Konsolidacja długów – czy oznacza to samo, co konsolidacja kredytów? Do napisania tego krótkiego artykułu skłonił nas hasło w Wikipedii „Konsolidacja długu„. Czy faktycznie jest to równoznaczne z konsolidacją kredytów?

konsolidacja długów - to samo co konsolidacja kredytów

W Wikipedii znajdziemy następującą definicję:

Konsolidacja długu – połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty[1]. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi. Konsolidacja długu jest realizowane w Polsce za pomocą kredytu konsolidacyjnego.1
[1] A. Bień, W. Bień, Słownik finansów, Difin, Warszawa 2010.
1 pl.wikipedia.org

Co ciekawe, po wpisaniu w Wikipedii hasła „kredyt konsolidacyjny” następuje przekierowanie na… właśnie „konsolidację długu„.

Można mieć duże wątpliwości, czy jest to prawidłowa definicja, i to z kilku powodów.

Słownik Języka Polskiego definiuje dług jako:

1. sumę pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić,
2. obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia,
3. zobowiązanie moralne wobec kogoś.
Źródło: sjp.pwn.pl

Uzupełnieniem może być dodatkowo hasło w Encyklopedii PWN:

Dług – obowiązek spełnienia każdego świadczenia (także niepieniężnego) wynikający ze stosunku zobowiązaniowego.
Źródło: sjp.pwn.pl

Z definicji SJP oraz Encyklopedii PWN jasno wynika, że dług nie powstaje tylko i wyłącznie z powodu zaciągniętych kredytów i pożyczek, ale i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. (Długiem w sensie moralnym w tej publikacji, oczywiście nie będziemy się zajmować).

Długiem może być zatem zarówno spłacany lub niespłacony kredyt, ale i niezapłacony abonament, mandat czy inne wymagane świadczenie. Nie można zatem skonsolidować w „jeden dług” niezapłaconych rachunków za gaz lub energię elektryczną! Owszem, możemy zaciągnąć pożyczkę gotówkową na uregulowanie takich zobowiązań, ale ich nie skonsolidujemy.

Prawidłowym hasłem do przedstawionej definicji, powinna być zatem ewentualnie konsolidacja kredytów (konsumenckich lub firmowych).

Do dalszej części definicji można mieć również duże zastrzeżenia:

„Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi”

A w dalszej części czytamy czytamy, że : „konsolidacja długu jest realizowane w Polsce za pomocą kredytu konsolidacyjnego.” (pl.wikipedia.org).

Należy tutaj jasno podkreślić, że oba stwierdzenia są również nieprawdziwe.

Powyżej ustosunkowaliśmy się do faktu konsolidacji długu. Jeżeli jednak przyjmiemy, że zacytowane stwierdzenie odnosi się do konsolidacji kredytów, to kredyt konsolidacyjny nie zmniejsza kosztów obsługi zobowiązania!

Jakie jest główne założenie konsolidacji kredytów, a tym samym powstaje pytanie:

W jakim celu korzystamy z kredytu konsolidacyjnego?

Założeniem konsolidacji kredytów jest poprawa płynności finansowej. I jest to pierwszy i zasadniczy cel. Dalsze szczegółowe wyliczenia zalet konsolidacji kredytów mają na celu wyłącznie potwierdzenie postawionej tezy.

Kredytobiorca podpisując umowę o kredyt konsolidacyjny, wyraża zgodę na to, aby to bank spłacił z tych środków przedstawione do konsolidacji zobowiązania kredytowe.1 Zatem zadłużenie w żaden magiczny sposób nie znika! Co więcej: nie jest to zatem żaden kredyt oddłużeniowy, a co więcej wysokość zadłużenia… wzrasta. Jak to jest możliwe?

Należałoby cofnąć się na moment do płynności finansowej. Co to jest płynność finansowa?

Płynność finansowa jest to stała zdolność do terminowego, czyli bezzwłocznego, regulowania bieżących zobowiązań – za pomocą zasobów pieniężnych lub innych składników majątkowych łatwo zamienialnych na pieniądz. Natomiast bieżąca płynność finansowa to zdolność do regulowania zobowiązań w terminie płatności.
Źródło: „Przegląd Corporate Governance” nr 1(25)2011. Włodzimierz Wąsowski. FINANSE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ. Istota i warunki utrzymania płynności finansowej.

W sytuacji, kiedy wydatki przeważają nad dochodami mamy do czynienia z utratą płynności finansowej. Spowoduje to, że albo zabraknie nam pieniędzy na bieżące potrzeby, albo na zapłacenie raty.

Zadaniem konsolidacji kredytów jest obniżenie wysokości raty, co pozwoli odzyskać utraconą płynność. Odbywa się to poprzez wydłużenie czasu spłaty kredytu (im dłuższy termin spłaty, tym mniejsza rata). Konsekwencją takiego działania jest zmniejszenie wysokości miesięcznego zobowiązania, ale jednocześnie powoduje to wzrost kosztów odsetkowych. Będą one wyższe, niż byłyby przy spłacaniu poszczególnych zobowiązań oddzielnie. To wszystko powoduje, że nie następuje zmniejszenie kosztów obsługi „długu„, ale wręcz przeciwnie: z każdym dodatkowym miesiącem spłaty kredytu, ten „dług” wzrasta. Prezentują to szacunkowe wyliczenia dla kredytu konsolidacyjnego na 30 tys. zł:

Konsolidacja kredytów na 30 tys. zł

konsolidacja długów kredyt konsolidacyjny 30 tys. zł

O czym mówią te powyższe obliczenia? Można to streścić w jednym, długim zdaniu.

Jeżeli Twoje obecne zadłużenie wynosi 30 tys. zł, a suma rat, które płacisz w każdym miesiącu to np. 690 zł, to konsolidując zobowiązania w jeden kredyt i wydłużając czas spłaty do 8 lat, obniżysz wysokość nowej raty do 434 zł (o ponad 250 zł będzie niższa), ale całkowite zadłużenie wzrośnie o prawie 12 tys. zł.

Czy w takiej sytuacji następuje „zmniejszenie kosztów obsługi długu„? Potraktujmy to pytanie, jako pytanie retoryczne.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kredytów konsolidacji kredytów (ale nie konsolidacji długów) znajdziesz a artykułach:

Na koniec zastanówmy się krótko:

Jak wyjść z długów?

Jest to możliwe i może się zakończyć sukcesem, o ile działania zostaną podjęte niezwłocznie.

1. Przede wszystkim ułóż plan i dokonaj analizy swoich wszystkich wydatków i dochodów. Od uzyskiwanych dochodów odejmij wszystkie koszty stałe (dotyczy to również wysokości płaconych rat). W ten sposób obliczysz, jaką kwotę możesz wydać każdego dnia na bieżące wydatki, aby starczyło Tobie pieniędzy do kolejnej wypłaty.

2. Ustal priorytety, czyli konieczne jest zadecydowanie, które z wydatków są niezbędne i muszą być spłacane w pierwszej kolejności. Rozważ, z czego mógłbyś zrezygnować, co ograniczyć, a co zmienić (np. tańszy abonament).

3. Koniecznie powiadom o tym problemie swoich najbliższych. Nie tylko zmniejszysz stres, ale i uzyskasz wsparcie. Wspólne działania nie tylko mogą Ciebie pozytywnie zmotywować, ale i pozwolą na wyszukanie jeszcze innych możliwości.

4. W sanacji domowych finansów niezbędne będzie zmniejszenie liczby posiadanych kredytów i zobowiązań. Najlepiej byłoby je skonsolidować, a jeżeli spłacasz pożyczki niebankowe, to dodatkowa gotówka w ramach konsolidacji mogłaby być przeznaczona na ich zamknięcie. Konsolidacja kredytów pozwala obniżyć wysokość raty w każdym miesiącu.

5. Nie chowaj głowy w piasek! Jeżeli zaistnieją problemy, to nie unikaj kontaktu z wierzycielem! Z pewnością wspólnie ustalicie, jak można rozwiązać problem. Zarówno Tobie, jak i bankowi zależy na uregulowaniu kredytu zgodnie z umową lub niewielkimi zmianami.


1 Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że we wniosku kredytowym należy wypisać kredyty podlegające konsolidacji, banki oraz numery rachunków. Z kredytu konsolidacyjnego pieniądze nie trafiają bezpośrednio na konto kredytobiorcy. W przypadku pożyczki konsolidacyjnej bank wypłaca pieniądze na konto kredytobiorcy, może to być kwota powiększona o dodatkową gotówkę, i wyznacza termin, w którym należy spłacić konsolidowane zobowiązania.

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.