Jakie są formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

2024-01-28 – ostatnia aktualizacja

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego. Co może nim być i jakie są formy zabezpieczenia. Jest ono powszechnie stosowane przez banki i jego głównym założeniem jest zmniejszenie wystąpienia ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę. Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Oczywiście beneficjentem takiego rozwiązania jest również kredytobiorca, ubezpieczając się na wypadek, gdyby nie mógł uregulować zadłużenia. Dodatkowo korzystając z ubezpieczenia dobrowolnego, może liczyć na lepsze warunki kredytowe.

Po co jest stosowane zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego (jak również i każdego innego kredytu) jest gwarancją dla banku, że w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę będzie miał możliwość odzyskania należności.

W przypadku każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, głównym celem jest maksymalizacja zysków przy minimalizacji ryzyka z tym związanego. Nie inaczej jest w przypadku banków.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

Najczęściej spotykaną formą takiego zabezpieczenia, które ma zmniejszyć podejmowane ryzyko kredytowe, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Inne możliwe zabezpieczenia kredytu gotówkowego, to:

  • poręczenie wekslowe,
  • poręczenie wg prawa cywilnego,
  • weksle,
  • zastaw rejestrowy,
  • cesja praw,
  • gwarancje bankowe.

Podstawowe rodzaje zabezpieczenia kredytowego

Zabezpieczenia kredytowe można podzielić na osobiste i rzeczowe.

W przypadku tych pierwszych, osoba trzecia odpowiada solidarnie z kredytobiorcą za spłatę zobowiązania całym swoim majątkiem. W sytuacji, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, wówczas bank zwróci się do osoby, która wystawiła takie zabezpieczenie, o spłatę zobowiązania.

Osobiste zabezpieczenia spłaty kredytu:

Poręczenie wekslowe (poręczenie długu wekslowego) – zobowiązanie poręczyciela na równi z wystawcą weksla do bezwarunkowej spłaty zadłużenia zgodnie z ustalonymi terminami.

Weksel – zobowiązanie wystawcy weksla do zapłaty długu. Może mieć formę in blanco: zawiera jedynie podpis wystawcy weksla, bez wpisania sumy wekslowej i terminu płatności.

Poręczenie według przepisów prawa cywilnego – kredytobiorca wyznacza poręczyciela, który zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, w przypadku, gdyby nie wywiązywał się ze swojego zobowiązania.

Cesja praw – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy kredytodawcą a osobą trzecią. Na jej podstawie kredytodawca przenosi swoją wierzytelność wobec kredytobiorcy na osobę trzecią. Cesja praw stosowana jest w przypadku kredytu z ubezpieczeniem – dzięki takiemu rozwiązaniu bank może otrzymać świadczenie z polisy.

Gwarancja bankowa – zobowiązanie banku do zapłaty kredytobiorcy kwoty równej kwocie niespłaconych rat kredytu (łącznie z należnymi odsetkami i kosztami postępowania), w przypadku kiedy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie taka gwarancja została wystawiona, nie wywiązałby się ze swojego zobowiązania.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – akt notarialny stanowiący dobrowolne zobowiązanie się kredytobiorcy do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz banku, w sytuacji, kiedy nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu umożliwiają wierzycielowi zaspokojenie roszczenia z poszczególnych elementów majątku należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej. W takiej sytuacji kredytobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za określone składniki majątku.

Zabezpieczeniem rzeczowym w przypadku kredytów gotówkowych może być:

Ubezpieczenie kredytu – zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez ubezpieczyciela w przypadku, jeżeli wystąpią okoliczności określone w umowie ubezpieczeniowej.

Kaucja – zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych na okaziciela lub określona suma pieniędzy, z których to bank może zaspokoić swoje roszczenia w momencie, kiedy kredytobiorca nie wywiąże się z umowy.

Blokada środków finansowych na rachunkach bankowych – zablokowanie na koncie (lub kontach) kredytobiorcy pieniędzy, aż do czasu, kiedy ten nie spłaci kredytu.

Zastaw rejestrowy – rzeczowe prawo ograniczone, celem którego jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie prawa własności rzeczy na wierzyciela, które ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu.

W przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych najpopularniejsze jest zabezpieczenie kredytu na hipotece nieruchomości.

Zabezpieczony kredyt gotówkowy i jego koszt

Ile kosztuje ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego? Tak naprawdę jego koszt zależy od rodzaju wybranego zabezpieczenia. Najpopularniejsze jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa całkowity koszt kredytu.

Z punktu widzenia kredytobiorcy najlepszym kredytem powinna oferta bez zabezpieczenia (chociaż jest to dyskusyjne…). Jednak z drugiej strony, bank, który w takiej sytuacji ponosi mniejsze ryzyko z udzieleniem kredytu, jest bardziej skłonny zaproponować kredytobiorcy korzystniejsze warunki kredytowania. Aby sprawdzić czy kredyt gotówkowy będzie tańszy z wykupionym ubezpieczeniem czy bez niego, niezbędne będzie porównanie kredytów i kosztów całkowitych.

Jeżeli po zbadaniu zdolności kredytowej okaże się, że ryzyko kredytowe z udzieleniem finansowania jest zbyt wysokie, to należy liczyć się z tym, że bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu gotówkowego są powszechnie stosowane przez banki i nie należą do rzadkości. Ustanawiane są głównie w sytuacji, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo, że kredytobiorca może nie poradzić sobie z terminową spłatą zobowiązania. Bank jednak nie zakłada, że wystąpią problemy, bo w takiej sytuacji, wniosek kredytowy zostałby odrzucony.

Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, to instytucja udzielająca finansowania ma możliwość dochodzenia swoich praw korzystając z ustanowionego zabezpieczenia, co jest gwarancją na odzyskanie przynajmniej części pożyczonych pieniędzy.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok