Zaświadczenie do banku o zatrudnieniu i zarobkach. Wydrukuj!

zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkachZaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane przy ubieganiu się o kredyt bankowy lub pożyczkę pozabankową.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach zawiera:

  • dane osobowe występującego o zaświadczenie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),
  • dane dotyczące zakładu pracy (adres, telefon, REGON, NIP), daty zatrudnienia, stanowiska,
    rodzaj umowy (na czas nieokreślony, umowa na czas określony – do dnia, czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę),
  • średnie miesięczna wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto,
  • informację czy wynagrodzenie jest obciążone z mocy tytułu wykonawczego lub z tytułu pożyczki zakładowej (jeżeli wynagrodzenie jest obciążone, to powinny być wypisane kwoty obciążenia),
  • informację czy zakład nie jest postawiony w stan likwidacji, czy nie jest wobec niego prowadzone postępowanie ugodowe lub upadłościowe.

Ponadto, występujący o takie zaświadczenie, oświadcza (podpisem), że wyraża zgodę na udostępnienie bankowi informacji zawartych w zaświadczeniu oraz na osobistą, pisemną lub telefoniczną ich weryfikację.

 

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach


………………, dnia……………..

(pieczęć pracodawcy)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Zaświadcza się, że Pan/Pani
Urodzony(a)
imiona rodziców
zamieszkały(a)
legitymujący(a) się dowodem osobistym o numerze i serii
wydanym przez
dnia
jest zatrudniony(a) w ……….. na stanowisku……………… na czas określony/nieokreślony od dnia …………………… do dnia………………….. .

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z minionego kwartały wynosi …………………. zł, przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto z minionego kwartały wynosi …………………. zł i jest/nie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Wyżej wymieniony(a) znajduje/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

 

(podpis wnioskodawcy)

(czytelny podpis osoby upoważnionej w imieniu
pracodawcy do wystawienia zaświadczenia)


Do wydrukowania: ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Zaświadczenie o zarobkach najczęściej dotyczy kredytów i pożyczek gotówkowych oraz kredytów konsolidacyjnych. Poniżej możesz zapoznać się z najnowszymi propozycjami: kredyty i pożyczki gotówkowe bankowe oraz kredyty konsolidacyjne. W przypadku kredytów mieszkaniowych takie zaświadczenie będzie również potrzebne (więcej informacji na temat kredytów mieszkaniowych, ich porównanie, najlepszy wybór znajdziesz u ekspertów finansowych, którzy pomagają w tym zakresie).