Restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja?

2023-07-26 – ostatnia aktualizacja

Co zrobić w przypadku wystąpienia sytuacji materialnej, która uniemożliwi terminową obsługę zobowiązań? Jeżeli mamy jedno zobowiązanie, to sprawa jest dość prosta. Możemy zastanowić się nad możliwością złożenia wniosku o jego restrukturyzację. W przypadku kilku kredytów należy rozważyć konsolidację.

restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja

W sytuacji, kiedy mamy kilka zobowiązań, a raty kredytowe regulujemy na bieżąco i bez opóźnień, to wówczas można zastanowić się nad skonsolidowaniem ich w jeden produkt konsolidacyjny.

Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty? Można to zrobić w kilku bankach, wybierając kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę konsolidacyjną.

Jakie mogą być przesłanki, aby ubiegać się o restrukturyzację?

Restrukturyzację kredytu można przeprowadzić w sytuacji, kiedy nastąpiła m.in.:

 • utrata obecnego zatrudnienia,
 • obniżka uzyskiwanych dochodów,
 • wystąpiły zdarzenia losowe, które wpływają na terminową obsługę zobowiązania.

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2018r. poz. 2187 z póź. zm.1), jeżeli:

 • kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty zobowiązania i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni robocze. W wezwaniu tym bank informuje klienta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Bank dokonuje oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to umożliwia restrukturyzację zadłużenia zmieniając określone w umowie warunki lub terminy spłaty zobowiązania. Restrukturyzacja kredytu dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia wniosku, bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie w formie pisemnej, przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Wniosek z prośbą o restrukturyzację zadłużenia

We wniosku z prośbą o restrukturyzowanie zadłużenia, możemy wnioskować między innymi o:

 • czasowe obniżenie wysokości rat,
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału (odsetki są spłacane dalej),
 • kapitalizację zaległości lub
 • wydłużenie okresu spłaty.

Jakie informacje znajdują się w wniosku o restrukturyzację?

Każdy z banków może mieć nieco inny wniosek, ale zasadniczo znajdą się tam takie informacje, jak:

1. Dane osobowe wnioskodawcy:

 • kredytobiorca / posiadacz / poręczyciel / inna (należy zaznaczyć właściwe),
 • imię i nazwisko,
 • CIF,
 • PESEL,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zameldowania i korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zameldowania).

2. Stan cywilny (należy wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy):

 • zamężna / żonaty,
 • wspólność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • kawaler / panna / związek nieformalny,
 • wdowa / wdowiec,
 • rozwiedziony / rozwiedziona / separacja formalna.

3. Status mieszkaniowy dotyczący posiadanych nieruchomości, np. mieszkania, domu, działki gruntu, itp.

4. Aktualna sytuacja finansowa: dochody osiągane z tytułu:

 • umowa o pracę / zlecenie/ o dzieło,
 • działalność gospodarcza (NIP),
 • emerytura – renta,
 • inne (należy podać jakie),
 • brak dochodu.

5. Informacje dotyczące aktualnego pracodawcy:

 • początek zatrudnienia,
 • koniec umowy,
 • deklarowana miesięczna wysokość osiąganych dochodów: wysokość i łączny dochód gospodarstwa domowego w zł,
 • deklarowane miesięczne obciążenia finansowe, np. zasądzone alimenty, zajęcia komornicze.

Informacja o złożeniu (nie złożeniu) wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej . Ewentualnie należy zaznaczyć, że znajdujemy się (lub nie) w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych.

W kolejnej części należy wymienić:

 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji, np.: pożyczka, kredyt, karta kredytowa, limit lub debet w ROR, itp.
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie), np.: poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości,
 • inne (podać jakie),
 • uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację.

Czym się różni konsolidacja kredytów od restrukturyzacji?

Co to jest konsolidacja kredytów? To połączenie kilku (przynajmniej dwóch) kredytów lub pożyczek w jedno zobowiązanie.

W rzeczywistości oznacza zaciągnięcie przez osobą zamierzającą skonsolidować zadłużenia, tzw. kredytu konsolidacyjnego. Z przyznanych środków bank spłaca wybrane zobowiązania (te, które zostały wyszczególnione we wniosku kredytowym).

Po przeprowadzonej konsolidacji, kredytobiorca spłaca jeden kredyt z mniejszą ratą, co pozwala zmniejszyć wydatki w domowym budżecie.

Pod terminem restrukturyzacja kredytu lub pożyczki rozumie się natomiast zmiany warunki umowy kredytowej poprzez podpisanie aneksu. Może dotyczyć np. zmniejszenia raty kredytowej poprzez wydłużenie czasu spłaty.

Czy restrukturyzacja jest widoczna w BIK?

Restrukturyzacja kredytu jest widoczna w BIK. W stanie prawnym kredytobiorcy nie się nie zmieniło, poza tym, że zostały zmienione tylko warunki kredytowania.

Jeżeli przed dokonaniem restrukturyzacji nastąpiły opóźnienia w spłacie zobowiązania przekraczające 60 dni, to zostanie to odnotowane w raporcie kredytowym. Będzie to miało wpływ na ocenę kredytową.

Co można skonsolidować?

Wybierając konsolidację kredytów można skonsolidować w zasadzie dowolne kredyty i pożyczki bankowe:

 • gotówkowe,
 • samochodowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • zadłużenia w kartach kredytowych i limitach ROR.

Nie ma znacznie ile zobowiązań zostanie przedstawionych do konsolidacji i w jakich bankach.

Ale uwaga! Banki prowadząc samodzielnie ustalają warunki propozycji kredytowych. Mogą wyłączyć pewne zobowiązania z konsolidacji, ustalić maksymalną lub maksymalną liczbę zobowiązań, które można spłacić, itp.

1 Dz. U. Z 2018r. poz. 2187

2 komentarze do “Restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja?”

 1. Restrukturyzacja kredytu, czyli zmiana warunków umowy może się odbyć wyłącznie na wniosek kredytobiorcy i najczęściej dotyczy to tylko jednego zobowiązania.

  Głównym celem restrukturyzacji jest dostosowanie warunków spłaty nowego kredytu do nowych okoliczności, na przykład spowodowanych wzrostem raty kredytu czy utraty części dochodów.

  Jeżeli takich kredytów jest więcej niż jeden, to zdecydowanie lepszym wyjściem jest ich skonsolidowanie i również obniżenie raty.

 2. Jeżeli mamy 2 lub więcej kredytów, to moim zdaniem nie ma co robić żadnych aneksów, ponieważ to zajmie nam zbyt dużo czasu. Lepiej od razu szukać kredytu konsolidacyjnego.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok