Kredytodawca i pośrednik kredytowy obowiązki informacyjne

2024-03-16 – ostatnia aktualizacja

Zarówno kredytodawca, jak i pośrednik kredytowy, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, mają pewne obowiązki w stosunku do konsumenta, jeszcze przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki.
obowiązki informacyjne kredytodawców i pośredników kredytowych
Kredytodawca i pośrednik kredytowy obowiązki informacyjne. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Najważniejsze informacje wynikające z Ustawy o kredycie konsumencki (źródło: prawo.sejm.gov.pl).

1. Są zobowiązani udzielić konsumentowi (konsumentem jesteś TY) wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy kredytowej oraz postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta. Musi to odbyć się w taki sposób, który umożliwiają konsumentowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt konsumencki.

2) Muszą wydać bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki (na wniosek konsumenta), jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego, spełnia on warunki udzielenia mu kredytu konsumenckiego przez tego kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Co powinien zawierać taki projekt?

 • dane konsumenta, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • wszystkie warunki, na których kredyt mógłby zostać udzielony.

3) Zarówno kredytodawca, jak i pośrednik kredytowy jest zobowiązany podać konsumentowi na trwałym nośniku informacje, dotyczące:

 • nazwy i adresu (siedziby) kredytodawcy (pośrednika kredytowego),
 • rodzaju kredytu,
 • czasu obowiązywania umowy,
 • oprocentowania nominalnego kredytu oraz warunków jej stosowania oraz, jeżeli są dostępne, wszelkich indeksów lub stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu. Dodatkowo powinna znaleźć się informacja:
  • o okresach, warunkach i procedurach zmian stopy oprocentowania kredytu,
  • jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje
   te powinny być podawane dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie
   obowiązywania umowy.
 • całkowitej kwoty kredytu,
 • terminów i sposobu wypłaty kredytu,
 • Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Kredytodawca oraz pośrednik kredytowy są zobowiązani do podania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, który zostanie przedstawiony za pomocą reprezentatywnego przykładu. Przykład reprezentatywny obejmuje wszystkie założenia przyjęte do obliczenia RRSO.


Przykład reprezentatywny:

Pożyczka gotówkowa 20000 zł

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 46,57%.
 • Całkowita kwota pożyczki: 20 000 zł,
 • Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 28 252,62 zł,
 • Oprocentowanie nominalne stałe 8,56%,
 • Całkowity koszt pożyczki: 8 920,84 zł, w tym:
  • prowizja 3 020,10 zł,
  • odsetki 5 866,67 zł.
 • Liczba miesięcznych rat: 56 po 459,62 zł każda.
 • Kalkulacja dokonana na dzień 23.10.2019 r.

Kredyt gotówkowy 80 tys zł

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,11%.
 • Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 79 532,46 zł.
 • Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 118 821,40 zł,
 • Oprocentowanie oprocentowanie stałe w skali roku 7,99 % (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która na dzień 08.11.2019 r. wynosi 1,50 % i marży banku w wysokości 6,49 p.p.),
 • Całkowity koszt kredytu 40 288,94 zł, w tym:
  • prowizja 5 067,54 zł,
  • odsetki 35 221,40 zł.
 • Liczba miesięcznych rat: 110 po 1099,37 zł, ostatnia rata wyrównująca 1089,44 zł.
 • Kalkulacja dokonana na dzień 08.11.2019 r.

Przeczytaj również: ustawa o kredycie hipotecznym, kredyt konsumencki

Pozostałe informacje dotyczącej RRSO w umowie kredytowej

W sytuacji, kiedy konsument poinformował kredytodawcę o co najmniej jednym ze składników
preferowanego przez siebie kredytu (okres obowiązywania umowy o kredyt lub całkowita kwota kredytu), składniki te powinny być uwzględnione w reprezentatywnym przykładzie.

Kredytodawca musi podać mechanizmy dokonywania wypłat, które mogą spowodować zastosowanie wyższego RRSO, w przypadku jeżeli umowa kredytowa przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat, a w odniesieniu do których obowiązują różne opłaty i stopy oprocentowania (kredytodawca korzysta z założenia, o którym jest mowa w ustępie 4 pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim).

Dodatkowo powinny się znaleźć:

 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta,
 • zasady i terminy spłaty kredytu oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejność zali0czania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, a jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania,
 • informacja dotycząca obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, w przypadku gdy zawarcie takiej umowy jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach,
 • informacje o innych kosztach (jeżeli takie występują), które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności:
  • odsetki,
  • opłaty,
  • prowizja,
  • marża,
  • koszty usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie.
 • informacje o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile takie wystąpią,
 • informacje o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunkach jej zmiany
  oraz ewentualne innych opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu,
 • informacje o skutkach braku płatności,
 • informacja (jeżeli takie wystąpią) o wymaganych zabezpieczeniach spłaty kredytu konsumenckiego,
 • informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy,
 • informacja o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem,
 • informacja o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania,
 • informacja o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny ryzyka kredytowego zdolności kredytowej weryfikacji
  w bazie danych,
 • podać informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy, na
  warunkach określonych w art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • informacja o terminie (w odpowiednich przypadkach), w którym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi.

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności, jest zobowiązany podać konsumentowi (na trwałym nośniku) powyższe dane, a także opis i cenę towaru lub usługi.

Ustawa o kredycie konsumenckim określa wzór formularza informacyjnego, na którym kredytodawca oraz pośrednik kredytowy powinni przekazać informacje konsumentowi. Termin ważności przedmiotowego formularza wynosi co najmniej 1 dzień roboczy.

Przedstawione zasady nie mają zastosowania do sprzedawców i usługodawców, którzy działają w charakterze pośredników kredytowych w ramach działalności pomocniczej.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok