Umowa kredytowa

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-18 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Jak prawo bankowe definiuje umowę kredytu? Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczenie na ustalony cel.
umowa kredytowa
Umowa kredytowa. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Umowa o kredyt konsumencki musi być zawarta na piśmie. Udzielający kredytu (bank/SKOK) powinien ją niezwłocznie wręczyć konsumentowi, a jeżeli tego nie zrobi, zobowiązany jest do dostarczenia niepodpisany egzemplarz informacyjny, który musi odpowiadać jej treści.

Co powinna zawierać umowa o kredyt

Umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać:

 • imię, nazwisko;
 • adres osoby biorącej kredyt;
 • nazwę, siedzibę udzielającego kredytu, określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy, numer wpisu w rejestrze;
 • wysokość kredytu;
 • zasady i terminy jego spłaty;
 • roczną stopę oprocentowania, warunki jej zmiany;
 • opłaty, prowizje, inne koszty związane z udzieleniem kredytu;
 • informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (rrso);
 • w przypadku, gdy umowa przewiduje zabezpieczenie sposób zabezpieczenia oraz opłaty z tego tytułu;
 • wszystkie pozostałe koszty związane z zawarciem umowy;
 • łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty kredytobiorca jest zobowiązany;
 • informację:
 • 1) o uprawnieniu do przedterminowej spłaty kredytu i jej skutkach,
 • 2) terminie, sposobie i skutkach odstąpienia przez konsumenta od umowy,
 • 3) skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu.

Umowa kredytowa na nabycie określonej rzeczy lub usługi

Umowa o kredyt, poza tym co zostało wymienione powyżej, powinna zawierać dodatkowo:

 • opis rzeczy lub usługi, która jest celem kredytowania;
 • cenę nabycia rzeczy (usługi), jeżeli zapłacono by za nią gotówką oraz cenę nabycia przy wykorzystaniu kredytu;
 • część ceny rzeczy (usługi), którą należy zapłacić w gotówce;
 • warunki, od których spełnienia uzależnione jest przejście własności sprzedanej rzeczy na konsumenta (jeżeli taka umowa sprzedaży została zawarta z zastrzeżeniem własności);
 • informację w przypadku gdy dany kredyt jest dostępny tylko u kredytodawcy wskazanego przez sprzedającego.
Zwrot kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami następuje w oznaczonych terminach spłaty wraz z zapłatą prowizji od udzielonego kredytu.

Umowa o kredyt hipoteczny. Cel musi być opisany w umowie

W przypadku kredytów hipotecznych zawsze podany jest cel, na który są przeznaczone środki z kredytu. Z czego to wynika? A mianowicie z charakteru kredytu bankowego. Jest tu jednak pewna warta odnotowania uwaga, a mianowicie taka, że do kredytów hipotecznych mają zastosowanie jedynie niektóre przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim: nie ma tutaj znaczenia wartość kredytu, bo nie ma tutaj zastosowania limit kredytu 255 550 zł.

Umowa o pożyczkę gotówkową

Przy pożyczce gotówkowej nie jest wymagana informacja, na co środki zostaną przeznaczone. I dlatego firm pożyczkowych (i banków również) nie interesujemy na co wydamy 2000 zł, a jedynie, abyśmy terminowo spłacili zadłużenie.

Niebankowe pożyczki gotówkowe: Szybka pożyczka bez zbędnych formalności.

Również bank udzielając nam pożyczkę gotówkową, podlega oczywiście przepisom o kredycie konsumenckim, nie może nakazać, abyśmy w umowie pożyczkowej zadeklarowali cel jej przeznaczenia.

Umowa o kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem przeznaczonym na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacje ogólne dotyczące umowy. Konstrukcja i zapisy w umowie, mogą się różnić w poszczególnych bankach.

W umowie kredytowej znajdą się informacje dotyczące wysokości przyznanego kredytu oraz:

 • kwoty zobowiązania,
 • banku, z którym została podpisana umowa,
 • daty zawarcia umowy,
 • numeru umowy,
 • rachunku bankowego wierzyciela.

Dodatkowo informacje, m.in. o:

1. Terminie spłaty wyszczególnionych zobowiązań.
2. Walucie kredytu.
3. Źródle spłaty kredytu konsolidacyjnego.
4. Harmonogramie spłat.
5. Rodzaju oprocentowania kredytu – stałe lub zmienne.
6. Prawnych zabezpieczeniach spłaty kredytu oraz związanych z kredytem należności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok