Restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja?

2024-01-29 – ostatnia aktualizacja

Co zrobić w przypadku wystąpienia sytuacji materialnej, która uniemożliwi terminową obsługę zobowiązań? Jeżeli mamy jedno zobowiązanie, to sprawa jest dość prosta. Możemy zastanowić się nad możliwością złożenia wniosku o jego restrukturyzację. W przypadku kilku kredytów należy rozważyć konsolidację.

restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja

W sytuacji, kiedy mamy kilka zobowiązań, a raty kredytowe regulujemy na bieżąco i bez opóźnień, to wówczas można zastanowić się nad skonsolidowaniem ich w jeden produkt konsolidacyjny.

Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty? Można to zrobić w kilku bankach, wybierając kredyt konsolidacyjny lub pożyczkę konsolidacyjną.

Jakie mogą być przesłanki, aby ubiegać się o restrukturyzację?

Restrukturyzację kredytu można przeprowadzić w sytuacji, kiedy nastąpiła m.in.:

 • utrata obecnego zatrudnienia,
 • obniżka uzyskiwanych dochodów,
 • wystąpiły zdarzenia losowe, które wpływają na terminową obsługę zobowiązania.

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2018r. poz. 2187 z póź. zm.1), jeżeli:

 • kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty zobowiązania i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni robocze. W wezwaniu tym bank informuje klienta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Bank dokonuje oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to umożliwia restrukturyzację zadłużenia zmieniając określone w umowie warunki lub terminy spłaty zobowiązania. Restrukturyzacja kredytu dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia wniosku, bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie w formie pisemnej, przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Wniosek z prośbą o restrukturyzację zadłużenia

We wniosku z prośbą o restrukturyzowanie zadłużenia, możemy wnioskować między innymi o:

 • czasowe obniżenie wysokości rat,
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału (odsetki są spłacane dalej),
 • kapitalizację zaległości lub
 • wydłużenie okresu spłaty.

Jakie informacje znajdują się w wniosku o restrukturyzację?

Każdy z banków może mieć nieco inny wniosek, ale zasadniczo znajdą się tam takie informacje, jak:

1. Dane osobowe wnioskodawcy:

 • kredytobiorca / posiadacz / poręczyciel / inna (należy zaznaczyć właściwe),
 • imię i nazwisko,
 • CIF,
 • PESEL,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zameldowania i korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zameldowania).

2. Stan cywilny (należy wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy):

 • zamężna / żonaty,
 • wspólność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • kawaler / panna / związek nieformalny,
 • wdowa / wdowiec,
 • rozwiedziony / rozwiedziona / separacja formalna.

3. Status mieszkaniowy dotyczący posiadanych nieruchomości, np. mieszkania, domu, działki gruntu, itp.

4. Aktualna sytuacja finansowa: dochody osiągane z tytułu:

 • umowa o pracę / zlecenie/ o dzieło,
 • działalność gospodarcza (NIP),
 • emerytura – renta,
 • inne (należy podać jakie),
 • brak dochodu.

5. Informacje dotyczące aktualnego pracodawcy:

 • początek zatrudnienia,
 • koniec umowy,
 • deklarowana miesięczna wysokość osiąganych dochodów: wysokość i łączny dochód gospodarstwa domowego w zł,
 • deklarowane miesięczne obciążenia finansowe, np. zasądzone alimenty, zajęcia komornicze.

Informacja o złożeniu (nie złożeniu) wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej . Ewentualnie należy zaznaczyć, że znajdujemy się (lub nie) w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych.

W kolejnej części należy wymienić:

 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji, np.: pożyczka, kredyt, karta kredytowa, limit lub debet w ROR, itp.
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie), np.: poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości,
 • inne (podać jakie),
 • uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację.

Czym się różni konsolidacja kredytów od restrukturyzacji?

Co to jest konsolidacja kredytów? To połączenie kilku (przynajmniej dwóch) kredytów lub pożyczek w jedno zobowiązanie.

W rzeczywistości oznacza zaciągnięcie przez osobą zamierzającą skonsolidować zadłużenia, tzw. kredytu konsolidacyjnego. Z przyznanych środków bank spłaca wybrane zobowiązania (te, które zostały wyszczególnione we wniosku kredytowym).

Po przeprowadzonej konsolidacji, kredytobiorca spłaca jeden kredyt z mniejszą ratą, co pozwala zmniejszyć wydatki w domowym budżecie.

Pod terminem restrukturyzacja kredytu lub pożyczki rozumie się natomiast zmiany warunki umowy kredytowej poprzez podpisanie aneksu. Może dotyczyć np. zmniejszenia raty kredytowej poprzez wydłużenie czasu spłaty.

Czy restrukturyzacja jest widoczna w BIK?

Restrukturyzacja kredytu jest widoczna w BIK. W stanie prawnym kredytobiorcy nie się nie zmieniło, poza tym, że zostały zmienione tylko warunki kredytowania.

Jeżeli przed dokonaniem restrukturyzacji nastąpiły opóźnienia w spłacie zobowiązania przekraczające 60 dni, to zostanie to odnotowane w raporcie kredytowym. Będzie to miało wpływ na ocenę kredytową.

Co można skonsolidować?

Wybierając konsolidację kredytów można skonsolidować w zasadzie dowolne kredyty i pożyczki bankowe:

 • gotówkowe,
 • samochodowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • zadłużenia w kartach kredytowych i limitach ROR.

Nie ma znacznie ile zobowiązań zostanie przedstawionych do konsolidacji i w jakich bankach.

Ale uwaga! Banki prowadząc samodzielnie ustalają warunki propozycji kredytowych. Mogą wyłączyć pewne zobowiązania z konsolidacji, ustalić maksymalną lub maksymalną liczbę zobowiązań, które można spłacić, itp.

Rozwiązania w ramach restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Rozwiązania, które muszą zostać zaakceptowane przez obie strony umowy, mogą dotyczyć:

 • wydłużenia spłaty kredytu, co spowoduje zmniejszenie raty kredytowej,
 • czasowe zawieszenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej,
 • przystąpienie do długu przez osobę trzecią,
 • zmianę algorytmu spłaty z rat malejących na równe,
 • konsolidację zobowiązań (w przypadku kiedy restrukturyzacja dotyczy więcej niż jednego kredytu).

Tryb przyjętej restrukturyzacji musi uwzględniać aktualną i przyszłą sytuację finansową kredytobiorcy. Niewiele korzyści przyniesie np. miesięczna karencja w spłacie kredytu, kiedy nie nastąpi wzrost uzyskiwanych dochodów lub zwiększą się wydatki w domowym budżecie.

Każda restrukturyzacja kredytu pociąga za sobą dodatkowe koszty. Zarówno wydłużenie czasu spłaty kredytu, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oznacza wzrost kosztów odsetkowych. Warto o tym pamiętać i uwzględnić podczas prowadzonych rozmów z bankiem. Zapoznaj się z wyliczeniem kosztów, które poniesiesz w przypadku wybrania konkretnego rozwiązania.

Czy każdy kredytobiorca można wystąpić o restrukturyzację kredytu gotówkowego?

Z wnioskiem o restrukturyzację kredytu gotówkowego może się zwrócić do banku każdy kredytobiorca, o ile nie zalega z płatnościami rat. Niewielkie spóźnienie nie powinna wpłynąć na możliwość uzyskania takiej pomocy z banku, ale zaleganie z ratami czy wszczęte procedury windykacyjne z pewnością wpłyną na wydanie decyzji odmownej.

W momencie kiedy tylko pojawią się pierwsze kłopoty finansowe, a najlepiej znacznie wcześniej, skontaktuj się z bankiem. Im szybciej podejmiesz niezbędne działanie, tym większa szansa na pozytywne rozwiązanie problemów. Dodatkowo możesz liczyć na to, że bank przychylniej ustosunkuje się do Twojej prośby i uzyskasz korzystniejsze warunki.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego a zdolność kredytowa

Bank, zanim wyda swoją decyzję, przeprowadzi analizę finansową, czyli sprawdzi ponownie Twoją zdolność kredytową. Jest to konieczne i może okazać się, że zmiana warunków spłaty kredytu będzie wiązać się z ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia (więcej na temat zabezpieczeń spłaty kredytu gotówkowego).

Nie wiesz jaki wniosek o restrukturyzację kredytu wypełnić? Sprawdź na stronie swojego banku, zadzwoń na infolinię lub odwiedź placówkę bankową.

W ramach wniosku o restrukturyzację kredytu zazwyczaj należy zwykle podać:

 • dane teleadresowe (imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, aktualny adres zamieszkania, stan cywilny, status mieszkaniowy),
 • aktualną sytuację finansową (źródła uzyskiwanych dochodów),
 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji – dane dotyczące umowy kredytowej, która ma podlegać restrukturyzacji (numer i data jej zawarcia),
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (najczęściej opcjonalnie, np. poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości, inne),
 • powody powstania zaległości w spłacie zadłużenia lub powody, które uniemożliwiają spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach (np. utrata pracy i zmniejszenie uzyskiwanych dochodów, sytuacja rodzinna, zdarzenie losowe, itp.),
 • prognozy dotyczące poprawy sytuacji finansowej (np. uzyskanie dodatkowych dochodów dzięki znalezieniu nowej/dodatkowej pracy, powrót do pracy po urlopie wychowawczym),
 • wnioskowana forma restrukturyzacji.

Wniosek restrukturyzacyjny łącznie z wymaganymi dokumentami należy złożyć w banku i poczekać na kontakt ze strony banku. Jak długo czeka się na wydanie decyzji o restrukturyzację kredytu? W niektórych przypadkach może to być nawet i 30 dni od wpłynięcia wniosku do banku. Należy wziąć to pod uwagę i działać jak najszybciej.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego rodzaje

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego może przyjmować różne formy. Do najczęściej spotykanych należą:

 • wydłużenie okresu kredytowania – pozwala na zmniejszenie nowej raty kredytowej, dzięki czemu będzie lepiej dopasowana do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy.
 • zawieszenie spłaty zobowiązania – czasowe zawieszenie płatność raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej. Rozwiązanie jest stosowane w sytuacji, kiedy kłopoty finansowe mają charakter przejściowy.
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania, np. na hipotece nieruchomości. Pozwala to nie tylko zdecydowanie wydłużyć czas kredytowania i zmniejszyć ratę kredytową, ale i znacznie obniżyć całkowity koszt kredytu. Rozwiązanie zastosowane jest w przypadku dużych zobowiązań, przekraczających z reguły 50 tys. zł.
  Podstawowe wymagania do zabezpieczenia, to najczęściej założenie Księgi Wieczystej, przeprowadzenie inspekcji lub przedłożenia operatu szacunkowego.
 • zamiana kredytu odnawialnego (ROR, LOR, karta kredytowa) na pożyczkę ratalną.

Restrukturyzacja kilku kredytów gotówkowych

W sytuacji, kiedy spłacasz więcej niż dwa kredyty lub pożyczki lepszym rozwiązaniem restrukturyzacyjnym jest konsolidacja zadłużenia. Polega to na „połączeniu” wybranych zobowiązań w jeden kredyt, a poprzez odpowiednie wydłużenie czasu spłaty następuję zmniejszenie wysokości raty.

Poprzez „połączenie” kredytów rozumie się nowy kredyt, tzw. konsolidacyjny. Bank spłaca zobowiązania wyszczególnione we wniosku kredytowym, a następnie udziela kredyt konsolidacyjny.

Skonsolidować można różne zobowiązania kredytowe (bardzo często zaciągnięte w różnych bankach). Poza kredytami i pożyczkami gotówkowymi mogą to być kredyty:

 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • samochodowe oraz
 • zadłużenie na kartach kredytowych i na kontach bankowych.

Konsolidacja kredytów jest bardzo często stosowana w celu poprawy płynności finansowej, zwiększenia zdolności kredytowej oraz uzyskania dodatkowej gotówki w ramach kredytu konsolidacyjnego (np. z przeznaczeniem na spłatę pożyczek pozabankowych).

Korzyści z restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Restrukturyzacji kredytu gotówkowego nie można rozpatrywać w kategoriach opłacalności czy oszczędności. Niezależnie jaką formę restrukturyzacji przyjmiesz, to i tak zwiększy się całkowity koszt kredytu. Jednak takie rozwiązanie jest niezbędne w określonych sytuacjach i może uratować przed większymi kłopotami finansowymi.

Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla banku, ponieważ zwiększa szansę na odzyskania udzielonego finansowania, jak i dla kredytobiorcy – utrzymuje wciąż pozytywną historię kredytową w BIK, unika postępowania windykacyjnego i zwiększa możliwości sanacji domowych finansów. Analizując najlepsze formy restrukturyzacji zadłużenia, konieczne jest poprzedzenie rzetelnej analizy kosztów i wybranie najlepszego rozwiązania.

Co oznaczają w praktyce wakacje kredytowe?

Tzw. „wakacje kredytowe” polegają na zawieszeniu spłaty części kapitałowej lub odsetkowej raty, którą zobowiązani jesteśmy zapłacić w terminie.

W ofertach kredytów gotówkowych dostępnych jeszcze kilka miesięcy temu, taka opcja była traktowana jako dodatkowy element, mający przyciągnąć nowych klientów. Dopuszczała ona możliwość skorzystania z wakacji wyłącznie raz lub maksymalnie trzy razy w ciągu całego okresu trwania umowy kredytowej.

Standardowo z wakacji kredytowych mógł skorzystać tylko ten klient, który sumiennie spłacał swoje zobowiązanie i nie miał żadnych zaległości w spłacie rat. Co więcej, umowa dopuszczała taką ewentualność np. po 6 miesiącach terminowych spłat.

Z czego składa się rata kredytu i czy na wakacjach kredytowych można skorzystać finansowo?

Na całkowitą ratę kredytową składają się dwie części: kapitałowa i odsetkowa. Spłacając kredyt, w każdym miesiącu zmianie ulega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Nawet wówczas, kiedy są to raty stałe. Po zsumowaniu obu części, otrzymujemy wysokość raty całkowitej.

CZĘŚĆ KAPITAŁOWA + CZĘŚĆ ODSETKOWA = WYSOKOŚĆ RATY

Przy wakacjach kredytowych zawieszona jest wyłącznie część kapitałowa, a część odsetkowa musi być zapłacona terminowo.

Nie jest to zatem +rozwiązanie „bezkosztowe”, bowiem zawieszoną ratę i tak będziemy musieli w przyszłości spłacić.

Niezapłacone raty kapitałowe powiększą kapitał, który pozostaje do spłaty. Oznacza to, że raty wzrosną w kolejnych miesiącach, od momentu kiedy zaczniemy ponownie regulować zobowiązanie. Ich wysokość zależy od zawieszonej kwoty, jak i od czasu, który pozostał nam do końca spłaty kredytu.

Zawieszenia spłaty rat kapitałowych dla kredytobiorców, którzy niedawno podpisali umowę kredytową, oznaczać będzie, że w praktyce zapłacą niewiele mniejszą ratę. Tylko CAŁKOWITE zawieszenie spłaty raty mogłoby pomóc w takiej sytuacji.

Wakacje z pełnym zawieszeniem rat (kapitałowej i odsetkowej) pozwala kredytobiorcy na załapanie oddechu. Ale bank raty dopisze do salda zadłużenia, a to oznacza – podobnie jak w przypadku zamrożenia rat kapitałowych – że i tak rata nam urośnie, kiedy tylko zaczniemy ponownie spłacać kredyt. Cały kredyt oczywiście również podrożej.


1 Dz. U. Z 2018r. poz. 2187

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok