Jakie są formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

2023-05-07 – ostatnia aktualizacja

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego. Co może nim być i jakie są formy zabezpieczenia. Jest ono powszechnie stosowane przez banki i jego głównym założeniem jest zmniejszenie wystąpienia ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę. Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Oczywiście beneficjentem takiego rozwiązania jest również kredytobiorca, ubezpieczając się na wypadek, gdyby nie mógł uregulować zadłużenia. Dodatkowo korzystając z ubezpieczenia dobrowolnego, może liczyć na lepsze warunki kredytowe.

Po co jest stosowane zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego (jak również i każdego innego kredytu) jest gwarancją dla banku, że w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę będzie miał możliwość odzyskania należności.

W przypadku każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, głównym celem jest maksymalizacja zysków przy minimalizacji ryzyka z tym związanego. Nie inaczej jest w przypadku banków.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

Najczęściej spotykaną formą takiego zabezpieczenia, które ma zmniejszyć podejmowane ryzyko kredytowe, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Inne możliwe zabezpieczenia kredytu gotówkowego, to:

 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • weksle,
 • zastaw rejestrowy,
 • cesja praw,
 • gwarancje bankowe.

Podstawowe rodzaje zabezpieczenia kredytowego

Zabezpieczenia kredytowe można podzielić na osobiste i rzeczowe.

W przypadku tych pierwszych, osoba trzecia odpowiada solidarnie z kredytobiorcą za spłatę zobowiązania całym swoim majątkiem. W sytuacji, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, wówczas bank zwróci się do osoby, która wystawiła takie zabezpieczenie, o spłatę zobowiązania.

Osobiste zabezpieczenia spłaty kredytu:

Poręczenie wekslowe (poręczenie długu wekslowego) – zobowiązanie poręczyciela na równi z wystawcą weksla do bezwarunkowej spłaty zadłużenia zgodnie z ustalonymi terminami.

Weksel – zobowiązanie wystawcy weksla do zapłaty długu. Może mieć formę in blanco: zawiera jedynie podpis wystawcy weksla, bez wpisania sumy wekslowej i terminu płatności.

Poręczenie według przepisów prawa cywilnego – kredytobiorca wyznacza poręczyciela, który zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, w przypadku, gdyby nie wywiązywał się ze swojego zobowiązania.

Cesja praw – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy kredytodawcą a osobą trzecią. Na jej podstawie kredytodawca przenosi swoją wierzytelność wobec kredytobiorcy na osobę trzecią. Cesja praw stosowana jest w przypadku kredytu z ubezpieczeniem – dzięki takiemu rozwiązaniu bank może otrzymać świadczenie z polisy.

Gwarancja bankowa – zobowiązanie banku do zapłaty kredytobiorcy kwoty równej kwocie niespłaconych rat kredytu (łącznie z należnymi odsetkami i kosztami postępowania), w przypadku kiedy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie taka gwarancja została wystawiona, nie wywiązałby się ze swojego zobowiązania.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – akt notarialny stanowiący dobrowolne zobowiązanie się kredytobiorcy do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz banku, w sytuacji, kiedy nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu umożliwiają wierzycielowi zaspokojenie roszczenia z poszczególnych elementów majątku należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej. W takiej sytuacji kredytobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za określone składniki majątku.

Zabezpieczeniem rzeczowym w przypadku kredytów gotówkowych może być:

Ubezpieczenie kredytu – zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez ubezpieczyciela w przypadku, jeżeli wystąpią okoliczności określone w umowie ubezpieczeniowej.

Kaucja – zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych na okaziciela lub określona suma pieniędzy, z których to bank może zaspokoić swoje roszczenia w momencie, kiedy kredytobiorca nie wywiąże się z umowy.

Blokada środków finansowych na rachunkach bankowych – zablokowanie na koncie (lub kontach) kredytobiorcy pieniędzy, aż do czasu, kiedy ten nie spłaci kredytu.

Zastaw rejestrowy – rzeczowe prawo ograniczone, celem którego jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie prawa własności rzeczy na wierzyciela, które ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu.

W przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych najpopularniejsze jest zabezpieczenie kredytu na hipotece nieruchomości.

Zabezpieczony kredyt gotówkowy i jego koszt

Ile kosztuje ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego? Tak naprawdę jego koszt zależy od rodzaju wybranego zabezpieczenia. Najpopularniejsze jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa całkowity koszt kredytu.

Z punktu widzenia kredytobiorcy najlepszym kredytem powinna oferta bez zabezpieczenia (chociaż jest to dyskusyjne…). Jednak z drugiej strony, bank, który w takiej sytuacji ponosi mniejsze ryzyko z udzieleniem kredytu, jest bardziej skłonny zaproponować kredytobiorcy korzystniejsze warunki kredytowania. Aby sprawdzić czy kredyt gotówkowy będzie tańszy z wykupionym ubezpieczeniem czy bez niego, niezbędne będzie porównanie kredytów i kosztów całkowitych.

Jeżeli po zbadaniu zdolności kredytowej okaże się, że ryzyko kredytowe z udzieleniem finansowania jest zbyt wysokie, to należy liczyć się z tym, że bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu gotówkowego są powszechnie stosowane przez banki i nie należą do rzadkości. Ustanawiane są głównie w sytuacji, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo, że kredytobiorca może nie poradzić sobie z terminową spłatą zobowiązania. Bank jednak nie zakłada, że wystąpią problemy, bo w takiej sytuacji, wniosek kredytowy zostałby odrzucony.

Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, to instytucja udzielająca finansowania ma możliwość dochodzenia swoich praw korzystając z ustanowionego zabezpieczenia, co jest gwarancją na odzyskanie przynajmniej części pożyczonych pieniędzy.

8 komentarzy do “Jakie są formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego?”

 1. W sytuacji, kiedy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości, to wówczas nie jest to kredyt gotówkowy, a pożyczka hipoteczna. Dodatkowo wymagana jest cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

 2. To zależy od banku i oferty. Oczywiście można znaleźć kredyt bez zabezpieczenia jego spłaty, np. zgodnie z podpisaną umową kredytową musisz zapewnić miesięczną wymaganą minimalną wpłatę na rachunek, w ustalonej wysokości.

  Natomiast ubezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpiecza jego spłatę. Na przykład w przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia pozostałej do spłaty części kredytu.

 3. Zabezpieczenie kredytu jest konieczne, kiedy:

  – kredyt charakteryzuje się większym ryzykiem udzielenia niż w przypadku pozostałych kredytobiorców (nie najlepsza zdolność kredytowa),
  im wyższa wysokość kredytu i dłuższy czas spłaty.

 4. Przeglądając jednak oferty kredytów gotówkowych to widać, że banki oferują kredyty gotówkowe z możliwością ubezpieczenia. Ja składając wniosek o kredyt dostałem od razu pytanie czy chcę wykupić polisę i rozmowa dlaczego warto…

 5. Ubezpieczenia do kredytu, ubezpieczenie kredytu, zabezpieczenie spłaty kredytu – to jest forma zabezpieczenia jego spłaty, czyli ubezpieczenie się banku, że otrzyma zwrot pożyczonego kapitału wraz z należnymi kosztami, w przypadku kiedy kredytobiorca nie spłaci zobowiązania.

  Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Banki bardzo często proponują zakup ubezpieczenia, np. oferując w zamian niższe oprocentowanie lub zerową prowizją. Jeżeli wychodzi taniej (po skorzystaniu z bonusów i wykupieniu polisy), to pewnie warto.

  Jednak taką sytuację należy przeanalizować i dopiero wówczas podejmować decyzję o wykupieniu ubezpieczenia.
  Z pewnością będzie to korzystne, ale… dowiemy się po czasie. Bo polisa obejmująca chorobę lub utratę pracy „aktywuje się” w momencie wystąpienia określonych okoliczności. Kiedy to nastąpi i kredytobiorca nie będzie mógł spłacać zobowiązania, to wykupione ubezpieczenie go uratuje.

  Również i bank odetchnie, bo ubezpieczyciel w takiej sytuacji spłaca kredyt. Co zawsze jednak podkreślam, to to, że należy punkt po punkcie przeczytać umowę ubezpieczeniową, aby DOKŁADNIE wiedzieć co obejmuje i jakie warunki muszą zaistnieć, aby plisa została zrealizowana.

  Odpowiadają na pytanie zamieszczone w komentarzu: czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

  Nie ma takiego przepisu prawnego, które nakładałby obowiązek wykupienia ubezpieczenia do kredytu. To oznaczałoby, że nie ma obowiązku, aby decydować się na jego wykupienie.

  Obowiązku nie ma, ale w praktyce bank może odmówić udzielenia kredytu. Podobnie zresztą, jak nie zaznaczymy np. zgody na pozyskanie raportu z BIK dotyczącego naszych zobowiązań (tylko, że w tym przypadku bank nie może, ale odmówi rozpatrywanie wniosku).

  W przypadku kredytów gotówkowych nie ma problemu, aby znaleźć kredyt bez konieczności wykupienia ubezpieczenia. W segmencie kredytów hipotecznych, które są jednak zawierane na znacznie większe kwoty i bardzo długi czas, bank wymaga wręcz, że pewne zabezpieczenia zostaną przez kredytobiorcę poniesione. I jednym z nich jest zakup polisy ubezpieczeniowej.

  Co jeżeli kredytobiorca odmówi wykupienia polisy do kredytu? W przypadku kredytu gotówkowego nie jest tak, że bank powie NIE i będzie po kredycie, ale może wymagać:

  – indywidualnej polisy na życie,
  – przedstawienia innych zabezpieczeń,
  – przedstawienia poręczenia osoby trzeciej (lub osób trzecich).

  Brak wykupionego ubezpieczenia przy słabej ocenie kredytowej, nie oznacza odrzucenia automatycznie wniosku, ale bank może zdecydować się udzielić kredyt gotówkowy, ale z pewnością zaproponuje znacznie gorsze warunki.

 6. W mBanku jest dostępny kredyt gotówkowy nawet od 256 000 zł!!! Kredyt jest osób, które korzystają z usług private banking mBanku i posiadają aktywa (lokaty, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wybrane obligacje i akcje).

  Jak podaje bank zabezpieczeniem może by dowolna prawna forma zaakceptowana przez bank, na aktywach takich jak:

  • środki pieniężne,
  • obligacje Skarbu Państwa,
  • bony skarbowe,
  • akcje notowane na GPW,
  • otwarte fundusze inwestycyjne (FIO),
  • zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ),
  • produkty ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym,
  • ustanowienie zabezpieczenia na aktywach należących do osoby trzeciej.

  Zastanawiam się jednak czy na stronie banku nie ma błędu i zamiast OD 256 tys. zł, powinno być DO 256 000 zł. Tym bardziej, że okres kredytowania jest podany 60 miesięcy…

 7. Zabezpieczenia spłaty kredytu (ogólnie) można podzielić na osobiste i rzeczowe.

  Zabezpieczenie osobiste kredytu oznacza, że kredytobiorca odpowiada za niespłacone zobowiązanie całym swoim majątkiem.

  Formą zabezpieczenia osobistego jest:

  • poręczenie wekslowe jest zobowiązaniem osoby trzeciej do spłaty całości lub części zadłużenia,
  • poręczenie na podstawie regulacji zawartych w Kc – poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w przypadku, kiedy nie zrobi tego kredytobiorca,
  • przelew wierzytelności na bank – praw do otrzymania określonych wierzytelności dłużnika,
  • pełnomocnictwo do dysponowania kontem bankowym kredytobiorcy przez bank,
  • gwarancje bankowe – zobowiązanie banku do spłaty zadłużenia, w sytuacji, kiedy nie zrobi tego kredytobiorca,
  • przystąpienie do długu osoby trzeciej, występując w roli dłużnika solidarnego.

  Zabezpieczenie rzeczowe ogranicza się do poszczególnych składników majątku kredytobiorcy.
  Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych:

  • hipoteka dotyczy nieruchomości (wymagany jest akt notarialny),
  • zastaw ogólny na rzeczy ruchomej,
  • zastaw rejestrowany obejmuje nieruchomość bądź samochód,
  • kaucja – zabezpieczenie w formie papierów wartościowych lub określonej sumy pieniężnej,
  • blokada środków na rachunku do momentu spłacenia całości zadłużenia przez kredytobiorcę,
  • przywłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie prawa własności określonej rzeczy na wierzyciela.

  Forma zabezpieczenia kredytu zależy przede wszystkim od rodzaju kredytu i inne będą w przypadku kredytów gotówkowych, a inne dla kredytów hipotecznych.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok