w bankach.

Głównym założeniem kalkulatorów jest umożliwienie wyszukania kredytu wg określonych parametrów, głównie jest to wysokość kredytu oraz czas kredytowania. Każdy kalkulator kredytów gotówkowych szacuje raty kredytowe, a nie wylicza ich dokładne wartości.

Na stronach internetowych można skorzystać z kilku różnych kalkulatorów prezentujących szeroką gamę produktów kredytowych. Wyróżnić można zarówno takie, które uwzględniają oferty sponsorowane, jak kalkulatory skupiające się wyłącznie na najlepszych bieżących propozycjach.

Tagi: licznik kredytu gotówkowego, oblicz raty kredytu gotówkowego, oblicz ratę kredytu gotówkowego, obliczanie kredytu gotówkowego, obliczenie kredytu gotówkowego, przelicz kredyt gotówkowy, przelicznik kredytu gotówkowego, przelicznik rat kredytu, przelicznik rat kredytu gotówkowego, przelicznik raty kredytu, wylicz kredyt gotówkowy.
Kalkulator kredytu gotówkowego – przegląd banków, kredytów i pożyczek gotówkowych, oszacowanie rat i kontakt z wybranym bankiem.

KALKULATOR KREDYTU HIPOTECZNEGO

Podobne narzędzie do kalkulatora kredytów gotówkowych, prezentujące propozycje banków w segmencie kredytów hipotecznych. Może to być zarówno kredyt na zakup mieszkania, budowę domu czy zakup działki rekreacyjnej. Kalkulator również szacuje raty kredytowe i umożliwia kontakt z bankami lub pośrednikiem finansowym.

Tagi: kredyt hipoteczny kalkulator, aktualny kalkulator kredytu hipotecznego, darmowy kalkulator kredytu hipotecznego, dobry kalkulator kredytu hipotecznego, dokładny kalkulator kredytu hipotecznego, internetowy kalkulator kredytu hipotecznego, kalkulator hipotecznego kredytu, kalkulator kredytu hipotecznego jaka rata, szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego, zaawansowany kalkulator kredytu hipotecznego.
Kalkulator kredytu hipotecznego – przegląd banków, kredytów hipotecznych, oszacowanie rat i kontakt z bankiem lub pośrednikiem finansowym.

KARENCJA W SPŁACIE KREDYTU

Inaczej jest to odroczenie (lub zawieszenie na jakiś czas) płacenia rat kredytowych:

 • części kapitałowej i odsetkowej lub
 • części kapitałowej.

W pierwszym przypadku kredytobiorca nie spłaca kredytu na czas trwania karencji, natomiast w drugim spłaca tylko odsetki. Po zakończeniu okresu karencji następuje powrót do spłaty kredytu, a część niezapłacona z okresu karencji najczęściej jest rozkładana na pozostały czas kredytowania.

KARTA KREDYTOWA: CVV2 oraz CVC2

Technologia stosowana przez Visa i polega na umieszczeniu z tyłu karty – na pasku popisu klienta – 3-cyfrowego kodu. Podanie kodu jest konieczne podczas dokonywania transakcji online (bez fizycznego użycia karty) i ma na celu potwierdzenie, że osoba dokonująca płatności za zamówienie jest właścicielem karty.

CVC2 jest odpowiednikiem CVV2 i stosowany jest przez Mastercard.

KARTA KREDYTOWA: data wystawienia wyciągu

Data wystawienia wyciągu jest równoznaczne z datą zamknięcia okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni i za ten okres rozliczane są transakcje dokonane przy pomocy karty. Data zakończenia wybierana jest podczas wypełniania wniosku o wydanie karty. Bank przygotowuje wyciąg z danego okresu rozliczeniowego i od tego dnia liczony jest czas (z reguły jest to ok. 2 tygodni), w którym należy spłacić zadłużenie limitu.

KARTA KREDYTOWA: dzień rozliczenia wyciągu

Jest to dzień rozliczenia wyciągu. Od dnia wygenerowania wyciągu jest jeszcze okres bezodsetkowy (może wynieść nawet 24-26 dni), w czasie którym powinna nastąpić spłata zadłużenia.

KARTA KREDYTOWA: dzień wymagalnej spłaty

Jest to dzień, w którym mija termin bezodsetkowej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej.

KARTA KREDYTOWA: kwota do natychmiastowej spłaty

Minimalna kwota spłaty powinna być powiększona o występującą na dzień spłaty kwotę do natychmiastowej spłaty. W pierwszej kolejności spłacana jest kwota do spłaty natychmiastowej, a następnie kwota minimalna – należy zatem pokryć obydwie kwoty (inaczej zostanie naliczona opłata za obsługę nieterminowej spłaty).

KARTA KREDYTOWA: minimalna kwota do spłaty

Część zadłużenia, jaka powinna zostać spłacona w terminie określonym na miesięcznym wyciągu.

KARTA KREDYTOWA: okres bezodsetkowy

Okres w ciągu którego nie zostaną naliczone odsetki od spłaty kredytu. Wynosi ok. 50-60 dni. W przypadku braku spłaty zadłużenia, zostaną naliczone odsetki za okres od dnia dokonania transakcji, aż do dnia spłaty.

KLAUZULA ABUZYWNA

Klauzula abuzywna lub niedozwolone postanowienie umowne – postanowienie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie, kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Nie dotyczy to postanowienia, określającego główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostało sformułowane w sposób jednoznaczny (art. 385 kc).

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez Prezesa UOKiK. Jest to rejestr postanowień wzorców umów uznanych prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone: Rejestr klauzul niedozwolonych.

KONSOLIDACJA DŁUGÓW?

Konsolidacja długów jest bardzo często utożsamiana z konsolidacją kredytową, czyli spłatą starych zobowiązań (kredytów i pożyczek) nowym kredytem, tzw. kredytem konsolidacyjnym. I taka jest właściwa interpretacja tego pojęcia.

Czasami błędnie mówi się o konsolidacja długów bankowych (jak również i niebankowych, zaciągniętych np. w instytucjach pożyczkowych) jako o tzw. oddłużeniu, czyli anulowaniu zadłużenia. Żaden bank lub inny podmiot udzielający finansowania nie anuluje zadłużenia, a jedynie takie zadłużenie może poddać restrukturyzacji.

O konsolidacji bankowej dowiesz się więcej w cyklu artykułów:

KREDYT GOTÓWKOWY

Co do zasady kredyty gotówkowe są kredytami konsumenckimi, podlegającymi ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Kredyty gotówkowe są jednymi z najbardziej popularnych produktów kredytowych oferowanych przez banki, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe. Mogą być przeznaczone na dowolny cel, charakteryzuje je nieskomplikowana procedura ich uzyskania oraz bardzo często minimalne formalności (zwłaszcza przy niewielkich kwotach z krótkim okresem kredytowania).

Kredyty gotówkowe nazywane są niekiedy również pożyczkami gotówkowymi, jednak należy pamiętać, że pomiędzy kredytem, a pożyczką zachodzą istotne różnice.

KREDYT HIPOTECZNY: koszty ustanowienia zabezpieczenia

Przykładowe koszty zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego mogą składać się z jednego lub kilku poniższych:

 • Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia,
 • Koszt inspekcji nieruchomości,
 • Koszty ubezpieczeń,
 • Wpis do księgi wieczystej,
 • Ubezpieczenie pomostowe,
 • Opłaty notarialne.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Rodzaj kredytu przeznaczony na spłatę różnych kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej przez kredytobiorcę. Konsolidacji kredytów podlegają w teorii wszystkie bankowe zobowiązania. W praktyce są to najczęściej kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty samochodowe, limity w ROR i zadłużenie na kartach kredowych.

Podstawową zaletą konsolidacji jest ograniczenie liczby zobowiązań, wydłużenie czasu spłaty i zmniejszenie wysokości nowej raty, co pozwala poprawić stan domowych finansów.

Konsolidacyjny kredyt najczęściej dzieli się na:

 • kredyt konsolidacyjny gotówkowy (bez zabezpieczenia hipotecznego) – maksymalny czas spłaty nie większy niż 10 lat, a kwota kredytu nie większa niż 200 tys. zł,
 • kredyt konsolidacyjny hipoteczny (z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości) – czas spłaty może wynieść 25-30 lat, a wysokość kredytu jest uzależniona od wyceny nieruchomości.

Dodatkowe informacje:

KREDYT KONSUMENCKI

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim jest to kredyt bądź inne zobowiązanie udzielony osobie fizycznej (konsumentowi), na kwotę mniejszą niż 255 550 zł (lub równowartość w walucie obcej). Cel kredytowania nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i jest niezabezpieczony na hipotece nieruchomości.

Kredyt konsumencki przyznaje konsumentowi określone prawa, np.: do otrzymania projektu umowy, formularza informacyjnego (w którym znajduje się informacja o RRSO kredytu, całkowitej kwocie kredytu i kwocie do zapłaty), do odstąpienia od umowy czy wyjaśnienia odmowy udzielenia kredytu (z powodu negatywnej historii kredytowej BIK).

Kredytem konsumenckim są m.in. kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • odnawialne,
 • samochodowe,
 • ratalne,
 • konsolidacyjne gotówkowe.

Do kredytów konsumenckich wliczane są również karty kredytowe, natomiast kredytem konsumenckim nie jest kredyt:

 • na zakup mieszkania zabezpieczony hipotecznie,
 • finansujący działalność gospodarczą,
 • darmowa pożyczka gotówkowa.

Kredyt objęty ryzykiem walutowym – kredyt, którego wartość uzależniona jest od zmian kursu waluty krajowej do walut obcych.

Kredyt indeksowany (waloryzowany) – jest udzielany i wypłacany w złotych, którego wartość na dzień uruchomienia kredytu (raty kredytu) przeliczana jest ze złotych na walutę obcą po przyjętym kursie.

Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych ustalana jest w walucie obcej, a ich spłata następuje w złotych, po przeliczeniu po kursie wymiany walut na dzień spłaty, lub w walucie obcej.

Kredyt denominowany w walucie obcej – wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej, ale uruchomiony został w złotych, po przyjętym kursie przeliczeniowym.

Kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w złotych, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na datę spłaty, lub w walucie obcej.

Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał), stanowiącą określoną równowartość waluty obcej w zależności od bieżącego kursu wymiany walut, wraz z odsetkami oraz innymi opłatami i prowizjami.

Kredyt walutowy – udzielany i wypłacany w walucie innej niż krajowa, w którym kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie obcej, zwracając bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał) wraz z odsetkami oraz ewentualnie innymi opłatami i prowizjami.

KREDYT ODNAWIALNY

Kredyt odnawialny jest związany rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), a i środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel. Kredyt odnawialny nie jest debetem i są to dwa różne produkty.

Kredyt odnawialny powiększa saldo środków finansowych dostępnych koncie o kwotę udostępnionego limitu. Każdy wpływ (nie ma znaczenia czy jest to wynagrodzenie czy wpłata własna) na konto powoduje spłatę kredytu. Przyznany limit może być wykorzystywany wielokrotnie. Od spłaconej kwoty bank nalicza odsetki. Inne koszty, poza odsetkami, które możesz ponieść, to prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego, podwyższenie oraz jego odnowienie po 12 miesiącach.

KREDYT SAMOCHODOWY

Kredyt samochodowy to sposób na sfinansowanie zakupu auta, nowego lub używanego, tradycyjnego czy ekologicznego, ale także motocykla, motoroweru czy przyczepy kempingowej.

Kredyty samochodowe charakteryzują się z reguły niskim oprocentowanej, ponieważ zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest finansowana ruchomość lub cesja praw z polisy AC.

 • KREDYT SAMOCHODOWY cesja praw z polisy AC – przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na rzecz banku udzielającego kredytu.
 • KREDYT SAMOCHODOWY przewłaszczenie warunkowe – kredytobiorca pozostaje jedynym właścicielem pojazdu i bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako jego współwłaściciel. W przypadku braku spłaty kredytu, własność pojazdu może przejść w całości na rzecz kredytującego.
 • KREDYT SAMOCHODOWY umowa przewłaszczenia częściowego – przeniesienie części własności pojazdu na bank, który staje się współwłaścicielem pojazdu w określonym procencie. Przeniesienia własności pojazdu z powrotem na kredytobiorcę następuje po całkowitej spłacie kredytu.

KREDYT w ROR

Kredyt ROR, to to kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR).

Taki kredyt, oznacza udostępnienie przez bank konsumentowi środków pieniężnych w jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (art. 49 ustawy – Prawo bankowe: rachunek bankowy osoby fizycznej).

Warunki, zasady spłaty zadłużenia oraz waluta udostępnionego kredytu zawarte są w umowie rachunku bankowego. Umożliwia konsumentowi dysponowanie środkami pieniężnymi, większymi niż wartość środków zgromadzonych na rachunku ROR.

Kredyt w ROR jest atrakcyjną formą kredytowania, i przeważnie tańszą niż kredyt/pożyczka w tej samej wysokości.

KWOTA KREDYTU

Jest to suma środków (netto – „na rękę”), które bank wypłaca na podstawie umowy kredytowej oraz obejmuje wszystkie kredytowane przez bank opłaty i prowizje.

limit kredytowy

LIMIT KREDYTOWY

Limit przyznany przez bank posiadaczowi karty na podstawie oceny jego zdolności kredytowej. Limit kredytowy może dotyczyć zarówno karty kredytowej, jak i debetu w rachunku ROR czy linii kredytowej. Pieniądze mogą zostać przeznaczona na dowolny cel. Jest on odnawialny, co oznacza, że każda wpłata zmniejsza wysokość zadłużenia i zbliża się do poziomu przyznanego limitu.

maksymalne oprocentowanie kredytów

Maksymalne OPROCENTOWANIE POŻYCZKI KREDYTU 2024

Maksymalne oprocentowanie nominalne kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe nie może przekraczać 18,50% w skali roku (marzec 2024 r.).

oprocentowanie kredytu

MARŻA KREDYTOWA

Zarobek banku na udzielonym kredycie. Wysokość marży jest ustalana indywidualnie, jest niezmienna w okresie spłaty kredytu i jej wysokość zależy od wielu czynników, m.in. od oceny ryzyka pożyczenia pieniędzy. Im większe takie ryzyko dla banku, tym większa będzie marża.

OPROCENTOWANIE KREDYTU: nominalne

Stopa procentowa podawana w skali roku, według której bank nalicza odsetki. Oprocentowanie nominalne kredytu może być stałe lub zmienne:

 • oprocentowanie stałe – przez określony czas (np. obowiązywania umowy kredytowej) oprocentowanie pozostanie niezmienione,
 • oprocentowanie zmienne – co jakiś czas (np. co miesiąc lub kwartał) bank aktualizuje wysokość oprocentowania.

W przypadku oprocentowania zmiennego umowa kredytowa MUSI wskazywać, od czego zależy jego zmiana i o ile się może zmienić, dodatkowo banki wskazują jakie czynniki i zdarzenia wpływają na zmianę oprocentowania.

Najczęściej wysokość oprocentowania zmiennego wyznaczana jest jako suma marży banku (część stała) i stawki WIBOR (cześć zmienna – dla kredytów udzielanych w PLN). Jeżeli WIBOR wynosi 1,50%, a marża banku 4,00%, to ich suma stanowi oprocentowanie nominalne kredytu i wynosi 5,50%.

pozyczka pozabankowa

PIN z ang. Personal Identification Number

Personalny Numer Identyfikacyjny. Służy do potwierdzania dokonywanej transakcji w bankomatach oraz w terminalach płatniczych.

Jest to elektroniczny odpowiednik podpisu złożonego pod zleceniem wypłaty lub zapłaty.

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Zdolność do terminowego regulowania rat kredytów, pożyczek i płatności innych wymaganych należności. Zarządzanie płynnością finansową ma celu utrzymanie odpowiedniej ilości środków pieniężnych potrzebnych na terminowe wymagane płatności.

Utrata płynności jest najczęściej (ale nie zawsze) skutkiem przekredytowania i niespodziewanej zmiany w strukturze dochodów i wydatków w domowym budżecie.

POŻYCZKA POZABANKOWA

Pożyczka gotówkowa udzielana przez podmiot niebędący bankiem lub SKOK-iem. Najczęściej pożyczka pozabankowa (niebankowa) jest udzielana przez instytucje pożyczkowe (tzw. firmy pożyczkowe) działające w trybie stacjonarnym lub online.

Najpopularniejszymi rodzajami pożyczek pozabankowych są:

 • krótkoterminowe pożyczki (do 60 dni) na niewielkie kwoty (do ok. 2000 zł) zwane chwilówkami.
 • ratalne pożyczki do 48 miesięcy – płatne najczęściej w ratach miesięcznych, niekiedy również w ratach tygodniowych. Maksymalna kwota takiej pożyczki internetowej może sięgać nawet i 30 tys. zł.

Instytucje pożyczkowe nie mogą udzielać konsumentom pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości.

PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU

Jednorazowy koszt kredytu, który może być kredytowany i doliczany do raty kredytu lub zapłacony przed wypłaceniem kredytu. Najczęściej jest naliczane jako pewien określony procent od wysokości udzielonego kredytu.

rankingi kredytowe

RANKING KREDYTÓW KREDYTOWY

Zestawienie propozycji kredytowych dostępnych w bankach, dotyczących określonego produktu. Najczęściej rankingi sporządzane są dla kredytów i pożyczek gotówkowych oraz kredytów hipotecznych.

Kryteria, na podstawie których tworzone są takie zestawienia, przyjmowane są całkiem dowolnie. Zapytanie dotyczące określonego kredytu, co do wysokości i czasu kredytowania, uwzględnia tzw. modelowego klienta, charakteryzującego się określonymi cechami: co do wysokości uzyskiwanych dochodów, wydatków, sytuacji rodzinnej i oceny kredytowej.

Rankingi kredytowe nie mogą być traktowane jako źródło informacji o najlepszych i najtańszych kredytach z kilku powodów. Jednym z największych zarzutów, które są podnoszone w stosunku do takiego rodzaju zestawień, jest to, że NIE MOGĄ uwzględniać zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. A ma to kluczowe znacznie w ostatecznej i indywidualnej ofercie kredytowej.

Ponadto rankingi dotyczą tylko niewielkiego wycinka rzeczywistości konsumenta, skupiając się wyłącznie na warunkach finansowania, które mogą przynieść potencjalnie największe korzyści podmiotowi zamawiającemu taki ranking lub podmiotowi, który taki ranking publikuje.

RATA KREDYTU

Rata kredytu (rata kredytowa) jest kwotą, na którą składa się rata kapitałowa (czyli jest to część kapitału kredytu pozostająca do spłaty) oraz rata odsetkowa (odsetki należne do zapłaty w danym miesiącu).

Raty dzielą się przede wszystkim na raty równe lub malejące:

 • RATY RÓWNE – w całym okresie spłaty ich wysokość jest jednakowa lub utrzymuje się na podobnym poziomie. Niekiedy tylko ostatnia rata tzw. wyrównująca nieznacznie różni się w wysokości od pozostałych.
 • RATY MALEJĄCE – na początku okresu spłaty są one wysokie, ale sukcesywnie zmniejszają się wraz z upływem okresu kredytowania.

Spłata kredytu w postaci typowych rat spotyka się w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych, ratalnych, samochodowych czy mieszkaniowych. Nieco inaczej wygląda spłata dla kredytu odnawialnego czy dla karty kredytowej.

Dlaczego RATA KREDYTU rośnie? Dlaczego RATA KREDYTU zmalała? Obniżenie stóp procentowych przez RPP Radę Polityki Pieniężnej dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem oznacza obniżeniem raty kredytu, a ich wzrost oznacza podwyższenie raty. Im mniejsze jest bowiem oprocentowanie kredytu, tym mniejsza będzie kwota odsetek do zapłacenia.

RESTRUKTURYZACJA KREDYTU

Restrukturyzacja kredytu lub pożyczki (zadłużenia) związana jest ze zmianą pierwotnych warunków umowy. Najczęściej jest to spowodowane problemami ze spłatą zobowiązania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wyróżnić można różne formy restrukturyzacji. Między innymi:

 • Odroczenie w spłacie kapitału. Przez ustaloną liczbę miesięcy spłacane będą wyłącznie odsetki od kredytu. Po zakończeniu okresu odroczenia, zawieszony kapitał zostanie dopisany proporcjonalnie do rat, które pozostają do spłaty.
 • Wydłużenie okresu kredytowania. Kapitał pozostały do spłaty zostanie rozłożony na nowy dłuższy czas kredytowania.
 • Konsolidacja zobowiązań w jeden. Spłata wybranych zobowiązań bankowych nowym kredytem oraz wydłużenie czasu kredytowania, co pozwala obniżyć wysokość raty.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest ściśle powiązana z kredytem konsumenckim oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Nie tylko bank, ale każdy podmiot, który udziela kredyty i pożyczki, musi ją wyliczać:

 • zgodnie z tym samym wzorem oraz
 • zasadami określonymi w ustawie.

Korzystając z RRSO można znacznie łatwiej porównać różne oferty kredytowe. RRSO uwzględnia:

 • oprocentowanie nominalne kredytu,
 • koszty dodatkowe, np. opłaty i prowizje.

Wysokość rzeczywistego oprocentowania jest zależne od wielu czynników. Między innymi na jego wysokość wpływa:

 • rodzaj kredytu. Ustawa przewiduje inny sposób wyliczeń RRSO dla kredytów i pożyczek gotówkowych czy dla kredytów odnawialnych,
 • okres spłaty kredytu,
 • sposób wypłaty i spłaty kredytu (np. rodzaj rat).

RRSO nie powinno być jedynym wskaźnikiem, który należy uwzględniać przy porównywaniu ofert kredytów. Powinniśmy również sprawdzić całkowity koszt kredytu oraz poszczególne koszty kredytowe.

Link do ustawy o kredycie konsumenckim: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715/

stopa oprocentowania referencyjna kredytu

STOPA OPROCENTOWANIA KREDYTU

Oprocentowanie kredytu wpływa na wysokość odsetek, naliczanych od wypłaconej kwoty kredytu, z uwzględnieniem czasu kredytowania oraz rodzaju rat.

Odsetki są:

1. ceną za pożyczony kapitał kredytobiorcy (czyli za korzystanie z oddanych mu do dyspozycji środków finansowych),
2. wynagrodzeniem pobieranym przez kredytodawcę za udostępnienie kredytobiorcy środków.

Stopa oprocentowania może być stała lub zmienna i nie może przekraczać maksymalnie dopuszczalnego poziomu. Obecnie (marzec2024 r.) maksymalne oprocentowanie kredytów nie może przekraczać 18,50% w skali roku.

STOPA OPROCENTOWANIA KREDYTU stała – stopa oprocentowania kredytu (pożyczki) określona w umowie kredytowej przy wykorzystaniu stałej wartości procentowej obowiązującej przez cały czas kredytowania lub w przyjętym okresie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie stałe kredytu oznacza, że jej wysokość nie zmienia się w przypadku podwyżki lub obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

STOPA REFERENCYJNA – instrument rynku pieniężnego stosowany przez Narodowy Bank Polski, służący do określania rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w podstawowych operacjach otwartego rynku. Polegają one na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym.

Stopa referencyjna wpływa na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych i jest ona podstawą do ustalenia oprocentowania kredytów. W marcu 2024 r. – stopa referencyjna wynosi 5,75%.

nbp.pl – wysokość podstawowych stóp procentowych.

wierzyciel windykacja

WIERZYCIEL

Podmiot, który ze względu na powstałe zobowiązanie jest uprawniony do otrzymania od dłużnika określonego świadczenia.

 • bank udzielający kredyt lub pożyczkę jest wierzycielem – konsument/podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany do oddania kredytu lub pożyczki jest dłużnikiem.

WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest oprocentowaniem, po którym jeden bank jest skłonny udzielić innemu bankowi kredytu na polskim rynku międzybankowym przyjmując różne okresy kredytowania ( 1miesiąc – 1M, 3 miesiące – 3M, 6 miesięcy – 6M).

WINDYKACJA

Działanie podejmowane w celu odzyskania należności wynikające z podpisanej umowy kredytowej, pożyczkowej lub innej umowy dotyczącej świadczenia usług bankowych. Postępowanie jest podejmowane najczęściej, kiedy upłynie termin płatności kredytu, pożyczki, odsetek lub też w przypadku wypowiedzenia umowy.

Windykacja może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, czyli głównie polegających na działaniach jak wezwanie do zapłaty, upomnienia lub monity.

WINDYKATOR

Osoba zajmująca się odzyskiwaniem wierzytelności. Windykator nie korzysta z uprawnień przysługujących komornikowi.

zabezpieczenie kredytu

ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE: kredyty i pożyczki hipoteczne

Zabezpieczenie hipoteczne jest to prawo własności do różnego rodzaju nieruchomości. Każda nieruchomość (najczęściej jest to dom lub mieszkanie), aby mogła zostać zaakceptowana przez bank jako zabezpieczenie zaciągniętego zobowiązania (kredyty hipoteczne, mieszkaniowe, konsolidacyjno-hipoteczne, pożyczki hipoteczne), musi posiadać swoją Księgę Wieczystą. Dokonywane są w niej wpisy o ustanowieniu hipoteki.

Nie ma jednej wspólnej procedury ustanowienia hipoteki. Dokumenty wymagane przez bank są różne i zależą od rodzaju nieruchomości będącej zabezpieczeniem udzielonego finansowania.

W przypadku kredytu hipotecznego najczęstszym zabezpieczeniem jest kupowana nieruchomość, np. mieszkanie lub budowany dom. Natomiast w przypadku konsolidacji hipotecznej lub pożyczki hipotecznej zabezpieczeniem jest posiadana nieruchomość lub nieruchomość, której właścicielem jest osoba trzecia (jeżeli wyrazi na to zgodę).

ZABEZPIECZENIE KREDYTU

Działanie zmierzające do zagwarantowania kredytodawcy (bankowi) możliwości skutecznej windykacji należności od kredytobiorcy.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania (kredytu lub pożyczki) w pełnej wysokości, łącznie z odsetkami i pozostałymi kosztami kredytowymi w określonym terminie. Bank sprawdza w ten sposób czy aktualnie uzyskiwane dochody w zestawieniu z ponoszonymi wydatkami, pozwalają spłacać wyliczoną ratę kredytu.

Banki mają obowiązek każdorazowo, kiedy konsument (lub firma) ubiega się o kredyt lub pożyczkę, sprawdzić jego zdolność kredytową.

Przy badaniu zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in.:

 • wysokość i rodzaj uzyskiwanych dochodów (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, emeryturę, przychody z działalności gospodarczej);
 • stałe wydatki (czynsz, opłaty abonamentowe, opłaty związane z utrzymywaniem gospodarstwa domowego, alimenty, raty innych kredytów i pożyczek, składki płacone na ubezpieczenia);
 • sytuację rodzinną (liczba osób w gospodarstwie domowym, dzieci).

Historia kredytowa nie jest brana do wyliczania zdolności kredytowej, ale wpływa na całościową ocenę kredytową.

Od ustalonej zdolności kredytowej analitycy bankowi uzależniają wysokość kredytu oraz czas spłaty zobowiązania.

60 rat ile to lat?

12 rat – 12 miesięcy – 1 rok,
24 raty – 2 lata,
36 raty – 3 lata,
48 raty – 4 lata,
60 rat – 5 lat,
72 raty – 6 lat,
84 raty – 7 lat,
96 raty – 8 lat,
108 raty – 9 lat,
120 rat -10 lat.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok