Jak nie upaść pod ciężarem długów? Kredyty ratunkowe – ostatnia deska ratunku

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-04 – ostatnia aktualizacja

Kredyty ratunkowe to potoczne określenie różnych form wsparcia finansowego oferowanego przez banki lub rząd (samorządy) osobom w trudnej sytuacji finansowej. Ich celem jest pomoc w spłacie istniejących zobowiązań i uniknięcie dalszego zadłużenia.
ilustracja do artykułu: kredyty ratunkowe
Kredyty ratunkowe. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Problem zadłużenia jest dość powszechnym zjawiskiem i to nie tylko w Polsce. Według danych GUS w 2023 roku prawie 2 miliony Polaków miało opóźnienia w spłacie zobowiązań, a ponad 800 tysięcy osób posiadało niespłacone długi. Jak podaje natomiast KRD (Krajowy Rejestr Długów), prawie 1/3 Polaków przyznaje, że zdarzają im się opóźnienia w opłatach, a aż 17% dotyczy zobowiązań kredytowych1. Do rejestru KRD trafiają konsumenci, którzy m.in. nie spłacają rat kredytowych, rachunków za abonamenty, prąd, czynsz i alimenty. Przeciętne zadłużenie jednego konsumenta w 2023 r. wynosiło prawie 20 tys. zł.2

Problem zadłużenia ma poważne konsekwencje zarówno dla samych dłużników, jak i dla całej gospodarki.

Czy można takim sytuacjom zapobiegać? Można, ale tylko pod warunkiem, że prowadzona jest rozsądna polityka finansowa w gospodarstwie domowym. Istotne jest, aby unikać nadmiernego zadłużania się, a jeżeli pojawią się pierwsze symptomy kłopotów finansowych, to należy podjąć niezwłoczne działania.


Co to są kredyty ratunkowe?

Czym są kredyty ratunkowe? To potoczne określenie obejmujące różne formy wsparcia finansowego oferowanego przez banki lub rząd osobom, które mają trudności ze spłatą zobowiązań, najczęściej kredytowych i pożyczkowych.

Ich głównym celem jest pomoc w uporządkowaniu finansów i uniknięcia negatywnych konsekwencji w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązań.

Należy jednak podkreślić, że nie ma w obrocie gospodarczym lub w prawie bankowym definicji „kredytu ratunkowego”.

Tak zwane kredyty ratunkowe mogą być kołem ratunkowym dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z możliwościami, które można rozważyć, jeżeli pojawią się na horyzoncie długoterminowe problemy finansowe.

W tym artykule przyjrzymy się opcjom, z których można skorzystać, analizując krótko ich zalety i wady.


Renegocjowanie warunków kredytowych

W sytuacji, kiedy spłacasz tylko jeden, maksymalnie dwa kredyty, to można renegocjować warunki umowy (pod warunkiem, że bank wyrazi zgodę) i podpisać aneksy.

Kiedy takich zobowiązań jest kilka (a czasami może być kilkanaście), to takie działania są zbyt czasochłonne, a przy ryzyku utraty płynności finansowej, wiąże się to jednocześnie z niebezpieczeństwem powstania opóźnienia w regulowaniu rat.


Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzację kredytu można przeprowadzić w sytuacji, kiedy nastąpiła m.in.:

 • utrata obecnego zatrudnienia,
 • obniżka uzyskiwanych dochodów,
 • wystąpiły zdarzenia losowe, które wpływają na terminową obsługę zobowiązania.

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2018r. poz. 2187 z póź. zm.3), jeżeli:

 • kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty zobowiązania i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni robocze. W wezwaniu tym bank informuje klienta o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Bank dokonuje oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to umożliwia restrukturyzację zadłużenia zmieniając określone w umowie warunki lub terminy spłaty zobowiązania. Restrukturyzacja kredytu dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia wniosku, bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie w formie pisemnej, przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.


Wniosek z prośbą o restrukturyzację zadłużenia

We wniosku z prośbą o restrukturyzowanie zadłużenia, możemy wnioskować między innymi o:

 • czasowe obniżenie wysokości rat,
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału (odsetki są spłacane dalej),
 • kapitalizację zaległości lub
 • wydłużenie okresu spłaty.

Jakie informacje znajdują się w wniosku o restrukturyzację?


Informacje we wniosku o restrukturyzację zadłużenia

Każdy z banków może mieć nieco inny formularz, ale zasadniczo znajdą się tam takie informacje, jak:

1. Dane osobowe wnioskodawcy:

 • kredytobiorca / posiadacz / poręczyciel / inna (należy zaznaczyć właściwe),
 • imię i nazwisko,
 • CIF,
 • PESEL,
 • nr telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zameldowania i korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zameldowania).

2. Stan cywilny (należy wybrać właściwe lub żadne z wymienionych, jeśli nie dotyczy):

 • zamężna / żonaty,
 • wspólność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa,
 • kawaler / panna / związek nieformalny,
 • wdowa / wdowiec,
 • rozwiedziony / rozwiedziona / separacja formalna.

3. Status mieszkaniowy dotyczący posiadanych nieruchomości, np. mieszkania, domu, działki gruntu, itp.

4. Aktualna sytuacja finansowa: dochody osiągane z tytułu:

 • umowa o pracę / zlecenie/ o dzieło,
 • działalność gospodarcza (NIP),
 • emerytura – renta,
 • inne (należy podać jakie),
 • brak dochodu.

5. Informacje dotyczące aktualnego pracodawcy:

 • początek zatrudnienia,
 • koniec umowy,
 • deklarowana miesięczna wysokość osiąganych dochodów: wysokość i łączny dochód gospodarstwa domowego w zł,
 • deklarowane miesięczne obciążenia finansowe, np. zasądzone alimenty, zajęcia komornicze.

Informacja o złożeniu (nie złożeniu) wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ewentualnie należy zaznaczyć, że znajdujemy się (lub nie) w upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych.

W kolejnej części należy wymienić:

 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji, np.: pożyczka, kredyt, karta kredytowa, limit lub debet w ROR, itp.
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (opcjonalnie), np.: poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości,
 • inne (podać jakie),
 • uzasadnienie złożonego wniosku o restrukturyzację.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego

Rozwiązania, które muszą zostać zaakceptowane przez obie strony umowy, mogą dotyczyć:

 • wydłużenia spłaty kredytu, co spowoduje zmniejszenie raty kredytowej,
 • czasowe zawieszenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej,
 • przystąpienie do długu przez osobę trzecią,
 • zmianę algorytmu spłaty z rat malejących na równe,
 • konsolidację zobowiązań (w przypadku kiedy restrukturyzacja dotyczy więcej niż jednego kredytu).

Tryb przyjętej restrukturyzacji musi uwzględniać aktualną i przyszłą sytuację finansową kredytobiorcy. Niewiele korzyści przyniesie np. miesięczna karencja w spłacie kredytu, kiedy nie nastąpi wzrost uzyskiwanych dochodów lub zwiększą się wydatki w domowym budżecie.

Każda restrukturyzacja kredytu pociąga za sobą dodatkowe koszty. Zarówno wydłużenie czasu spłaty kredytu, jak i zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oznacza wzrost kosztów odsetkowych. Warto o tym pamiętać i uwzględnić podczas prowadzonych rozmów z bankiem. Zapoznaj się z wyliczeniem kosztów, które poniesiesz w przypadku wybrania konkretnego rozwiązania.


Czy każdy kredytobiorca można wystąpić o restrukturyzację kredytu gotówkowego?

Z wnioskiem o restrukturyzację kredytu gotówkowego może się zwrócić do banku każdy kredytobiorca, o ile nie zalega z płatnościami rat. Niewielkie spóźnienie nie powinna wpłynąć na możliwość uzyskania takiej pomocy z banku, ale zaleganie z ratami czy wszczęte procedury windykacyjne z pewnością wpłyną na wydanie decyzji odmownej.

W momencie kiedy tylko pojawią się pierwsze kłopoty finansowe, a najlepiej znacznie wcześniej, skontaktuj się z bankiem. Im szybciej podejmiesz niezbędne działanie, tym większa szansa na pozytywne rozwiązanie problemów. Dodatkowo możesz liczyć na to, że bank przychylniej ustosunkuje się do Twojej prośby i uzyskasz korzystniejsze warunki.


Czy przy restrukturyzacji kredytu gotówkowego musi być zdolność kredytowa?

Bank, zanim wyda swoją decyzję, przeprowadzi analizę finansową, czyli sprawdzi ponownie Twoją zdolność kredytową. Jest to konieczne i może okazać się, że zmiana warunków spłaty kredytu będzie wiązać się z ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia (więcej na temat zabezpieczeń spłaty kredytu gotówkowego).

Nie wiesz jaki wniosek o restrukturyzację kredytu wypełnić? Sprawdź na stronie swojego banku, zadzwoń na infolinię lub odwiedź placówkę bankową.

W ramach wniosku o restrukturyzację kredytu zazwyczaj należy zwykle podać:

 • dane teleadresowe (imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, aktualny adres zamieszkania, stan cywilny, status mieszkaniowy),
 • aktualną sytuację finansową (źródła uzyskiwanych dochodów),
 • zobowiązania podlegające restrukturyzacji – dane dotyczące umowy kredytowej, która ma podlegać restrukturyzacji (numer i data jej zawarcia),
 • proponowane zabezpieczenie zobowiązania w ramach restrukturyzacji (najczęściej opcjonalnie, np. poręczenie cywilne, zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości, inne),
 • powody powstania zaległości w spłacie zadłużenia lub powody, które uniemożliwiają spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach (np. utrata pracy i zmniejszenie uzyskiwanych dochodów, sytuacja rodzinna, zdarzenie losowe, itp.),
 • prognozy dotyczące poprawy sytuacji finansowej (np. uzyskanie dodatkowych dochodów dzięki znalezieniu nowej/dodatkowej pracy, powrót do pracy po urlopie wychowawczym),
 • wnioskowana forma restrukturyzacji.

Wniosek restrukturyzacyjny łącznie z wymaganymi dokumentami należy złożyć w banku i poczekać na kontakt ze strony banku. Jak długo czeka się na wydanie decyzji o restrukturyzację kredytu? W niektórych przypadkach może to być nawet i 30 dni od wpłynięcia wniosku do banku. Należy wziąć to pod uwagę i działać jak najszybciej.


Jakie są rodzaje restrukturyzacji kredytu gotówkowego?

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego może przyjmować różne formy. Do najczęściej spotykanych należą:

 • wydłużenie okresu kredytowania – pozwala na zmniejszenie nowej raty kredytowej, dzięki czemu będzie lepiej dopasowana do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy.
 • zawieszenie spłaty zobowiązania – czasowe zawieszenie płatność raty kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowej. Rozwiązanie jest stosowane w sytuacji, kiedy kłopoty finansowe mają charakter przejściowy.
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązania, np. na hipotece nieruchomości. Pozwala to nie tylko zdecydowanie wydłużyć czas kredytowania i zmniejszyć ratę kredytową, ale i znacznie obniżyć całkowity koszt kredytu. Rozwiązanie zastosowane jest w przypadku dużych zobowiązań, przekraczających z reguły 50 tys. zł.
  Podstawowe wymagania do zabezpieczenia, to najczęściej założenie Księgi Wieczystej, przeprowadzenie inspekcji lub przedłożenia operatu szacunkowego.
 • zamiana kredytu odnawialnego (ROR, LOR, karta kredytowa) na pożyczkę ratalną.

Korzyści z restrukturyzacji kredytu gotówkowego

Restrukturyzacji kredytu gotówkowego nie można rozpatrywać w kategoriach opłacalności czy oszczędności. Niezależnie jaką formę restrukturyzacji przyjmiesz, to i tak zwiększy się całkowity koszt kredytu. Jednak takie rozwiązanie jest niezbędne w określonych sytuacjach i może uratować przed większymi kłopotami finansowymi.

Restrukturyzacja jest korzystna zarówno dla banku, ponieważ zwiększa szansę na odzyskania udzielonego finansowania, jak i dla kredytobiorcy – utrzymuje wciąż pozytywną historię kredytową w BIK, unika postępowania windykacyjnego i zwiększa możliwości sanacji domowych finansów. Analizując najlepsze formy restrukturyzacji zadłużenia, konieczne jest poprzedzenie rzetelnej analizy kosztów i wybranie najlepszego rozwiązania.


Czy restrukturyzacja jest widoczna w BIK?

Restrukturyzacja kredytu jest widoczna w BIK. W stanie prawnym kredytobiorcy nie się nie zmieniło, poza tym, że zostały zmienione tylko warunki kredytowania.

Jeżeli przed dokonaniem restrukturyzacji nastąpiły opóźnienia w spłacie zobowiązania przekraczające 60 dni, to zostanie to odnotowane w raporcie kredytowym. Będzie to miało wpływ na ocenę kredytową.


Kredyty konsolidacyjne i skonsolidowanie kredytów i pożyczek

Co to jest konsolidacja kredytów? To połączenie kilku (przynajmniej dwóch) kredytów lub pożyczek w jedno zobowiązanie.

W rzeczywistości oznacza zaciągnięcie przez osobą zamierzającą skonsolidować zadłużenia, tzw. kredytu konsolidacyjnego. Z przyznanych środków bank spłaca wybrane zobowiązania (te, które zostały wyszczególnione we wniosku kredytowym).

Po przeprowadzonej konsolidacji, kredytobiorca spłaca jeden kredyt z mniejszą ratą, co pozwala zmniejszyć wydatki w domowym budżecie.

Ostatecznie zamiast kilku mniejszych zobowiązań w kilku bankach, po konsolidacji jest jeden kredyt, a dzięki wydłużeniu okresu spłaty pojawia się możliwość zmniejszenia nowej raty.

Nie ma obowiązku konsolidacji wszystkich posiadanych kredytów – to Ty decydujesz, które chcesz „połączyć”. Pamiętać jednak należy o tym, że banki prowadząc własną politykę udzielania kredytów, decydują o tym:

 • jakie produkty kredytowe konsolidują,
 • jaka jest minimalna i maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego,
 • jaki jest maksymalny czas na uregulowanie zobowiązania.

Nowa rata kredytowe może być znacząco niższa od sumy rat posiadanych (konsolidowanych) zobowiązań, ale ma to związek z wydłużeniem czasu spłaty. Ostatecznie okaże się, że ogólny koszt (odsetkowy) będzie wyższy, a jednocześnie zwiększy się poziom Twojego ogólnego zadłużenia.

Jest wyjątek od reguły: kiedy nowy kredyt jest znacznie tańszy od spłacanych zobowiązań i czas kredytowania zostanie skrócony. To wówczas pojawia się możliwość uzyskania oszczędności.

Na jaki czas rozłożyć spłatę kredytu konsolidacyjnego? Przy kredycie konsolidacyjnym gotówkowym jest to 10 lat, a przy zabezpieczeniu hipotecznym nawet 20-25 lat.

Kredyt konsolidacyjny plusy:
możliwość skonsolidowania kilku kredytów w jeden,
wydłużając czas spłaty osiągamy mniejszą ratę kredytowa,
zmniejszenie strony wydatkowej w domowym budżecie,
poprawa płynności finansowej,
zwiększenie zdolności kredytowej,
możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych.
Kredyt konsolidacyjny minusy:
zdecydowanie mniejsza rata kredytowa jest możliwa tylko dzięki wydłużeniu czasu spłaty,
im dłużej spłacasz kredyt, tym więcej odsetek zapłacisz i tym samym następuje wzrost kosztów pożyczenia kapitału,
zwiększenie całkowitego zadłużenia,
dalsze zadłużenia może doprowadzić do spirali zadłużenie i dużych kłopotów finansowych.

Banki przeprowadzające konsolidację sprawdzisz tutaj: oferta kredyty konsolidacyjne.

Jakie kredyty i pożyczki można skonsolidować?

Wybierając konsolidację kredytów można skonsolidować w zasadzie dowolne kredyty i pożyczki bankowe:

 • gotówkowe,
 • samochodowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • zadłużenia w kartach kredytowych i limitach ROR.

Nie ma znacznie ile zobowiązań zostanie przedstawionych do konsolidacji i w jakich bankach.

Ale uwaga! Banki prowadząc samodzielnie ustalają warunki propozycji kredytowych. Mogą wyłączyć pewne zobowiązania z konsolidacji, ustalić maksymalną lub maksymalną liczbę zobowiązań, które można spłacić, itp.

Wakacje kredytowe

Tzw. „wakacje kredytowe” polegają na zawieszeniu spłaty części kapitałowej lub odsetkowej raty, którą zobowiązani jesteśmy zapłacić w terminie.

W ofertach kredytów gotówkowych dostępnych jeszcze kilkanaście miesięcy temu, taka opcja była traktowana jako dodatkowy element, mający przyciągnąć nowych klientów. Dopuszczała ona możliwość skorzystania z wakacji wyłącznie raz lub maksymalnie trzy razy w ciągu całego okresu trwania umowy kredytowej.

Standardowo z wakacji kredytowych mógł skorzystać tylko ten klient, który sumiennie spłacał swoje zobowiązanie i nie miał żadnych zaległości w spłacie rat. Co więcej, umowa dopuszczała taką ewentualność np. po 6 miesiącach terminowych spłat.


Z czego składa się rata kredytu i czy na wakacjach kredytowych można skorzystać finansowo?

Na całkowitą ratę kredytową składają się dwie części: kapitałowa i odsetkowa. Spłacając kredyt, w każdym miesiącu zmianie ulega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Nawet wówczas, kiedy są to raty stałe. Po zsumowaniu obu części, otrzymujemy wysokość raty całkowitej.

CZĘŚĆ KAPITAŁOWA + CZĘŚĆ ODSETKOWA = WYSOKOŚĆ RATY

Przy wakacjach kredytowych zawieszona jest wyłącznie część kapitałowa, a część odsetkowa musi być zapłacona terminowo.

Nie jest to zatem +rozwiązanie „bezkosztowe”, bowiem zawieszoną ratę i tak będziemy musieli w przyszłości spłacić.

Niezapłacone raty kapitałowe powiększą kapitał, który pozostaje do spłaty. Oznacza to, że raty wzrosną w kolejnych miesiącach, od momentu kiedy zaczniemy ponownie regulować zobowiązanie. Ich wysokość zależy od zawieszonej kwoty, jak i od czasu, który pozostał nam do końca spłaty kredytu.

Zawieszenia spłaty rat kapitałowych dla kredytobiorców, którzy niedawno podpisali umowę kredytową, oznaczać będzie, że w praktyce zapłacą niewiele mniejszą ratę. Tylko CAŁKOWITE zawieszenie spłaty raty mogłoby pomóc w takiej sytuacji.

Wakacje z pełnym zawieszeniem rat (kapitałowej i odsetkowej) pozwala kredytobiorcy na załapanie oddechu. Ale bank raty dopisze do salda zadłużenia, a to oznacza – podobnie jak w przypadku zamrożenia rat kapitałowych – że i tak rata nam urośnie, kiedy tylko zaczniemy ponownie spłacać kredyt. Cały kredyt oczywiście również będzie droższy.


Pomocowe Programy Rządowe:

Problemy ze spłatą zobowiązań finansowych mogą dotknąć każdego z nas w różnych okresach życia. Utrata pracy, choroba, nieprzewidziane wydatki czy po prostu trudna sytuacja materialna to tylko niektóre z przyczyn narastającego zadłużenia. W takich okolicznościach ważne jest, aby wiedzieć, gdzie można szukać wsparcia i jakie formy pomocy są dostępne.

Zarówno rząd, jak i samorządy oferują szereg programów i rozwiązań mających na celu pomoc osobom borykającym się z problemami finansowymi. Obejmują one m.in. możliwość restrukturyzacji zadłużenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności, a także wsparcie w formie niskooprocentowanych pożyczek czy umorzenia części długu.

Warto podkreślić, że skorzystanie z takich form pomocy nie tylko daje szansę na uporządkowanie finansów, ale także często stanowi pierwszy krok do wyjścia z pętli zadłużenia. Dzięki elastycznym rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnej sytuacji dłużnika, możliwe jest stopniowe odbudowanie stabilności finansowej i uniknięcie dalszej eskalacji problemów.

Poniżej znajdują się trzy przykłady formy pomocy oferowane przez instytucje rządowe i samorządowe. Przedstawione informacje mają na celu ułatwienie zrozumienia dostępnych opcji i zachęcenie do wyszukania odpowiednich w razie potrzeby.


Pożyczka i/lub wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Finansowanie przeznaczone na spłatę zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego lub pokrycie zobowiązania kredytowego przy sprzedaży nieruchomości.

Z FWK mogą skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i mają problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego budżet domowy oraz osoby, które sprzedały lub planują sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem, ale kwota ze sprzedaży nie wystarczy na całkowitą spłatę kredytu.

Fundusz oferuje dwa rodzaje wsparcia:

 1. Zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat kredytu mieszkaniowego przez maksymalnie 40 miesięcy, do 3 tys. zł miesięcznie. Wypłacane bezpośrednio do banku kredytującego.
 2. Zwrotna pożyczka do 120 tys. zł na pokrycie pozostałej części zadłużenia po sprzedaży nieruchomości. Wypłacana jednorazowo na rachunek banku kredytującego.

Można także uzyskać promesę pożyczki przed sprzedażą nieruchomości.

O wsparcie lub pożyczkę należy ubiegać się bezpośrednio w banku udzielającym kredytu mieszkaniowego, po spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po 2 latach od ostatniej wypłaty, w 200 równych, nieoprocentowanych ratach. Po spłacie 134 rat bez opóźnień, pozostała kwota podlega umorzeniu.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/pozyczka-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-wsparcie-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-na-splate-miesiecznych-rat-kredytu/.


Pomoc poszkodowanym rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) może udzielić następujących form pomocy rolnikom dotkniętym niekorzystnymi zjawiskami przyrodniczymi, gospodarczymi lub losowymi:

 1. Obniżenie czynszu dzierżawnego za grunty ZWRSP na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego, jeśli przychód z dzierżawy znacznie się zmniejszył z przyczyn niezależnych od dzierżawcy.
 2. Umorzenie części lub całości czynszu dzierżawnego za mienie ZWRSP, jeśli strata przekracza dwukrotność obniżki z pkt 1, pod warunkiem braku zaległości i uiszczenia nieumorzonej części.
 3. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu dzierżawy lub zakupu mienia ZWRSP w przypadku pogorszenia sytuacji płatniczej rolnika. Odroczenie maksymalnie do następnej raty, rozłożenie na maksymalnie 5 lat po wpłacie 20%.
 4. Nieoprocentowana pożyczka pomocowa do 300 tys. zł na maksymalnie 5 lat, wymagające zabezpieczenia prawnego spłaty. Dostępna od kwietnia 2023 r.

Pomoc udzielana jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, której limit wynosi 20 tys. euro dla jednego producenta w ciągu 3 lat. Wnioski o pomoc składa się pisemnie we właściwym oddziale terenowym KOWR, odpowiednio uzasadniając i dokumentując.

Więcej informacji. Zasady udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom https://www.gov.pl/web/kowr/zasady-udzielania-pomocy-poszkodowanym-rolnikom oraz Restrukturyzacja zadłużonych podmiotów https://www.gov.pl/web/kowr/restrukturyzacja-zadluzonych-podmiotow.


Warszawa: restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

Restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych w Warszawie:

1. Okres obowiązywania: od 29.06.2019 do 30.12.2030 r. Wnioski można składać od 01.07.2019 do 29.06.2021 r.

2. Kto może skorzystać: pełnoletnie osoby mające trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane lub opuszczone mieszkanie gminne (w tym socjalne) oraz osoby odpowiadające solidarnie za długi.

3. Warunki przystąpienia: posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku i 31.12.2018 r., prawidłowe korzystanie z mieszkania, złożenie wniosku do 29.12.2020 r., zawarcie umowy.

4. Formy restrukturyzacji:

 1. Podstawowa jednorazowa – spłata 40% długu w 3 miesiące, 4 lata bieżących opłat, umorzenie 60%.
 2. Podstawowa ratalna – spłata 60% w ratach do 10 lat, pierwsza rata min. 50 zł, bieżące opłaty, umorzenie 40%.
 3. Specjalna dla ogrzewających prądem – jak 2. ale umorzenie 60%.
 4. Dla odpowiedzialnych solidarnie – spłata 60% swojej części w ratach do 10 lat, bieżące opłaty, umorzenie 40% swojej części.

5. Wsparcie: analiza możliwości finansowych, dobór optymalnych rat, interwencja przy zdarzeniach losowych.

6. Dodatkowe korzyści: możliwość dwukrotnej zwłoki w roku, kontynuacja po zdarzeniach losowych, przywileje dla solidarnie odpowiedzialnych, możliwość przywrócenia tytułu prawnego po spłacie.

Narzędzie ma pomóc mieszkańcom wydostać się z zadłużenia poprzez elastyczne rozłożenie rat, umorzenia części długu i wsparcie doradcze.

Więcej informacji: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/nowy-program-restrukturyzacji-zadluzenia.


Kredyty ratunkowe, jako koło ratunkowe dla zadłużonych

Kredyty ratunkowe to potoczne określenie różnych form wsparcia finansowego oferowanego przez banki lub rząd, mających na celu pomoc osobom mającym trudności ze spłatą zobowiązań. Chociaż termin ten nie jest zdefiniowany w prawie bankowym, zaproponowane narzędzia mogą pomóc osobom zadłużonym uniknąć negatywnych konsekwencji niewywiązywania się z zobowiązań.

Jednym ze sposobów pomocy jest renegocjowanie warunków kredytowych, co jest możliwe, gdy bank wyrazi zgodę na dokonanie zmian w umowie.

Kiedy długów jest wiele, takie działania mogą być zbyt czasochłonne. Alternatywą jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, bank może zmienić warunki spłaty, np. obniżyć raty lub wydłużyć okres spłaty.

Restrukturyzacja kredytu gotówkowego wymaga zgody obu stron i może przybierać różne formy, takie jak zawieszenie płatności rat, wydłużenie okresu kredytowania, czy zamiana kredytu odnawialnego na pożyczkę ratalną. Każda restrukturyzacja wiąże się z dodatkowymi kosztami, głównie w postaci wyższych odsetek. Bank przeprowadza analizę finansową przed podjęciem decyzji i może wymagać dodatkowych zabezpieczeń.

Innym rozwiązaniem i najbardziej popularnym jest konsolidacja kredytów. Polega na połączeniu kilku zobowiązań w jedno, co może obniżyć miesięczne raty poprzez wydłużenie okresu spłaty. Chociaż to rozwiązanie zmniejsza obciążenie domowego budżetu, jednocześnie najczęściej powoduje wzrost całkowitego zadłużenia.

Dostępne są również wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub odsetkowych, co daje chwilowe wytchnienie finansowe, choć nie zwalnia z konieczności spłaty tych rat w przyszłości. To rozwiązanie jest dostępne tylko dla terminowo spłacających kredytobiorców i jest ograniczone czasowo.

Podsumowując, tak zwane kredyty ratunkowe obejmują różne opcje dla osób zadłużonych, takie jak: restrukturyzacja, konsolidacja i wakacje kredytowe. Wymienione finansowe koła ratunkowe oferują różnorodne możliwości radzenia sobie z problemami.


Źródła wykorzystane w artykule „Kredyty ratunkowe. Jak nie upaść pod ciężarem długów?„:
1 https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2023/rachunek-sumienia-najgorzej-wypadamy-w-platnosciach-za-mieszkanie.
2 https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2023/portfele-polakow-w-oplakanym-stanie-zadluzenie-rosnie-oszczednosci-topnieja.
3 Dz. U. Z 2018r. poz. 2187.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok