Kredyt gotówkowy a intercyza — to warto wiedzieć

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-27 – ostatnia aktualizacja

Intercyza to nie tylko kwestia prawna, ale także finansowa, wpływająca na osoby wnioskujące o kredyt. Możliwość przeprowadzenia rozdzielności majątkowej jest bardzo często poruszana przez narzeczeństwo jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Wiele par decyduje się na intercyzę. Ale czy wiesz, że rozdzielność majątkową można ustanowić również po ślubie, w każdym momencie?
kredyt gotówkowy a intercyza — to warto wiedzieć
Kredyt gotówkowy a intercyza — to warto wiedzieć. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Ustanowienie intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej ma swoje konsekwencje. Dowiedz się, jak rozdzielność majątkowa wpływa na zaciągnięcie np. kredytu gotówkowego.

 1. Wspólność majątkowa a rozdzielność. Po zawarciu małżeństwa, na mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, gdzie mienie małżonków staje się wspólne. Jednak można uniknąć tej sytuacji, decydując się na rozdzielność majątkową, kiedy to każde z małżonków posiada odrębny majątek, a dochody z pracy są przypisywane do osobistego majątku.
 2. Intercyza jako forma umowy majątkowej. Umowa majątkowa, która ustanawia rozdzielność majątkową, jest powszechnie nazywana intercyzą. Może być ona podpisana przed ślubem (intercyza przedmałżeńska) lub w trakcie małżeństwa (intercyza małżeńska), co wpływa na jej charakter i zakres.
 3. Wpływ intercyzy na kredyt. Niejasności najczęściej dotyczą wpływu intercyzy na posiadany lub zaciągany kredyt (np. gotówkowy) oraz czy jest zabezpieczeniem przed długami współmałżonka generowanymi w trakcie trwania związku.

Zanim wkroczysz w związek małżeński, warto zgłębić kwestie związane z:

 • podziałem majątku,
 • wspólnotą majątkową,
 • indywidualnym majątkiem,
 • rozdzielnością majątkową oraz intercyzą.

To wszystko pozwoli zrozumieć, jakie są plusy i minusy z posiadania wspólnego mienia i majątku.

Czym jest wspólność majątkowa i podział majątku?

Wszelkie aspekty wspólności majątkowej oraz podziału mienia dokonane podczas trwania małżeństwa, mają istotny wpływ na kondycję finansową partnerów.

W momencie formalnego zwarcia małżeństwa, automatycznie powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że wszelkie nabyte w trakcie małżeństwa aktywa stają się mieniem wspólnym obojga partnerów.

Do tego należą zarówno dobra, które zostają nabyte wspólnie, jak i te uzyskane przez jednego z małżonków w trakcie trwania związku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wcześniej sporządzono intercyzę. W takiej wspólności znajdują się wszystkie aktywa, które nie kwalifikują się do kategorii majątku osobistego.

Natomiast majątek osobisty w małżeństwie, to te dobra, które zostały nabyte przed ślubem, a służą tylko jednemu z małżonków, uzyskane poprzez:

 • dziedziczenie,
 • zapisy lub darowizny,
 • z tytułu odszkodowań lub zadośćuczynienia.

Do majątku osobistego zalicza się również prawa:

 • majątkowe podlegające odrębnym przepisom,
 • niezbywalne należące się jednemu małżonkowi,
 • autorskie i pokrewne.

Podział majątku to proces wyjścia ze wspólności majątkowej, który może odbyć się na piśmie, o ile nie ma w nim nieruchomości. W przypadku jeżeli nieruchomości jest składnikiem wspólnego majątku, to wówczas jest wymagany akt notarialny.

Uwaga! Nie należy mylić podziału majątku z rozdzielnością majątkową.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Podział majątku wspólnego małżeństwa nie musi ograniczać się jedynie do sytuacji rozwodowej. Istnieje kilka okoliczności, które mogą skłonić małżonków do rozdzielenia majątku, takich jak:

 • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
 • ogłoszenie upadłości w stosunku do jednego z małżonków,
 • separacja sądowa pomiędzy małżonkami,
 • dobrowolna umowa o rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • sądowe ustanowienia rozdzielności.

Rozdzielność lub wspólność majątkowa, jest jednym z ustrojów majątkowych, które regulują stosunki majątkowe między małżonkami. Jeśli narzeczeni chcą uniknąć automatycznego powstania wspólności majątkowej po ślubie, mogą zdecydować się na wcześniejsze ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Przeczytaj również: Kredyt dla seniora emeryta.

Kiedy zachodzi rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa w kontekście małżeństwa ma miejsce, gdy obie strony decydują się na dobrowolne porozumienie w tej kwestii lub gdy sąd orzeka taką rozdzielność w określonych sytuacjach.

W przypadku tego typu rozdzielności, każdy małżonek posiada własny majątek, a dochody z pracy są przypisywane do osobistego majątku każdej ze stron. Aby ustanowić rozdzielność majątkową, konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy majątkowej.

Czym jest intercyza małżeńska?

Intercyza to umowa majątkowa zawarta między małżonkami lub przyszłymi małżonkami, mająca na celu uregulowanie kwestii majątkowych w związku małżeńskim.

Musi ona zostać podpisana w formie aktu notarialnego, może ona rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową, ustalić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

W praktyce, intercyza często określana jest jako umowa majątkowa ustanawiająca rozdzielność majątkową.

Rodzaje intercyzy małżeńskiej

Istnieją dwie główne kategorie intercyzy małżeńskiej, różniące się czasem zawarcia umowy:

 1. Intercyza przedmałżeńska. Umowa ta jest podpisywana przed zawarciem małżeństwa. Stanowi swoisty zabezpieczający instrument finansowy, którego celem jest regulacja kwestii majątkowych przed wejściem w związek małżeński.
 2. Intercyza małżeńska. Zawiera się ją w trakcie trwania małżeństwa. Podobnie jak intercyza przedmałżeńska, umożliwia ustalenie zasad rozdzielności majątkowej, ale jej podpisanie ma miejsce już po ślubie.

Intercyza małżeńska wymaga wniosku jednego lub obu małżonków. Do jej podpisania wymagana jest ich dobrowolna zgoda, pełna zdolność do czynności prawnych i obecność obu małżonków podczas jej podpisywania.

Zawarcie intercyzy nie jest pozbawione opłat.

 1. Rozdzielność majątkową narzeczeństwa. Wynosi ok. 550 zł: 400 zł opłaty notarialnej plus podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnej (PCC).
 2. Rozdzielność majątkowa małżeństwa – opłaty progowe, uzależnione od wartości majątku małżonków:
 • dla majątku w zakresie 30000 zł – 60000 zł: opłata wynosi 710 zł plus 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł.
 • dla majątku o wartości 60000 zł – 1 mln. złotych: opłata wynosi 1010 zł plus 0,4 proc. nadwyżki ponad 60 tys. zł.
Maksymalna dozwolona opłata nie może przekraczać 10 tys. zł.

Warto pamiętać, że umowę majątkową małżeńską można zmieniać lub nawet zakończyć. Jeśli do jej zakończenia dochodzi w trakcie trwania małżeństwa, automatycznie powstaje wspólność ustawowa między małżonkami, chyba że strony postanowią inaczej.

Kredyt gotówkowy a intercyza

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, w jaki sposób intercyza wpływa na kredyt gotówkowy, a szczególności na możliwość samodzielnego lub wspólnego zaciągania kredytu oraz jego spłatę.

Bardzo często pojawia się pytanie, czy intercyza zapewnia ochronę przed długami generowanymi przez współmałżonka, szczególnie te związane ze zaciąganiem i spłatą kredytów.

Rozdzielność majątkowa daje każdemu z małżonków możliwość samodzielnego złożenia wniosku o kredyt gotówkowy, bez konieczności uzyskania zgody współmałżonka. Co więcej, partner nie musi być nawet świadomy zaciągniętego zobowiązania. Bank będzie brał pod uwagę jedynie zdolność kredytową tego małżonka, który składa wniosek o kredyt, uwzględniając ewentualne koszty związane z utrzymaniem dziecka.

Zaciągnięcie kredytu a rozdzielność majątkowa

Otrzymanie kredytu może być zarówno ułatwione, jak i utrudnione ze względu na umowę o rozdzielności majątkowej. Jeżeli osoba składająca wniosek kredytowy ma zawartą intercyzę małżeńską, to przy niestabilnych dochodach, będąc jednocześnie opiekunem dziecka, może kredytu nie otrzymać.

Istotna jest przede wszystkim ocena zdolności kredytowej i to oznacza, że jeżeli obaj małżonkowie wystąpiliby o kredyt, to z dużym prawdopodobieństwem warunki finansowania mogłyby być bardziej korzystne.

Kredyt bez zgody współmałżonka

Zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe w przypadku rozdzielności majątkowej, jak i wówczas, kiedy panuje ustrój wspólnoty majątkowej. Małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową mogą w sposób dowolny rozporządzać swoim majątkami i zaciągać zobowiązania bez wiedzy współmałżonka.

Aby jednak otrzymać taki kredyt gotówkowy lub każdy inny, trzeba spełnić kilka warunków:

 1. Wykazać się zdolnością kredytową i wnioskować o takie finansowanie, które nie wymaga zgody małżonka.
 2. W przypadku kredytu gotówkowego, które spłata nie jest zabezpieczona hipotecznie, nie wymaga to zgody współmałżonka. W przypadku kredytu bądź pożyczki hipotecznej, taka zgoda musi być wyrażona.
 3. Najczęściej krótkoterminowa pożyczka lub kredyt gotówkowy nie wymaga zgody drugiego z małżonków.

Intercyza a długi. Czy rozdzielność majątkowa chroni przed długami małżonka?

Istotną kwestią jest to, czy intercyza chroni przed długami współmałżonka? Rozdzielność majątkowa stanowi swego rodzaju zabezpieczenie, zapewniając kontrolę nad własnymi finansami. Pozwala to na swobodne dysponowanie swoim majątkiem, inwestycjami i pieniędzmi, bez ingerencji (kontroli) partnera lub partnerki.

Czy w sytuacji, kiedy z małżonków zaciągnie kredyt i przestanie go spłacać, czy druga strona poniesie konsekwencje związane z zadłużeniem?

W przypadku rozdzielności majątkowej, drugi małżonek nie odpowiada za długi wynikłe z zobowiązań partnera. Każda strona ma kontrolę nad swoim majątkiem, co oznacza, że nie może ponosić odpowiedzialności również za długi współmałżonka. Przy jednym zastrzeżeniu, że wierzyciel musi zostać poinformowany o istnieniu rozdzielności majątkowej i to przed zaciągnięciem kredytu. W przeciwnym razie może próbować egzekwować spłatę długu również od drugiego małżonka, który nie był stroną umowy.

Dlatego ważne jest, aby wszelkie formalności związane z rozdzielnością majątkową były uregulowane odpowiednio i zgodnie z prawem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Czy intercyza utrudnia wspólne zaciągnięcie kredytu?

Umowa o rozdzielności majątkowej nie oznacza, że nie można wspólnie złożyć wniosku o kredyt gotówkowy lub każdy inny. Nawet jeśli małżonkowie zawarli intercyzę, to we wniosku kredytowym może wystąpić małżeństwo, jako dwoje współkredytobiorców.

W takiej sytuacji, obie strony wypełniają wniosek kredytowy wspólnie, przedstawiając swoją sytuację finansową, uzyskiwanie dochody oraz inne istotne dla banku aspekty.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokładnej analizie zdolności kredytowej każdego z wnioskodawców. Wspólne składanie wniosku ma sens szczególnie wtedy, gdy małżonkowie planują wykorzystać pożyczone od banku środki na wspólne cele.

Intercyza, a kredyt gotówkowy. Pojęcia

W artykule omówiono kluczowe pojęcia z zakresu prawa majątkowego, takie jak intercyza, rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, umowa majątkowa oraz podział majątku. Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie terminów.

Kredyt gotówkowy udzielany jest przez banki lub SKOK-i na dowolny cel. Środki z kredytu wypłacane są klientowi w formie gotówki lub przelewu na konto, zazwyczaj bez konieczności udokumentowania celu ich wykorzystania.

Intercyza – potoczna nazwa umowy małżeńskiej majątkowej, regulującej stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami w sposób odmienny od ustawowego ustroju majątkowego. Pojęcie „intercyzy” jest utożsamiane z rozdzielczością majątkową.

Rozdzielność majątkowa to jeden z możliwych ustrojów majątkowych w małżeństwie, który pozwala na oddzielenie majątku każdego z małżonków. Każdy z małżonków ma swój własny majątek, nie mają majątku wspólnego małżeńskiego. Nie odpowiadają wspólnym majątkiem małżeńskim za długi.

Wspólność majątkowa to ustawowo ustalony rodzaj ustroju majątkowego w małżeństwie, w którym mąż i żona tworzą wspólny majątek, obejmujący wszystkie składniki ich majątków, zarówno te posiadane przed zawarciem małżeństwa, jak i te nabyte w jego trakcie.

Umowa majątkowa małżeńska stanowi narzędzie prawa cywilnego, które pozwala małżonkom na indywidualne uregulowanie swoich stosunków majątkowych, w tym ustalająca rodzaj ustroju majątkowego (np. wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa) oraz inne kwestie majątkowe.

Podział majątku to proces wyjścia z ustroju majątkowego wspólności majątkowej poprzez przekształcenie wspólnego majątku małżeńskiego w odrębne majątki osobiste każdego z małżonków, co często następuje w wyniku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok