Co zrobić w przypadku wystąpienia sytuacji materialnej, która uniemożliwi terminową obsługę zobowiązań? Jeżeli mamy jedno zobowiązanie, to sprawa jest dość prosta. Możemy zastanowić się nad możliwością złożenia wniosku o jego restrukturyzację.

restrukturyzacja zadłużenia: aneks czy konsolidacja

W sytuacji, kiedy mamy kilka zobowiązań, a raty kredytowe regulujemy na bieżąco i bez opóźnień, to wówczas można zastanowić się nad skonsolidowaniem ich w jeden produkt konsolidacyjny.

Jakie mogą być przesłanki, aby ubiegać się o restrukturyzację?

Może to być m.in.:

 • utrata obecnego zatrudnienia,
 • obniżka uzyskiwanych dochodów,
 • wystąpienie zdarzeń losowych, które wpływają na terminową obsługę zobowiązania.

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2018r. poz. 2187 z póź. zm.1), jeżeli:

 • kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty zobowiązania i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni robocze. W wezwaniu tym bank informuje klienta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Bank dokonuje oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to umożliwia restrukturyzację zadłużenia zmieniając określone w umowie warunki lub terminy spłaty zobowiązania. Restrukturyzacja kredytu dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia wniosku, bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie w formie pisemnej, przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Wniosek z prośbą o restrukturyzację zadłużenia

We wniosku z prośbą o restrukturyzowanie zadłużenia, możemy wnioskować między innymi o:

 • czasowe obniżenie wysokości rat,
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału (odsetki są spłacane dalej),
 • kapitalizację zaległości lub
 • wydłużenie okresu spłaty.

Jakie informacje znajdują się w wniosku o restrukturyzację?

Każdy z banków może mieć nieco inny wniosek, ale zasadniczo znajdą się tam takie informacje, jak:

1. Dane osobowe wnioskodawcy:

 • kredytobiorca / posiadacz / poręczyciel / inna (należy zaznaczyć właściwe),
 • imię i nazwisko,
 • CIF,
 • PESEL,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zameldowania i korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zameldowania).

2. Stan cywilny (należy wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy):

 • zamężna / żonaty,
 • wspólność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • kawaler / panna / związek nieformalny,
 • wdowa / wdowiec,
 • rozwiedziony / rozwiedziona / separacja formalna.

3. Status mieszkaniowy dotyczący posiadanych nieruchomości, np. mieszkania, domu, działki gruntu, itp.

4. Aktualna sytuacja finansowa: dochody osiągane z tytułu:

 • umowa o pracę / zlecenie/ o dzieło,
 • działalność gospodarcza (NIP),
 • emerytura – renta,
 • inne (należy podać jakie),
 • brak dochodu.

5. Informacje dotyczące aktualnego pracodawcy:

 • początek zatrudnienia,
 • koniec umowy,
 • deklarowana miesięczna wysokość osiąganych dochodów: wysokość i łączny dochód gospodarstwa domowego w zł,
 • deklarowane miesięczne obciążenia finansowe, np. zasądzone alimenty, zajęcia komornicze.

Informacja o złożeniu (nie złożeniu) wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej . Ewentualnie należy zaznaczyć, że znajdujemy się (lub nie) w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych.

W kolejnej części należy wymienić:

 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji, np.: pożyczka, kredyt, karta kredytowa, limit lub debet w ROR, itp.
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie), np.: poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości,
 • inne (podać jakie),
 • uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację.

Przeczytaj również:


1 Dz. U. Z 2018r. poz. 2187

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.

Jedna odpowiedź

 1. Jeżeli mamy 2 lub więcej kredytów, to moim zdaniem nie ma co robić żadnych aneksów, ponieważ to zajmie nam zbyt dużo czasu. Lepiej od razu szukać kredytu konsolidacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.