Co to jest kredyt konsumencki?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-08 – ostatnia aktualizacja

Ponieważ nie każdy kredyt lub pożyczka jest kredytem konsumenckim, a tym samym konsumenta nie obejmują prawa wynikające z ustawy, należy odpowiedzieć na pytanie: co to jest kredyt konsumencki?
co to jest kredyt konsumencki
Co to jest kredyt konsumencki? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Zgodnie z Ustawą kredyt konsumencki, umowa o kredyt konsumencki jest to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub też równowartość wspomnianej kwoty wrażonej w walucie innej niż waluta polska.

Kredytem konsumenckim jest:

 1. umowa pożyczki,
 2. umowa kredytu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe (np.: kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny),
 3. umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 4. umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
 5. umowa o kredyt odnawialny.

Kredytem konsumenckim nie jest:

Umowa, zgodnie z którą następuje odroczenie terminu spełnienia świadczenia niepieniężnego, przedmiotem którego jest stałe lub sukcesywne świadczenie usług lub dostaw towarów tego samego rodzaju, w przypadku, gdy konsument jest zobowiązany do zapłaty za spełnione świadczenie lub dostawę towaru w ustalonych odstępach czasu w trakcie jej obowiązywania.

Ustawa o kredycie konsumenckim nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 1. umowy, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego.
 2. umowa leasingu, w przypadku kiedy nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta.
 3. umowy zawierane z podmiotami, o których jest mowa w artykule 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późniejszymi zmianami).
 4. umowa o kredyt będących wynikiem:
  -ugody sądowej,
  -ugody zawartej przed sądem polubownym,
  -ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego.
 5. umowy o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) niższej od stóp powszechnie stosowanych na rynku.
 6. umowy o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych:
  – z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na rynku lub w przypadku:
  – kiedy konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż powszechnie stosowane na rynku oraz stóp oprocentowania nie wyższych niż powszechnie stosowane na rynku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok