Umowa leasingu – najważniejsze informacje

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

umowa leasingu najważniejsze informacjeOkres umowy leasingu (czas trwania umowy leasingowej), to czas na jaki została zawarta umowa leasingu.

Nie wlicza się do takiej umowy czasu, na który może być ewentualnie przedłużona lub skrócona.

Okres umowy leasingu jest liczony do czasu, aż wygasną prawa i obowiązki przysługujące stronom umowy. Czas umowy może być ustalany dowolnie, ale nie może przekroczyć maksymalnego i zależy to od rodzaju przedmiotu leasingu, stawki amortyzacyjnej oraz decyzji klienta.

Przy podpisywaniu umowy leasingu, spotkamy się z następującymi pojęciami:

Czynsz inicjalny – jest to wpłaty początkowa lub inaczej udział własny. Czynsz inicjalny stanowi początkową wpłatę, która musi wnieść leasingobiorca, płatny jest z góry w trakcie zawierania umowy leasingu.

Czynsz leasingowy – inaczej rata leasingowa (podobnie jak rata kredytowa), płatna każdego miesiąca. Płacona jest leasingodawcy, za możliwość korzystania z leasingowanego przedmiotu.

Dostawca środka trwałego – jest to podmiot gospodarczy, od którego firma leasingowa nabywa środek trwały (przedmiot leasingu). Może to być np. dealer samochodowy.

Finansujący – leasingodawca, czyli firma leasingowa, która daje do użytkowania przedmiot leasingu, a w zamian za to pobiera czynsz leasingowy.

Harmonogram spłat – otrzymuje go leasingobiorca, w którym są określone terminy rat oraz wysokość opłat, które ponosi leasingobiorca już po zawarciu umowy.

Hipotetyczna wartość netto – ma ono znaczenie podstawowe przy ustaleniu ceny wykupu środka trwałego. Jest to zatem wartość początkowa leasingowanego przedmiotu. Jest ona pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne są wyliczone zgodnie z amortyzacją degresywną (współczynnik 3).

Korzystający z leasingu (leasingobiorca) – klient firmy leasingowej. Może być nim zarówno podmiot gospodarczy, jak i osoba fizyczna (leasing konsumencki).

Limit leasingowy – zwana również linią leasingową, jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez firmę leasingową, a dotyczy potrzeb klienta. Pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty możliwej do zaangażowania w konkretną firmę. Limit jest ustalany na określony czas, w którym to firma (leasingobiorca) może nabyć określony wcześniej przedmiot.

Do należności leasingowych wliczane są opłaty, jakie ponosi firma korzystająca z leasingu. Można wymienić między innymi: wpłata początkowa, opłata leasingowa i manipulacyjna, odsetki, prowizja, depozyt zabezpieczający, składka ubezpieczeniowa, refundacja podatku od środków transportu, koszty windykacji i monitoringu.

Co zamiast lisingu? Sprawdź również: rachunki bankowe dla firm oraz kredyty i pożyczki dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok