Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-19 – ostatnia aktualizacja

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest połączeniem dwóch usług finansowych, z jednej strony jest to usługa bankowa, z drugiej zaś usługa ubezpieczeniowa. Banki coraz częściej wymagają, aby przy zawarciu umowy kredytowej była również podpisana umowa ubezpieczeniowa.
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Ubezpieczenie jest traktowane jako forma zabezpieczenia spłaty kredytu. Potencjalny kredytobiorca, zamiast wskazywać np. poręczyciela, może posłużyć się umową ubezpieczenia. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że klienci banków nie odróżniają poszczególnych umów ubezpieczenia, sądząc, że skoro ubezpieczają kredyt, to ubezpieczyciel spłaci kredyt w przypadku braku takiej możliwości. Należy pamiętać, aby zawsze zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby wiedzieć za co płacimy składkę i co oferuje ubezpieczyciel.

Aby dokładnie poznać zakres ubezpieczenia należy również zapoznać się w umowie z tzw. wyłączeniem odpowiedzialności, czyli zaistniałych okoliczności, w których zakład ubezpieczeń odmówi spłaty kredytu.

W większości wypadków bank wymaga od swoich klientów przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, które jest zawarte przez bank na rzecz kredytobiorców.

Rodzaje ubezpieczeń kredytu

Najczęściej są spotykane następujące ubezpieczenia kredytu:

ubezpieczenie na życie – jest to ubezpieczenie grupowe. Dotyczy kredytobiorców ubiegających się o kredyt hipoteczny, jak i konsumpcyjny. Spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy.

ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie grupowe, dotyczy zarówno kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Ubezpieczyciel spłaca pozostałą części kredytu, w przypadku, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała, które uniemożliwia mu wykonywanie pracy.

ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – ubezpieczenie grupowe, związane z kredytami hipotecznymi i konsumpcyjnymi. W tego rodzaju ubezpieczeniu częściowa spłata kredytu, z reguły kilka kolejnych rat, następuje wyłącznie w sytuacji utraty pracy przez kredytobiorcę, ale bez jego winy. Ochrona taka zazwyczaj dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – ubezpieczenie grupowe: kredyty hipoteczne i konsumpcyjne. Forma ubezpieczenia zbliżona do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa. W przypadku, gdy kredytobiorca utracił możliwość spłaty kredytu w skutek nieszczęśliwego wypadku (czasami również choroby), a czego konsekwencją jest utrata możliwości wykonywania pracy.

ubezpieczenie pomostowe (przejściowe) – występuje tylko przy kredytach hipotecznych. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Czas oczekiwania wynosi co najmniej trzy miesiące. Zwrot kredytu następuje w przypadku jego niespłacenia przez kredytobiorcę w okresie między zawarciem umowy kredytu a wpisem hipoteki do księgi wieczystej. Ubezpieczenie to nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu.

ubezpieczenie niskiego lub brakującego wkładu własnego – dotyczy kredytów hipotecznych. Stosowane w przypadkach, gdy kredytobiorca nie wnosi wcale lub wnosi bardzo niewielki wkład własny. Spłacana jest różnica pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym, a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę.

ubezpieczenie nieruchomości – ubezpieczenie najczęściej indywidualne, związana z kredytami hipotecznymi – dotyczy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Może zostać zawarte za pośrednictwem banku, jednakże coraz częściej istnieje możliwość przedstawienia bankowi polisy ubezpieczeniowej zawartej samodzielnie przez kredytobiorcę, z jednym zastrzeżeniem – ubezpieczenie takie musi spełniać wymagania banku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok