Lubelskie. Kredyty, pożyczki

2023-04-24 – ostatnia aktualizacja

Kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne. Pożyczki pozabankowe krótkoterminowe, jak i na raty w firmach pożyczkowych (przez internet). Przegląd miejscowości w województwie lubelskim: sprawdzisz produkty finansowe, a na wybranych podstronach serwisu można umieścić reklamę.

lubelskie województwo. Kredyty, pożyczki

Wysokość kredytu lub pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej

Analiza zdolności kredytowej dokonywana przez bank jest kluczowa, obok wiarygodności kredytowej (na podstawie raportu BIK) w ocenie scoringowej klienta. Wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej? Nie ma takiego, ponieważ każdy z banków w nieco inny sposób ją wylicza. Skontaktuj się z bankiem (nawet telefonicznie), aby uzyskać wstępną ocenę zdolności kredytowej.

Analiza zdolności kredytowej klienta, jest obowiązkiem każdego kredytodawcy przed zawarciem umowy o kredyt czy też umowy o pożyczkę. Jest to nie inaczej, jak analiza możliwości uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego. Dokonywana na podstawie uzyskanych przez kredytodawcę informacji bezpośrednio od konsumenta lub/i dokonywana na podstawie informacji zawartych w bazach danych (pozyskane z odpowiednich baz danych lub znajdujących się w zbiorach konkretnego kredytodawcy) – wynika to bezpośrednio z ustawy o kredycie konsumenckim.

Konsument natomiast jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, prawdziwych dokumentów i informacji zgodnych ze stanem faktycznym, które są niezbędne do dokonania takie oceny zdolności kredytowej.

Ocena zdolności kredytowej, a obowiązujące przepisy

Umocowania prawne do oceny zdolności kredytowej przez banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów:

  • Ustawa o kredycie konsumenckim,
  • Ustawa – Prawo bankowe,
  • Inne regulacje obowiązujące te podmioty.

Odmowa udzielenia kredytu.

W przypadku odmowy udzielenia konsumentowi kredytu/pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazach danych lub zbiorze wewnętrznym danego kredytodawcy, kredytodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania konsumentowi informacji (bezpłatnie) o wynikach przeprowadzonego sprawdzenia, łącznie ze wskazaniem baz danych, w których nastąpiło sprawdzenie.

Obowiązek zbadania zdolności kredytowej przez kredytodawcę

Obowiązek sprawdzenia (zbadania) zdolności kredytowej jest obowiązkiem kredytodawcy i nie może być scedowany na pośrednika kredytowego. Dodatkowo ocena zdolności kredytowej wiąże się z z zakazem udzielania kredytów konsumenckich podmiotom, które takiej zdolności nie posiadają.

Podmioty oceniające zdolność kredytową ustalają zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Źródła oceny zdolności kredytowej

Artykuł 9 ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim określa źródła, w oparciu o które kredytodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej konsumenta: informacje uzyskane od konsumenta, informacje z odpowiednich baz danych oraz zbiory wewnętrzne kredytodawcy.

W Polsce największymi bazami danych dysponuje Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) oraz System Bankowy Rejestr. Natomiast biura informacji gospodarczej nie posiadają historii kredytowej konsumenta.

Zbiory wewnętrzne kredytodawcy, to zazwyczaj informacje pochodzące z zawieranych umów przez konsumenta z kredytodawcą, informacje uzyskane z baz danych.

Ocena zdolności kredytowej

Zasadniczą rolę w badaniu oceny zdolności kredytowej konsumenta, mają załączniki dołączone do wniosku kredytowego:

  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów,
  • sytuacja majątkowa,
  • zobowiązania kredytowe,
  • stan rodzinnym.

Ustalenie, czy konsument posiada zdolność kredytową i do jakiej wysokości, zmierza głównie do zminimalizowania ryzyka związanego z niewypłacalnością kredytobiorcy. Złe wyliczenie lub brak oceny zdolności kredytowej może skutkować niebezpieczeństwem niespłacenia przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania.

Dopiero prawidłowo złożony oraz wypełniony wniosek o udzielenie kredytu jest podstawą do rozpoczęcia przez bank procedury jego weryfikacji. Brak załączników lub wymaganych dokumentów wstrzymuje rozpoczęcie weryfikacji.

Wiarygodny kalkulator zdolności kredytowej

Na podstawie wszystkich powyższych informacji, które zostały podane powyżej, można ze 100% pewnością, że w internecie nie znajdziemy ŻADNEGO wiarygodnego kalkulatora zdolności kredytowej. Każdy z czynników branych do wyliczenia zdolności mają inne wagi, np. uzyskiwane dochody mają największe znacznie. Ale… Każdy z banków, stosuje podobny schemat jej wyliczenia, to jednak wyliczenia mogą się w poszczególnych bankach różnić (i tak jest w istocie). Co to oznacza? Może się zdarzyć, że w jednym banku będziemy mieli odpowiednią zdolność kredytową, a w innym już nie.

Poza tym, kalkulatory zdolności kredytowej nie biorą pod uwagę historii kredytowej klienta, nie mają możliwości sprawdzenia czy nie znajdujemy się w bazach dłużników. Kalkulator zdolności kredytowej może wskazywać, że mamy wysoką zdolność kredytową, a w rzeczywistości okaże się, że jej nie mamy.

Nie ma zatem innej możliwości, jeżeli chcemy dowiedzieć się dokładnie, jaką dysponujemy zdolnością, jak tylko skontaktowanie się z bankiem lub pośrednikiem finansowym (w przypadku kredytów hipotecznych). Wygodą jest to, że po wysłaniu formularza kontaktowego do banku, to przedstawiciel banku przedzwoni do nas i po zbadaniu wstępnej zdolności kredytowej może nam również przedstawić ofertę kredytu.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok