Kredyty konsolidacyjne pod zastaw hipoteki

2024-03-16 – ostatnia aktualizacja

Kredyty konsolidacyjne pod zastaw hipoteki są oczywiście dostępne w wielu bankach. Mają one kilka plusów, np. jest możliwa do przeprowadzenia wysoka konsolidacja. 500 tys. zł? 1 mln zł? Oczywiście jest to możliwe, ponieważ wysokość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego zależy między innymi od wartości wniesionego zabezpieczenia.
kredyty konsolidacyjne pod zastaw hipoteki
Kredyty konsolidacyjne pod zastaw hipoteki. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Czy obecnie spłacasz więcej niż dwa zobowiązania kredytowe w bankach? Ich łączna wysokość jest zbyt duża do udźwignięcia? Jest pewna możliwość, które pozwoli złapać finansowy oddech w krótszym i dłuższym terminie.

1. Jeżeli zależy Tobie na zmniejszeniu comiesięcznych rat kredytowych.
2. Marzy się zredukowanie kredytów i pożyczek do jednego zobowiązania. A tym samym i do płacenia jednej raty.
3. Przydałaby się dodatkowa gotówka na dowolny cel, ale przy tej zdolności kredytowej nie jest to możliwe.

To w takiej sytuacji warto rozważyć kredyt konsolidacyjny. Ale UWAGA! W ofercie banków nie jest tylko ten najbardziej powszechny – gotówkowy. Istnieje również i dodatkowa opcja. Jest to konsolidacja pod hipotekę.

1. Na czym polega konsolidacja hipoteczna?
2. Kiedy konsolidacja hipoteczna może się opłacać?
3. Co należy spełnić, aby z niej skorzystać?

Pytań może pojawić się znacznie więcej. Na najważniejsze znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Co jest konsolidacja kredytowa?

Są dwa kluczowe zagadnienia w tych konsolidacyjnych puzzlach: co to jest konsolidacja kredytów i co to jest kredyt konsolidacyjny.

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest konsolidacja?

Jeżeli obecnie spłacasz kilka różnych zobowiązań kredytowych, to możesz je połączyć w jeden – jak to się mówi potocznie – korzystając z nowego kredytu.

W ten sposób zaciągając nowy kredyt w banku, spłacisz kredyty i pożyczki gotówkowe, samochodowe czy limit na kartach i na rachunkach. Każdy z osobna kredyt nie musi stanowić mega obciążenia. Jednak kiedy dodamy te wszystkie raty, to robi się mało przyjemnie.

Kredytem bankowym dedykowanym przeprowadzeniu konsolidacji jest właśnie kredyt konsolidacyjny. Jest to kredyt celowy, który może zostać przeznaczony tylko na spłacenie zobowiązań i na nic więcej.

Efekt konsolidacji? Po jej przeprowadzeniu:

 • zamiast kilku różnych zobowiązań jest tylko jedno,
 • płacisz jedną ratę,
 • jest ona mniejsza od miesięcznej sumy rat konsolidowanych kredytów.
Płatność jest rozłożona na dłuższy czas, co ma przełożenie w niższej racie. I większym koszcie odsetkowym.
 • zwiększa się zdolność kredytowa,
 • poprawia się bilans domowego budżetu,
 • można skorzystać z dodatkowej gotówki lub zwiększyć wysokość kredytu w przyszłości.

Po konsolidacji powinien poprawić się nieco nastrój, a stress zredukowany. Należy mieć jednak z tyłu głowy, że jednak jest to kredyt.

Konsolidacja pod hipotekę czy gotówkowa?

Każdy kredytobiorca przy odpowiedniej ocenie kredytowej może skorzystać z konsolidacji gotówkowej. Z kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, tylko wybrani.

Na początku weźmy na tapet kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Popularny i powszechnie wybierany. Maksymalnie do około 250 tys. zł i z długim okresem kredytowania do 10 lat.

No i rzecz najbardziej istotna: nie jest potrzebne dodatkowe zabezpieczenie poza standardowymi.

Wada? Oprocentowanie nominalne. Z reguły powyżej 11% w skali roku. A jak to jest z konsolidacją pod hipotekę?

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Udzielany jest pod zastaw należącej do kredytobiorcy określonej nieruchomości. Jest to poważne zabezpieczenie spłaty kredytu, dzięki czemu bank może:

 • udzielić kredytu z niższym oprocentowaniem i na większą kwotę,
 • rozłożyć spłatę na więcej niż 10 lat – rata będzie jeszcze mniejsza,
 • zwiększyć szanse na konsolidację zwłaszcza w przypadku tzw. trudnych kredytów.
Hipoteka na nieruchomości nie oznacza, że nie trzeba mieć odpowiedniej zdolności kredytowej.

Wada konsolidacji hipotecznej? Formalności! Podobnie jak przy kredycie hipotecznym, ich załatwienie oraz zgromadzenie niezbędnych dokumentów zajmie trochę czasu.

Warunki, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Warunek podstawowy, aby doprowadzić do konsolidacji pod hipotekę, to posiadanie nieruchomości, która stanie się zabezpieczeniem spłaty.

1. Nieruchomość musi być własnością kredytobiorcy. Będąc współwłaścicielem, musi on uzyskać zgodę pozostałych właścicieli, albo będzie konieczny jej podział – wydzielenie osobnej własności.

2. Hipoteka nie może być obciążona inną służebnością, jak również w księdze wieczystej nie może się znajdować inny wpis na hipotece.

Procedura związana z konsolidacyjnym kredytem hipotecznym przypomina pożyczkę hipoteczną. Natomiast trochę mniej kredyt hipoteczny, ponieważ nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego i nie kupujemy nieruchomości.

Bank na podstawie złożonego wniosku i dołączonych dokumentów przeanalizuj Twoją sytuację finansową. Oceni czy uzyskiwane dochody w zestawieniu z ponoszonymi wydatkami, są rękojmią spłaty zobowiązania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Analiza Twojej zdolności kredytowej, wiarygodności w BIK oraz ustalenie wartość wnoszonego zabezpieczenia (poprzez jej wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego) są kluczowymi elementami, które pozwalają przeprowadzić konsolidację z hipoteką.

Czy wymagane są dochody, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny hipoteczny?

Niekiedy można spotkać się z opinią, że przy takim zabezpieczeniu nie jest wymagana zdolność kredytowa. Czyli można uzyskać finansowanie bez dochodów. Przecież w razie nie płacenia rat, bank zabierze nieruchomość…

Nic bardziej mylnego! Jeżeli nie uzyskujesz dochodów, to kredytu nie otrzymasz. Żadnego, nie tylko konsolidacyjnego. Czy można sobie wyobrazić spłatę zobowiązani nie uzyskując wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych?

Przed wydaniem decyzji kredytowej, bank musi sprawdzić czy masz odpowiednią zdolność kredytową. Wysyłając wniosek kontaktowy do banku w związku z zapytaniem o kredyt, przedstawiciel banku, a na późniejszym etapie analityk kredytowy, weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów. Ustala w ten sposób średniomiesięczny dochód netto, który jest przyjmowany do analizy zdolności kredytowej.

Łączny dochód przyjęty do analizy, to suma wszystkich akceptowanych źródeł dochodów.

Do pełnej analizy zdolności kredytowej potrzebna jest jeszcze strona pasywów. Brane są pod uwagę między innymi wydatki:

 • konsumpcyjne,
 • mieszkaniowe,
 • związane z wysokością płaconego czynszu i energii,
 • związane z utrzymaniem samochodu,
 • ubezpieczenia,
 • alimenty,
 • zobowiązania kredytowe.

Na bazie dochodów i wydatków wyliczane są wolne środki pozostające do naszej dyspozycji i w ten sposób można określić naszą sytuację finansową.

Dokumenty dla kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

W przypadku każdego kredytu należy przedstawić odpowiednie dokumenty, których dołączenie do wniosku kredytowego wymaga bank. Jakie to są? Zależy to od tego, jaki kredyt wybieramy i w jakim banku.

Są pewne wspólne obszary dla każdego kredytu konsolidacyjnego (zarówno gotówkowego, jak i hipotecznego) oraz dodatkowe w przypadku konsolidacji hipotecznej.

Czy bank odrzuci wniosek, jeżeli nie dostarczymy wszystkich dokumentów? Nie. Po prostu nie zacznie analizować wniosku i poprosi o ich uzupełnienie. To w naturalny sposób wydłuża czas oczekiwania na decyzję.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu? Najlepiej skontaktować się z bankiem, który przekaże nam dokładnie wszystkie informacje.

Zestawienie dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do uzyskania kredytu konsolidacyjnego:

1. Dokumenty potwierdzające tożsamość

 • Obywatele polscy: dowód osobisty, paszport,
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej: paszport,
 • Pozostali obcokrajowcy: – paszport oraz karta pobytu.

2. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę na czas określony.
 • Emerytura / renta.
 • Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów).
 • Działalność gospodarcza opodatkowana w formie ryczałtu – dotyczy osób fizycznych wykonujących wolny zawód – tj. lekarze, stomatolodzy, dentyści, lekarze weterynarii, adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi.
 • Umowy zlecenia/ umowy o dzieło.

3. Dokumenty dotyczące zabezpieczanej nieruchomości.

 • Akt własności nieruchomości, zaświadczenie o prawie do lokalu lub umowę dzierżawy.
 • Odpis z księgi wieczystej.
 • Dokument z wyceną nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę.
 • Wpis hipoteki do księgi wieczystej w sądzie.

4. Dodatkowe:

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych i ich terminowe spłacanie.
 • Numer rachunku osobistego.
 • Wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3, a nawet i 6 miesięcy.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny można uzyskać wyłącznie w walucie, w której osiągamy główny dochód. W Polsce zarabiamy w złotówkach, to i kredyt konsolidacyjny zostanie przyznany w PLN. W przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się ten dochód, który stanowi więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.

Konsolidacja dużych kredytów, to przeważnie duże końcowe zobowiązanie. Minimalna, jak i maksymalna wartość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego zależy od konkretnego banku.

Minimalna wartość to przeważnie ok. 50 tys. zł, a kwota maksymalna to 60-75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Wycena nieruchomości dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Wycenę można zlecić bankowi lub podmiotowi, który posiadaj uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, przeszkolonej dla potrzeb sektora bankowego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) lub / i Związek Banków Polskich (ZBP). Przeważnie za wycenę nieruchomości płaci klient.

Analiza wniosku kredytowego – kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, analityk kredytowy może określić parametry kredytu oraz warunki jego udzielenia.

Poza sprawdzenie zdolności kredytowej, weryfikuje on również wiarygodność kredytową w bazach wewnętrznych banku oraz w bazach zewnętrznych (np. w Biurze Informacji Kredytowej BIK). Korzystając z raportu udostępnionego przez BIK, sprawdzany jest raport BIK, między innymi po kątem tego, czy nie zalegamy ze spłatą zobowiązań kredytowych, jakie mamy zobowiązania i jak to wyglądało w przeszłości.

Dodatkowo dokona formalno-prawnej analizy nieruchomości jednej lub kilku, będących zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

Jeżeli okaże się, że są potrzebne dodatkowe informacje, zostaniemy poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np.: zaświadczenia z ZUS-u i US o niezaleganiu z płatnościami w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, przedstawienie potwierdzenia spłaty zobowiązań mających na celu zwiększenie zdolności kredytowej i uzyskanie lepszej wiarygodności kredytowej.

Dopiero po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, przedstawiciel banku może przedstawić indywidualną ofertę kredytową.

Ostatni krok przed sfinalizowaniem umowy kredytowej

Na zakończenie procesu weryfikacji wniosku, uzyskamy pełną informację dotyczącą wyniku analizy kredytowej i wysokości kredytu konsolidacyjnego oraz okresie kredytowania (liczba miesięcznych rat kredytowych).

Jeżeli wystąpią dodatkowe warunki, zostanie to wyjaśnione, i to w jaki sposób i w jakim terminie należy je spełnić – przeważnie jest to 30 dni.

Po zakończeniu pozytywnej weryfikacji zostanie przygotowany Formularz Informacyjny, w formie PDF, papierowo lub mailowo, prezentującą zindywidualizowaną propozycję kredytową.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu jest ważny 14 dni, co oznacza, że jeżeli w tym terminie złożymy wniosek o zawarcie umowy, warunki w nim zawarte są wiążące dla banku.

Zawracie umowy kredytowej

Jeżeli wszystkie warunki przedstawione w Formularzu Informacyjnym są przez nas akceptowalne w oddziale banku składany jest wniosek o zawarcie umowy.

Bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, ale oczywiście jeżeli wyrazimy zgodę decyzja zostanie wydana wcześniej. Udostępniony zostaje projekt umowy kredytowej, abyśmy mogli się z nim zapoznać i podjąć ostateczną decyzję.

Decyzja kredytowa, projekt umowy oraz wszystkie dokumenty zostają nam przekazana na trwałym nośniku (podobnie jak w przypadku Formularza Informacyjnego – na maila, papierowo lub w formie PDF.

Decyzja kredytowa jest ważna 14 dni, przy czym jeżeli została ona wydana przed 21. dniem od daty złożenia wniosku, okres jej ważności ulega wydłużeniu o taką liczbę dni, o jaką skrócony został okres oczekiwania na decyzję.

Na koniec umawiamy się z przedstawicielem banku na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona treść umowy kredytowej, informacje dotyczące obsługi kredytu, zostaną złożone podpisy wszystkich kredytobiorców na umowie kredytowej oraz na innych wymaganych dokumentach.

Czym się różni konsolidacja kredytu hipotecznego od konsolidacji pod hipotekę?

Tak w zasadzie oba zagadnienie sprowadzają się do semantyki. W ramach konsolidacji kredytu hipotecznego, jednym z łączonych zobowiązań jest kredyt hipoteczny (lub pożyczka hipoteczna). Natomiast w przypadku konsolidacji pod hipotekę, kredyt hipoteczny niekoniecznie musi być elementem konsolidacji. Hipoteka na danej nieruchomości stanowi zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego.

Niezależenie jednak od tego, czy wybierzemy konsolidację kredytu hipotecznego czy konsolidację pod hipotekę, jest to forma konsolidacji. Stwarza możliwość połączenia kilku kredytów w jeden. Kredyty gotówkowe, samochodowe czy zadłużenie w rachunkach i na kontach, takie produkty można wcześniej spłacić.

Podsumowanie

Czy konsolidacja kredytu hipotecznego jest możliwa? Tak, jest możliwa, podobnie jak i jest możliwa konsolidacja pod zastaw hipoteki, ale i bez takiego zabezpieczenia. Kredyty konsolidacyjne pod zastaw hipoteki znajdują się w propozycjach ofertowych banków.

Połączenie wielu różnych długów bankowych w jedną całość jest często praktykowane, a kredyt konsolidacyjny nie jest nowym produktem kredytowym.

Łączyć w kredyt można różne zobowiązania, kredyt i pożyczki bankowe, ale i takie same, np. wyłączenie kredyty gotówkowe. Mogą być one spłacane w różnych bankach i na różne kwoty.

W konsolidacji gotówkowej, jak i zabezpieczonej na hipotece, chodzi przede wszystkim o:

 • zredukowanie posiadanych zobowiązań kredytowych,
 • zmniejszenie nowej raty,
 • zwiększenie zdolności kredytowej, co pozwoli np. uzyskanie dodatkowych środków,
 • osiągnięcie oszczędności w spłacie kredytu.

Każdy z celów może występować oddzielnie i łącznie – poza ostatnim. Nie jest możliwe wydłużenie czasu kredytowani i znacznego obniżenia raty i osiągnięcie oszczędności na spłacie nowego zobowiązania. Ale czy konsolidacja stwarza możliwości i jakie, zaoszczędzenia na spłacie znajdziesz we wpisie: Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna?


Źródła i dodatkowe informacje:

Serwis informacyjny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: pfsrm.pl.
Biuro Informacji Kredytowej BIK bik.pl.
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego – UOKiK uokik.gov.pl

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok