Wniosek o kredyt gotówkowy – co zawiera?

2022-06-20 – ostatnia aktualizacja

Wniosek o kredyt gotówkowy – konieczny dokument, który trzeba będzie wypełnić w momencie ubiegania się o kredyt gotówkowy. Nie ma innej, alternatywnej metody, aby wnioskować o kredyt gotówkowy w banku. Na tej podstawie bank dokona analizę zdolności kredytowej.

wniosek o kredyt gotówkowy co zawiera?

Nie ma jednego uniwersalnego wniosku kredytowego, który można by było pobrać z internet. W każdym banku są nieco inne, rubryki do wypełnienia podobne. Nie zrobisz tego w kilka minut, ale w kilkanaście. Chociaż w przypadku kredytu lub pożyczki gotówkowej jest to stosunkowo najprostsze.

Wnioski kredytowe różnią się nie tylko formą, ale i zawartością. Wszystko zależy od rodzaju kredytu: inne jest wniosek o kredyt gotówkowy, inny o kredyt konsolidacyjny, a jeszcze bardziej obszerniejszy jest wniosek o produkt hipoteczny.

Wniosek o kredyt gotówkowy możesz wypełnić przez internet (jeżeli jest to kredyt gotówkowy internetowy) lub w formie papierowej (jeżeli wniosek składasz w placówce banku).

Wniosek o kredyt gotówkowy – podstawowe elementy

Co wchodzi w skład wniosku o kredyt gotówkowy? Jest to zazwyczaj jeden formularz składający się z kilku stron i zawiera informacje o wnioskodawcy, wysokości kredytu i formach zabezpieczeń. Dodatkowo do formularza kredytowego dołączane są załączniki np. zaświadczenie o wysokości i źródle uzyskiwanych dochodów.

Poniżej propozycji kredytów gotówkowych w bankach, zostały wymienione najczęstsze informacje, które należy podać w takim wniosku.

Nr wniosku kredytowego …………………………………………..
Data złożenia wniosku kredytowego ……………………………..

INFORMACJE O KREDYCIE

1. Kwota kredytu: PLN (słownie: złotych)
2. Okres kredytowania w miesiącach.
3. Cel kredytowania, np. dowolne cele konsumpcyjne, spłata innych kredytów konsumenckich.
4. Wyrażanie zgody na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.
5. Zapłata prowizji (jeżeli jest pobierana) za udzielenie kredytu w formie:

 • wpłaty gotówką (przelewem) przed uruchomieniem kredytu lub
 • pobrania w dniu wypłaty kredytu przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku banku lub
 • pobrania przez bank ze środków kredytowych.

6. Wypłata kredytu w formie:

 • wypłaty gotówką w kasie banku lub
 • wypłaty na rachunek w banku.

7. Zabezpieczenie spłaty kredytu:

 • weksel i/lub
 • poręczenie wekslowe/cywilne i/lub
 • pełnomocnictwo do konta i/lub
 • inne.

8. Spłata kredytu w ratach:

 • malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) lub
 • równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych w określonym dniu miesiąca.

9. Spłata kredytu poprzez:

 • wpłaty należnych kwot przez kredytobiorcę na rachunek banku przeznaczony do spłat kredytu lub
 • potrącanie przez bank należnych kwot z rachunku kredytobiorcy prowadzonego w banku.

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH

Należy wypełnić jedną rubrykę, jeżeli jest tylko jeden wnioskodawca lub kilka, jeżeli jest kilku współwnioskodawców.

1. Imiona
2. Nazwisko
3. Imiona rodziców
4. Nazwisko rodowe
5. Nazwisko rodowe matki
6. PESEL
7. Stan cywilny:

 • zamężna/żonaty lub
 • wdowa/wdowiec lub
 • panna/kawaler lub
 • rozwiedziona/y lub
 • separacja.

8. Małżeńska wspólnota majątkowa:

 • tak lub
 • nie lub
 • nie dotyczy.

9. Dokument tożsamości:

 • Nazwa:
 • Seria i nr:
 • Wydany przez: .

10. Adres zamieszkania na terenie RP:

 • Ulica:
 • Nr domu:
 • Nr lokalu:
 • Kod:
 • Miejscowość:
 • Kraj:.

11. Adres do korespondencji na terenie RP (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).
12. Nr telefonu stacjonarny lub komórkowy.
13. E-mail.
14. Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie lub
 • licencjat/inżynier lub
 • średnie lub
 • zasadnicze zawodowe lub
 • podstawowe/gimnazjalne.

15. Wykonywany zawód.
16. Nr rachunku w banku (kredytodawcy).

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH

17. Całkowity staż pracy (w latach).
18. Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy lub czas prowadzenia obecnej działalności gospodarczej (w latach).
19. Informacje o pracodawcy (nazwa, adres).
20. Stanowisko:

 • właściciel firmy lub
 • wyższa kadra zarządzająca lub
 • średnia kadra zarządzająca lub
 • urzędnik lub
 • specjalista lub
 • pracownik lub
 • inne.

21. Miesięczny dochód netto.

W tym informacja czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów (należy podać kwotę).

Należy podać informację czy wnioskujący o kredyt:

 • znajduje się w okresie wypowiedzenia o pracę,
 • znajduje się w okresie próbnym,
 • jest pracownikiem sezonowym.

22. Źródła dochodu:

 • umowa o pracę,
 • emerytura,
 • renta,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • wolny zawód,
 • działalność gospodarcza,
 • działalność rolnicza,
 • umowa cywilno-prawna,
 • umowa najmu,
 • umowa o pracę na czas określony (do dnia) ,
 • odsetki z aktywów finansowych,
 • dywidendy,
 • inne.

23. Liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym dzieci).
24. Wydatki stałe gospodarstwa domowego, w tym wydatki na pokrycie kosztów zamieszkania.
25. Informacja w przypadku drugiego wnioskodawcy, czy należą do tego samego gospodarstwa domowego.

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH

26. Rodzaj zobowiązania – kwota zobowiązania – kwota pozostała do spłaty – rata miesięczna – bank.

 • limity ROR,
 • limity kart kredytowych,
 • kredyty i pożyczki,
 • poręczenia / przystąpienie do długu,
 • inne, np.: alimenty, obciążenia komornicze,
 • wnioskodawcy renta dożywotnia, zobowiązania wobec podmiotów prowadzących działalność charakterystyczną dla banków ale w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe, np. SKOK-i, firmy leasingowe czy faktoringowe,

27. Informacja czy wnioskujący o kredyt ubiega się o kredyt lub pożyczkę w innym banku.

Kredyt gotówkowy: INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU

28. Status mieszkaniowy:

 • właściciel / współwłaściciel lub
 • domu / mieszkania lub
 • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu lub
 • posiadacz spółdzielczego własnościowego lub
 • prawa do lokalu/domu jednorodzinnego lub
  • najemca:
  • mieszkania komunalnego lub
  • mieszkania zakładowego lub
  • od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) lub
  • od osoby prywatnej (pokój)
 • zamieszkiwanie z rodzicami lub
 • zamieszkiwanie z dziećmi lub
 • inne

29. Status własności samochodu:

 • własny,
 • leasing,
 • na kredyt,
 • służbowy,
 • rodziców,
 • nie posiadam,
 • inny:

30. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty).
31. Papiery wartościowe (ilość, wartość).
32. Inne.

Ostatni element we wniosku o kredyt gotówkowy stanowią informacje dodatkowe (np. dotyczące przesyłania harmonogramów spłat kredytu, o zmianach regulaminu, taryfy) oraz oświadczenia i zgody, m.in.: do wystąpienia za pośrednictwem BIK do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących posiadanych zobowiązań. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu. Ot, taki paradoks…

Zanim wypełnisz wniosek kredytowy

Przede wszystkim nie śpiesz się, zwłaszcza jeżeli wniosek dotyczy kredytu gotówkowego na dużą kwotę. Podawaj prawdziwe informacje i nie koloryzuj, bo banka szybko i sprawnie wykryje, że coś się we wniosku nie zgadza. Nie tylko, że bank odmówi Tobie udzielenia kredytu, a dodatkowo możesz mieć kłopoty z prawem…

O tym czy otrzymasz wnioskowany kredyt decydują dwa czynniki: zdolność i wiarygodność kredytowa. Zdolność kredytowa zależy przede wszystkim od uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków. Od wysokości tzw. rozporządzalnego dochodu będzie zależeć maksymalna kwota kredytu.

Wiarygodność kredytowa nie decyduje o zdolności kredytowe i nie ma na nią wpływu. Historia kredytowa w BIK, to czy nie znajdujesz się w żadnej bazie dłużników, pozwala jedynie na ocenę czy jesteś wiarygodnym klientem. Z pewnością negatywne wpisy w BIK to brak możliwości, aby otrzymać w banku kredyt gotówkowy.

Potrzebujesz kolejną pożyczkę gotówkową w banku? Jeżeli tych zobowiązań jest jednak nieco za dużo zastanów się nad skonsolidowaniem kredytów, aby zwiększyć zdolność kredytową. Kredyt konsolidacyjny z dodatkową gotówką.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok