Słownik terminów kredytowych i pożyczkowych

Słownik terminów kredytowych i pożyczkowych

A

Akt notarialny. Jest formą dokumentu urzędowego, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Zostaje on sporządzony w sytuacji, w której jest wymagany przez przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Akt notarialny jest sporządzany przez notariusza. W przypadku kiedy forma aktu notarialnego nie zostanie dochowana, a jest to wzmagane przez prawo, to czynność prawna staje się bezskuteczna.

Aneks. Rodzaj dokumentu pisemnego, który zmienia warunki umowy. Zmiany wprowadzone aneksem, mogą dotyczyć różnych parametrów kredytu lub pożyczki, np.: zmiany okresu kredytowania, marży kredytowej, systemu spłat czy formy zabezpieczenia.

B

Blokada rachunku. Zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim kontem lub depozytem walorowym na sumę określoną przez bank.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Instytucja, które wspomaga między innymi banki przy podejmowaniu decyzji kredytowych. BIK współpracuje z instytucjami finansowymi, które zobowiązane są do przekazywania informacji kredytowych o wszystkich swoich klientach. BIK gromadzi zarówno dane o spłaconych zobowiązaniach, jak i niespłaconych w terminie, wszelkiego rodzaju opóźnieniach. Na podstawie zebranych danych tworzona jest historia kredytowa klientów. Dane uzyskiwane przez banki, z BIK są kluczowe przy ocenie wiarygodność klienta.

Dodatkowe informacje:

C

Całkowity koszt kredytu. Są to wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami, prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt.

Wyjątki:

  • koszty, które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,
  • koszty, które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,
  • prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,
  • ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu – wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami – na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta,
  • wynikających ze zmiany kursów walut.

Ustawa z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 z późniejszymi zmianami).

F

Firma pożyczkowa. Firmy pożyczkowe są podmiotami, prowadzącymi działalność gospodarczą (spółka akcyjna lub z o.o.) i finansujący pożyczki z własnego kapitału (a nie ze środków zdeponowanych przez klientów – nie jest to parabank). Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek krótkoterminowych oraz długotermionowych, ustalając opłaty i prowizje na wysokim poziomie (często na maksymalnie dopuszczalnym). Firmy te, w odróżnieniu od banków, nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Dodatkowe informacje:

  • Firma pożyczkowa a parabanki – firmy pożyczkowe nie są tym samym co „parabanki”. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy tymi podmiotami?

H

Harmonogram spłat. Dokument sporządzany w momencie przyznania kredytu. Zawiera przede wszystkim informacje o wysokości miesięcznych rat i datach ich płatności. Raty mogą zostać ustalone w formie rat równych (inaczej zwanych ratami annuitetowymi) lub w formie rat malejących.

Hipoteka. Jest ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości (np. mieszkania, domu, działki budowlanej, rekreacyjnej czy garażu) zabezpieczającej wierzytelności pieniężne. Najczęściej takie zabezpieczenie występuję w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych), pożyczek hipotecznych oraz kredytów konsolidacyjnych hipotecznych.

K

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem rynku finansowego w Polsce, m.in. nad bankami, zakładami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, otwartymi funduszami emerytalnymi oraz domami maklerskimi. Nie nadzoruje podmiotów niebankowych udzielających pożyczek gotówkowych, publikuje jednocześnie tzw. listę ostrzeżeń publicznych.

Kredyt hipoteczny. Kredyt celowy (np. na zakup mieszkania lub domu), zabezpieczony hipoteką. Najczęściej udzielany na bardzo wysokie kwoty (np. średni kredyt hipoteczny w Polsce wynosi ponad 240 tys. zł) i na długi czas (nierzadko na 30 i 35 lat).

Dodatkowe informacje:

Księga wieczysta. Dokument prawny prowadzony przez sądy rejonowe, określający stan prawny konkretnej nieruchomości. Zawiera informacje o: właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ograniczeniach w jej użytkowaniu (np. służebnościach) obciążeniach (w tym wpisanych hipotekach).

Elektroniczne Księgi Wieczyste. EKW – system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste, umożliwiający korzystanie z nowych możliwości udostępnianych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych od 1 lipca 2014 r. Więcej: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

M

Marża kredytowa. Opłata, która jest pobierana przez bank, najczęściej dotycząca kredytów hipotecznych, wliczana do raty kredytowej. Może być ujęta w postaci procentowej wartości udzielanego kredytu lub może mieć wartość stałą.

N

Nieruchomość. Jest to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na owej powierzchni, trwale związanymi z gruntem. Wyróżnić można cztery rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe, lokalowe, rolne.

P

Pośrednik finansowy nie jest doradcą kredytowym, ale najczęściej jest agencją pośrednictwa kredytowego, które pobiera wynagrodzenia od banku, w związku z udzieleniem klientowi przez bank kredytu.

Pożyczka gotówkowa. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Art. 720. § 1.) jest to umowa, na mocy której dający pożyczkę (pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność biorącego – pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

R

Rynek pierwotny nieruchomości. Rynek, na którym kupowane są nowe nieruchomości, od pierwszego właściciela. Może to być np. deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Rynek wtórny nieruchomości. Rynek obrotu nieruchomościami od kolejnych właścicieli.

S

Stopa procentowa. Stanowi podstawę do wyliczenia odsetek za użyczenie kapitału i odnosi się do określonego przedziału czasowego (np, rok, 6 miesięcy, miesiąc). Stopa procentowa ma zastosowanie zarówno dla kredyt i pożyczek, jak i do lokat i rachunków bankowych.

W

Wniosek kredytowy. Jest to dokument składany przez potencjalnego kredytobiorcę (w placówce bankowej lub przez internet), na podstawie którego bank udziela kredytu. Dokument zawiera dane kredytobiorcy oraz dokładny opis celu kredytowania w przypadku kredytów.

Wskaźnik DTI (Debt to Income). Wskaźnik relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia.

Wskaźnik LtV (Loan to Value). Wskaźnik relacji wartości ekspozycji kredytowej do wartości zabezpieczenia.

Z

Zdolność kredytowa. Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą a kredytobiorcą.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok