Restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja?

Co zrobić w przypadku wystąpienia sytuacji materialnej, która uniemożliwi terminową obsługę zobowiązań? Jeżeli mamy jedno zobowiązanie, to sprawa jest dość prosta. Możemy zastanowić się nad możliwością złożenia wniosku o jego restrukturyzację.

restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja

W sytuacji, kiedy mamy kilka zobowiązań, a raty kredytowe regulujemy na bieżąco i bez opóźnień, to wówczas można zastanowić się nad skonsolidowaniem ich w jeden produkt konsolidacyjny.

Jakie mogą być przesłanki, aby ubiegać się o restrukturyzację?

Może to być m.in.:

 • utrata obecnego zatrudnienia,
 • obniżka uzyskiwanych dochodów,
 • wystąpienie zdarzeń losowych, które wpływają na terminową obsługę zobowiązania.

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2018r. poz. 2187 z póź. zm.1), jeżeli:

 • kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty zobowiązania i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni robocze. W wezwaniu tym bank informuje klienta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Bank dokonuje oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to umożliwia restrukturyzację zadłużenia zmieniając określone w umowie warunki lub terminy spłaty zobowiązania. Restrukturyzacja kredytu dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia wniosku, bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie w formie pisemnej, przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Wniosek z prośbą o restrukturyzację zadłużenia

We wniosku z prośbą o restrukturyzowanie zadłużenia, możemy wnioskować między innymi o:

 • czasowe obniżenie wysokości rat,
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału (odsetki są spłacane dalej),
 • kapitalizację zaległości lub
 • wydłużenie okresu spłaty.

Jakie informacje znajdują się w wniosku o restrukturyzację?

Każdy z banków może mieć nieco inny wniosek, ale zasadniczo znajdą się tam takie informacje, jak:

1. Dane osobowe wnioskodawcy:

 • kredytobiorca / posiadacz / poręczyciel / inna (należy zaznaczyć właściwe),
 • imię i nazwisko,
 • CIF,
 • PESEL,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zameldowania i korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zameldowania).

2. Stan cywilny (należy wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy):

 • zamężna / żonaty,
 • wspólność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • kawaler / panna / związek nieformalny,
 • wdowa / wdowiec,
 • rozwiedziony / rozwiedziona / separacja formalna.

3. Status mieszkaniowy dotyczący posiadanych nieruchomości, np. mieszkania, domu, działki gruntu, itp.

4. Aktualna sytuacja finansowa: dochody osiągane z tytułu:

 • umowa o pracę / zlecenie/ o dzieło,
 • działalność gospodarcza (NIP),
 • emerytura – renta,
 • inne (należy podać jakie),
 • brak dochodu.

5. Informacje dotyczące aktualnego pracodawcy:

 • początek zatrudnienia,
 • koniec umowy,
 • deklarowana miesięczna wysokość osiąganych dochodów: wysokość i łączny dochód gospodarstwa domowego w zł,
 • deklarowane miesięczne obciążenia finansowe, np. zasądzone alimenty, zajęcia komornicze.

Informacja o złożeniu (nie złożeniu) wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej . Ewentualnie należy zaznaczyć, że znajdujemy się (lub nie) w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych.

W kolejnej części należy wymienić:

 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji, np.: pożyczka, kredyt, karta kredytowa, limit lub debet w ROR, itp.
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie), np.: poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości,
 • inne (podać jakie),
 • uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację.

Przeczytaj również:


1 Dz. U. Z 2018r. poz. 2187

1 komentarz “Restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja?”

 1. Gabi - Koszalin

  Jeżeli mamy 2 lub więcej kredytów, to moim zdaniem nie ma co robić żadnych aneksów, ponieważ to zajmie nam zbyt dużo czasu. Lepiej od razu szukać kredytu konsolidacyjnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok