Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego jest powszechnie stosowane przez banki i jego głównym założeniem jest zmniejszenie wystąpienia ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę. Oczywiście beneficjentem takiego rozwiązania jest również kredytobiorca, ubezpieczając się na wypadek, gdyby nie mógł uregulować zadłużenia. Dodatkowo korzystając z ubezpieczenia dobrowolnego, może liczyć na lepsze warunki kredytowe. Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego (jak również i każdego innego kredytu) jest gwarancją dla banku, że w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę będzie miał możliwość odzyskania należności.

W przypadku każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, głównym celem jest maksymalizacja zysków przy minimalizacji ryzyka z tym związanego. Nie inaczej jest w przypadku banków.

Najczęściej spotykaną formą takiego zabezpieczenia, które ma zmniejszyć podejmowane ryzyko kredytowe, jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Inne możliwe zabezpieczenia kredytu gotówkowego, to:

 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • weksle,
 • zastaw rejestrowy,
 • cesja praw,
 • gwarancje bankowe.

Podstawowe zabezpieczenia kredytu gotówkowego

Zabezpieczenia kredytowe można podzielić na osobiste i rzeczowe.

W przypadku tych pierwszych, osoba trzecia odpowiada solidarnie z kredytobiorcą za spłatę zobowiązania całym swoim majątkiem. W sytuacji, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, wówczas bank zwróci się do osoby, która wystawiła takie zabezpieczenie, o spłatę zobowiązania.

Osobiste zabezpieczenia spłaty kredytu:

 • Poręczenie wekslowe (poręczenie długu wekslowego) – zobowiązanie poręczyciela na równi z wystawcą weksla do bezwarunkowej spłaty zadłużenia zgodnie z ustalonymi terminami.
 • Weksel – zobowiązanie wystawcy weksla do zapłaty długu. Może mieć formę in blanco: zawiera jedynie podpis wystawcy weksla, bez wpisania sumy wekslowej i terminu płatności.
 • Poręczenie według przepisów prawa cywilnego – kredytobiorca wyznacza poręczyciela, który zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, w przypadku, gdyby nie wywiązywał się ze swojego zobowiązania.
 • Cesja praw – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy kredytodawcą a osobą trzecią/. Na jej podstawie kredytodawca przenosi swoją wierzytelność wobec kredytobiorcy na osobę trzecią. Cesja praw stosowana jest w przypadku kredytu z ubezpieczeniem – dzięki takiemu rozwiązaniu bank może otrzymać świadczenie z polisy.
 • Gwarancja bankowa – zobowiązanie banku do zapłaty kredytobiorcy kwoty równej kwocie niespłaconych rat kredytu (łącznie z należnymi odsetkami i kosztami postępowania), w przypadku kiedy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie taka gwarancja została wystawiona, nie wywiązałby się ze swojego zobowiązania.
 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – akt notarialny stanowiący dobrowolne zobowiązanie się kredytobiorcy do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz banku, w sytuacji, kiedy nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu gotówkowego

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu umożliwiają wierzycielowi zaspokojenie roszczenia z poszczególnych elementów majątku należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej. W takiej sytuacji kredytobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za określone składniki majątku.

Zabezpieczeniem rzeczowym w przypadku kredytów gotówkowych może być:

 • Ubezpieczenie kredytu – zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez ubezpieczyciela w przypadku, jeżeli wystąpią okoliczności określone w umowie ubezpieczeniowej.
 • Kaucja –zabezpieczenie w postaci papierów wartościowych na okaziciela lub określona suma pieniędzy, z których to bank może zaspokoić swoje roszczenia w momencie, kiedy kredytobiorca nie wywiąże się z umowy.
 • Blokada środków finansowych na rachunkach bankowych – zablokowanie na koncie (lub kontach) kredytobiorcy pieniędzy, aż do czasu, kiedy ten nie spłaci kredytu.
 • Zastaw rejestrowy – rzeczowe prawo ograniczone, celem którego jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie prawa własności rzeczy na wierzyciela, które ma na celu zabezpieczenie spłaty kredytu.

W przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych najpopularniejsze jest zabezpieczenie kredytu na hipotece nieruchomości.

Zabezpieczony kredyt gotówkowy i jego koszt

Ile kosztuje ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego? Tak naprawdę jego koszt zależy od rodzaju wybranego zabezpieczenia. Najpopularniejsze jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa całkowity koszt kredytu.

Z punktu widzenia przyszłego kredytobiorcy najlepszą formą kredytu gotówkowego powinna być oferta bez zabezpieczenia. Jednak z drugiej strony, bank, który w takiej sytuacji ponosi mniejsze ryzyko z udzieleniem kredytu, jest bardziej skłonny zaproponować kredytobiorcy korzystniejsze warunki kredytowania. Aby sprawdzić czy kredyt gotówkowy będzie tańszy z wykupionym ubezpieczeniem czy bez niego, niezbędne będzie porównanie kosztów całkowitych.

Jeżeli po zbadaniu zdolności kredytowej okaże się, że ryzyko kredytowe z udzieleniem finansowania jest zbyt wysokie, to należy liczyć się z tym, że bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu gotówkowego są powszechnie stosowane przez banki i nie należą do rzadkości. Ustanawiane są głównie w sytuacji, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo, że kredytobiorca może nie poradzić sobie z terminową spłatą zobowiązania. Bank jednak nie zakłada, że wystąpią problemy, bo w takiej sytuacji, wniosek kredytowy zostałby odrzucony.

Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, to instytucja udzielająca finansowania ma możliwość dochodzenia swoich praw korzystając z ustanowionego zabezpieczenia, co jest gwarancją na odzyskanie przynajmniej części pożyczonych pieniędzy.

8 komentarzy do “Zabezpieczenie kredytu gotówkowego”

 1. W sytuacji, kiedy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości, to wówczas nie jest to kredyt gotówkowy, a pożyczka hipoteczna. Dodatkowo wymagana jest cesja na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

 2. To zależy od banku i oferty. Oczywiście można znaleźć kredyt bez zabezpieczenia jego spłaty, np. zgodnie z podpisaną umową kredytową musisz zapewnić miesięczną wymaganą minimalną wpłatę na rachunek, w ustalonej wysokości.

  Natomiast ubezpieczenie kredytu gotówkowego zabezpiecza jego spłatę. Na przykład w przypadku utraty pracy, zdrowia lub życia ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia pozostałej do spłaty części kredytu.

 3. Zabezpieczenie kredytu jest konieczne, kiedy:

  – kredyt charakteryzuje się większym ryzykiem udzielenia niż w przypadku pozostałych kredytobiorców (nie najlepsza zdolność kredytowa),
  im wyższa wysokość kredytu i dłuższy czas spłaty.

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok