Wniosek o kredyt gotówkowy – co zawiera?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-18 – ostatnia aktualizacja

Wniosek o kredyt gotówkowy? Co zawiera wniosek o kredyt lub pożyczkę gotówkową? Są to przykładowe dane wymagane przez bank, ale oczywiście w każdym z banków wniosek kredytowy będzie innych (jak i wniosek internetowy i standardowy).
wniosek o kredyt gotówkowy
Wniosek o kredyt gotówkowy – co zawiera? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Nie ma jednego uniwersalnego wniosku kredytowego, który można by było pobrać z internet. W każdym banku są nieco inne, rubryki do wypełnienia podobne. Nie zrobisz tego w kilka minut, ale w kilkanaście. Chociaż w przypadku kredytu lub pożyczki gotówkowej jest to stosunkowo najprostsze.

Wnioski kredytowe różnią się nie tylko formą, ale i zawartością. Wszystko zależy od rodzaju kredytu: inne jest wniosek o kredyt gotówkowy, inny o kredyt konsolidacyjny, a jeszcze bardziej obszerniejszy jest wniosek o produkt hipoteczny.

Wniosek o kredyt gotówkowy możesz wypełnić przez internet (jeżeli jest to kredyt gotówkowy internetowy) lub w formie papierowej (jeżeli wniosek składasz w placówce banku).

Wniosek o kredyt gotówkowy – podstawowe elementy

Co wchodzi w skład wniosku o kredyt gotówkowy? Jest to zazwyczaj jeden formularz składający się z kilku stron i zawiera informacje o wnioskodawcy, wysokości kredytu i formach zabezpieczeń. Dodatkowo do formularza kredytowego dołączane są załączniki np. zaświadczenie o wysokości i źródle uzyskiwanych dochodów.

Poniżej propozycji kredytów gotówkowych w bankach, zostały wymienione najczęstsze informacje, które należy podać w takim wniosku.

Nr wniosku kredytowego …………………………………………..
Data złożenia wniosku kredytowego ……………………………..

INFORMACJE O KREDYCIE

1. Kwota kredytu: PLN (słownie: złotych)
2. Okres kredytowania w miesiącach.
3. Cel kredytowania, np. dowolne cele konsumpcyjne, spłata innych kredytów konsumenckich.
4. Wyrażanie zgody na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.
5. Zapłata prowizji (jeżeli jest pobierana) za udzielenie kredytu w formie:

 • wpłaty gotówką (przelewem) przed uruchomieniem kredytu lub
 • pobrania w dniu wypłaty kredytu przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku banku lub
 • pobrania przez bank ze środków kredytowych.

6. Wypłata kredytu w formie:

 • wypłaty gotówką w kasie banku lub
 • wypłaty na rachunek w banku.

7. Zabezpieczenie spłaty kredytu:

 • weksel i/lub
 • poręczenie wekslowe/cywilne i/lub
 • pełnomocnictwo do konta i/lub
 • inne.

8. Spłata kredytu w ratach:

 • malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) lub
 • równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych w określonym dniu miesiąca.

9. Spłata kredytu poprzez:

 • wpłaty należnych kwot przez kredytobiorcę na rachunek banku przeznaczony do spłat kredytu lub
 • potrącanie przez bank należnych kwot z rachunku kredytobiorcy prowadzonego w banku.

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

Należy wypełnić jedną rubrykę, jeżeli jest tylko jeden wnioskodawca lub kilka, jeżeli jest kilku współwnioskodawców.

1. Imiona
2. Nazwisko
3. Imiona rodziców
4. Nazwisko rodowe
5. Nazwisko rodowe matki
6. PESEL
7. Stan cywilny:

 • zamężna/żonaty lub
 • wdowa/wdowiec lub
 • panna/kawaler lub
 • rozwiedziona/y lub
 • separacja.

8. Małżeńska wspólnota majątkowa:

 • tak lub
 • nie lub
 • nie dotyczy.

9. Dokument tożsamości:

 • Nazwa:
 • Seria i nr:
 • Wydany przez: .

10. Adres zamieszkania na terenie RP:

 • Ulica:
 • Nr domu:
 • Nr lokalu:
 • Kod:
 • Miejscowość:
 • Kraj:.

11. Adres do korespondencji na terenie RP (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).
12. Nr telefonu stacjonarny lub komórkowy.
13. E-mail.
14. Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie lub
 • licencjat/inżynier lub
 • średnie lub
 • zasadnicze zawodowe lub
 • podstawowe/gimnazjalne.

15. Wykonywany zawód.
16. Nr rachunku w banku (kredytodawcy).

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH

17. Całkowity staż pracy (w latach).
18. Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy lub czas prowadzenia obecnej działalności gospodarczej (w latach).
19. Informacje o pracodawcy (nazwa, adres).
20. Stanowisko:

 • właściciel firmy lub
 • wyższa kadra zarządzająca lub
 • średnia kadra zarządzająca lub
 • urzędnik lub
 • specjalista lub
 • pracownik lub
 • inne.

21. Miesięczny dochód netto.

W tym informacja czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów (należy podać kwotę).

Należy podać informację czy wnioskujący o kredyt:

 • znajduje się w okresie wypowiedzenia o pracę,
 • znajduje się w okresie próbnym,
 • jest pracownikiem sezonowym.

22. Źródła dochodu:

 • umowa o pracę,
 • emerytura,
 • renta,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • wolny zawód,
 • działalność gospodarcza,
 • działalność rolnicza,
 • umowa cywilno-prawna,
 • umowa najmu,
 • umowa o pracę na czas określony (do dnia) ,
 • odsetki z aktywów finansowych,
 • dywidendy,
 • inne.

23. Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym dzieci).
24. Wydatki stałe gospodarstwa domowego, w tym wydatki na pokrycie kosztów zamieszkania.
25. Informacja w przypadku drugiego wnioskodawcy, czy należą do tego samego gospodarstwa domowego.

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

26. Rodzaj zobowiązania – kwota zobowiązania – kwota pozostała do spłaty – rata miesięczna – bank.

 • limity ROR,
 • limity kart kredytowych,
 • kredyty i pożyczki,
 • poręczenia / przystąpienie do długu,
 • inne, np.: alimenty, obciążenia komornicze,
 • wnioskodawcy renta dożywotnia, zobowiązania wobec podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla banków ale w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe, np. SKOK-i, firmy leasingowe czy faktoringowe,

27. Informacja czy wnioskujący o kredyt ubiega się o kredyt lub pożyczkę w innym banku.

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU

28. Status mieszkaniowy:

 • właściciel / współwłaściciel lub
 • domu / mieszkania lub
 • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu lub
 • posiadacz spółdzielczego własnościowego lub
 • prawa do lokalu/domu jednorodzinnego lub
  • najemca:
  • mieszkania komunalnego lub
  • mieszkania zakładowego lub
  • od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) lub
  • od osoby prywatnej (pokój)
 • zamieszkiwanie z rodzicami lub
 • zamieszkiwanie z dziećmi lub
 • inne

29. Status własności samochodu:

 • własny,
 • leasing,
 • na kredyt,
 • służbowy,
 • rodziców,
 • nie posiadam,
 • inny:

30. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty).
31. Papiery wartościowe (ilość, wartość).
32. Inne.

Ostatni element we wniosku o kredyt gotówkowy stanowią informacje dodatkowe (np. dotyczące przesyłania harmonogramów spłat kredytu, o zmianach regulaminu, taryfy) oraz oświadczenia i zgody, m.in.: do wystąpienia za pośrednictwem BIK do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących posiadanych zobowiązań. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu. Ot, taki paradoks…

Jak wypisać wniosek o kredyt gotówkowy?

Wniosek kredytowy składa się z jednego formularza, który zawieraj podstawowe informacje o wnioskodawcy – osobie wnioskującej o kredyt gotówkowy (może być również kilku wnioskodawców), kwocie kredytu, okresie kredytowania i formie zabezpieczenia. Zawiera również stosowne oświadczenia i zgody.

Uzupełnieniem formularza mogą być również załączniki np. potwierdzające wysokość i źródło otrzymywanych dochodów. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić wniosek kredytowy, to wystarczy zapytać o to w banku, w którym ubiegasz się o kredyt (telefonicznie, stacjonarnie) i wspólnie z pracownikiem banku poprawnie go wypełnisz.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu gotówkowego?

Podstawowe dokumenty, które należy przygotować przy wypełnianiu wniosku o kredyt gotówkowy, to: dowód osobisty oraz zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. Powszechnie stosowana jest procedura, że w przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy w tym samym banku, do którego wpływa nasze wynagrodzenie, że nie trzeba przekazywać zaświadczeń od pracodawcy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to stosunkowo niewielka kwota kredytu, zaciągana na niewielki czas.

Jednak w przypadku, kiedy będziemy chcieli pożyczyć większe środki finansowe lub z długim okresem spłaty, niezależnie od tego, w jakim banku złożymy wniosek, bank nie tylko może poprosić nas o przedstawienie zaświadczeń, ale także może wymagać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, np. w postaci wykupienia ubezpieczenia lub poręczenia osób trzecich.

Zanim wypełnisz wniosek kredytowy

Przede wszystkim nie śpiesz się, zwłaszcza jeżeli wniosek dotyczy kredytu gotówkowego na dużą kwotę. Podawaj prawdziwe informacje i nie koloryzuj, bo bank szybko i sprawnie wykryje, że coś się we wniosku nie zgadza. Nie tylko, że bank odmówi Tobie udzielenia kredytu, a dodatkowo możesz mieć kłopoty z prawem…

O tym czy otrzymasz wnioskowany kredyt decydują dwa czynniki: zdolność i wiarygodność kredytowa. Zdolność kredytowa zależy przede wszystkim od uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków. Od wysokości tzw. rozporządzalnego dochodu będzie zależeć maksymalna kwota kredytu.

Wiarygodność kredytowa nie decyduje o zdolności kredytowe i nie ma na nią wpływu. Historia kredytowa w BIK, to czy nie znajdujesz się w żadnej bazie dłużników, pozwala jedynie na ocenę czy jesteś wiarygodnym klientem. Z pewnością negatywne wpisy w BIK to brak możliwości, aby otrzymać w banku kredyt gotówkowy.

Potrzebujesz kolejną pożyczkę gotówkową w banku? Jeżeli tych zobowiązań jest jednak nieco za dużo zastanów się nad skonsolidowaniem kredytów, aby zwiększyć zdolność kredytową.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyty gotówkowe są jednymi z najbardziej popularnych produktów bankowych (ale również są udzielane przez SKOK-i) i zaliczają się do grupy kredytów konsumenckich1. Podlegają zatem Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kredyty gotówkowe mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Charakteryzują się nieskomplikowaną i szybką procedurą ich uzyskania, z tego też powodu, potoczenie, nazywane są pożyczkami gotówkowymi.

Uwaga! W sensie prawnym, pomiędzy kredytami i pożyczkami, zachodzą znaczące różnice. Przeczytaj: Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką.

Należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy kredyt gotówkowy nie jest oprocentowanym (RSO 0%) a konsument nie ponosi żadnych kosztów poza spłatą samego kapitału (RRSO 0%), to wówczas nie korzysta on z ochrony, która jest przewidziana w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Warto wziąć kredyt gotówkowy?

Nie, nie opłaca się. Nie jest to bowiem kredyt inwestycyjny, ale konsumencki. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego w każdych okolicznościach, niezależnie czy stopy procentowe są na niskim poziome, czy jak obecnie na wysokim, wiąże się z tym, że należy oddać znacznie więcej niż pożyczamy. Oznacza to, że za zakupiony towar czy usługę, zapłacimy więcej niż jej wynosi jej wartość rzeczywista.

Oczywiście, w przypadku niewielkich kwot pożyczanych na krótki czas, koszt całkowity będzie zdecydowanie mniejszy niż w przypadku dużych sum. Reguła ta w zasadzie nie obowiązuje w przypadku pożyczek niebankowych, kiedy to koszt całkowity pożyczek jest bardzo duży. Wyjątkiem są jedynie pożyczki gotówkowe za darmo dla nowych klientów na małe kwoty z bardzo krótkim okresem spłaty oraz nieliczne pożyczki promocyjne.


1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok