Kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Proces ubiegania się o kredyt

Wybierając kredyt konsolidacyjny hipoteczny można skonsolidować w jeden kredyt kilka kredytów hipotecznych (mieszkaniowych), kredyty i pożyczki gotówkowe oraz pozostałe kredyty bankowe. Co daje wówczas konsolidacja kredytowa? Przede wszystkim obniżenie wysokości raty kredytowej poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Proces ubiegania się o kredyt

Gdzie po kredyt konsolidacyjny? Poniżej znajdują się propozycje kredytów konsolidacyjnych w bankach, w których również można zapytać o kredyt konsolidacyjny hipoteczny – wystarczy wysłać krótki formularz kontaktowy do banku.

Na jaki okres można zaciągnąć konsolidacyjny kredyt hipoteczny? Przeważnie nie ma minimalnego okresu kredytowania, a maksymalny czas spłaty zależy od oferty bankowe wynosi 20-25 lat.

Zdolność kredytowa i kredyt konsolidacyjny

Bank, zanim udzieli jakikolwiek kredyt, musi sprawdzić czy mamy odpowiednią zdolność kredytową. Wysyłając wniosek kontaktowy do banku w związku z zapytaniem o kredyt, przedstawiciel banku, a na późniejszym etapie analityk kredytowy, weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów, ustalając w ten sposób średniomiesięczny dochód netto, który jest przyjmowany do analizy zdolności kredytowej.

Łączny dochód przyjęty do analizy, to suma wszystkich akceptowanych źródeł dochodów.

Do pełnej analizy zdolności kredytowej potrzebna jest jeszcze strona wydatkowa. Brane są pod uwagę między innymi wydatki:

 • konsumpcyjne,
 • mieszkaniowe,
 • związane z wysokością płaconego czynszu i energii,
 • związane z utrzymaniem samochodu,
 • ubezpieczenia,
 • alimenty,
 • zobowiązania kredytowe.

Na bazie dochodów i wydatków wyliczane są wolne środki pozostające do naszej dyspozycji i w ten sposób można określić naszą sytuację finansową.

Dokumenty i kredyt konsolidacyjny

W przypadku każdego kredytu należy przedstawić odpowiednie dokument. Jakie, to zależy od konkretnego kredytu konsolidacyjnego. Są pewne wspólne dla każdego kredytu konsolidacyjnego (gotówkowego i hipotecznego) oraz dodatkowe w przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych. W przypadku, kiedy do wniosku kredytowego nie została dołączona pełna dokumentacja, to bank poprosi o ich uzupełnienie. Jakie dokumenty są potrzebne? Najlepiej skontaktować się z bankiem, który przekaże nam dokładnie wszystkie niezbędne informacje.

Ogólne dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu konsolidacyjnego:

Dokumenty potwierdzające tożsamość

 • Obywatele polscy: dowód osobisty, paszport,
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej: paszport,
 • Pozostali obcokrajowcy: – paszport oraz karta pobytu.

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę na czas określony.
 • Emerytura / renta.
 • Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów).
 • Działalność gospodarcza opodatkowana w formie ryczałtu – dotyczy osób fizycznych wykonujących wolny zawód – tj. lekarze, stomatolodzy, dentyści, lekarze weterynarii, adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi.
 • Umowy zlecenia/ umowy o dzieło.

Dokumenty dotyczące zabezpieczanej nieruchomości.
Dokumenty związane z konsolidowanymi zobowiązaniami.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny można uzyskać wyłącznie w walucie, w której osiągamy główny dochód. W Polsce zarabiamy w złotówkach, to i kredyt konsolidacyjny zostanie przyznany w PLN. W przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się ten dochód, który stanowi więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.

Minimalna, jak i maksymalna wartość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego zależy od konkretnego banku. Minimalna wartość to przeważnie ok. 50 tys. zł, a kwota maksymalna to 60-75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Wycena nieruchomości dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Wycenę można zlecić bankowi lub podmiotowi, który posiadaj uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, przeszkolonej dla potrzeb sektora bankowego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) lub / i Związek Banków Polskich (ZBP). Przeważnie za wycenę nieruchomości płaci klient.

Analiza wniosku kredytowego – kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, analityk kredytowy może określić parametry kredytu oraz warunki jego udzielenia.

Poza sprawdzenie zdolności kredytowej, analityk weryfikuje wiarygodność kredytową w bazach wewnętrznych banku oraz w bazach zewnętrznych (np. w Biurze Informacji Kredytowej BIK). Korzystając z raportu udostępnionego przez BIK, bank sprawdzi między innymi czy nie zalegamy ze spłatą zobowiązań kredytowych, jakie mamy zobowiązania i jak to wyglądało w przeszłości.

Dodatkowo dokona formalno-prawnej analizy nieruchomości jednej lub kilku, będących zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

Jeżeli okaże się, że są potrzebne dodatkowe informacje, zostaniemy poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np.: dostarczenie zaświadczeń z ZUS-u i US o niezaleganiu z płatnościami w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, przedstawienie potwierdzenia spłaty zobowiązań mających na celu zwiększenie zdolności kredytowej i uzyskanie lepszej wiarygodności kredytowej.

Dopiero po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, przedstawiciel banku może przedstawić indywidualną ofertę kredytową.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny przez internet

Obecnie nie ma takiej możliwości, aby uzyskać kredyt konsolidacyjny hipoteczny przez internet, w przeciwieństwie do kredytu konsolidacyjnego gotówkowego. Są czynione pewne przymiarki, ale nie jest to w pełni realizowane.

Na zakończenie procesu weryfikacji wniosku, przedstawiciel banku skontaktuje się z nami i umówi się na spotkanie.

Dowiemy się wówczas informacji na temat wyniku analizy kredytowej i wysokości kredytu konsolidacyjnego oraz okresie kredytowania (liczba rat kredytowych.

Jeżeli wystąpią dodatkowe warunki, zostanie wyjaśnione, w jaki sposób i w jakim terminie należy je spełnić – przeważnie jest to 30 dni.

Po zakończeniu pozytywnej weryfikacji zostanie przygotowany Formularz Informacyjny, w formie PDF, papierowo lub mailowo, prezentującą zindywidualizowaną propozycję kredytową.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu jest ważny 14 dni, co o oznacza, że jeżeli w tym terminie złożymy wniosek o zawarcie umowy, warunki w nim zawarte są wiążące dla banku.

Zawracie umowy kredytowej

Jeżeli wszystkie warunki przedstawione w Formularzu Informacyjnym są przez nas akceptowalne w oddziale banku składany jest wniosek o zawarcie umowy.

Bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, ale oczywiście jeżeli wyrazimy zgodę decyzja zostanie wydana wcześniej. Bank wówczas udostępnia projekt umowy kredytowej, abyśmy mogli się z nią zapoznać i podjąć ostateczną decyzję o zaciągnięciu kredytu.

Decyzja kredytowa, projekt umowy oraz wszystkie dokumenty zostają nam przekazana na trwałym nośniku (podobnie jak w przypadku Formularza Informacyjnego – na maila, papierowo lub w formie PDF.

Decyzja kredytowa jest ważna 14 dni, przy czym jeżeli została ona wydana przed 21. dniem od daty złożenia wniosku, okres jej ważności ulega wydłużeniu o taką liczbę dni, o jaką skrócony został okres oczekiwania na decyzję.

Na koniec umawiamy się z przedstawicielem banku na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona treść umowy kredytowej, informacje dotyczące obsługi kredytu, zostaną złożone podpisy wszystkich kredytobiorców na umowie kredytowej oraz na innych wymaganych dokumentach.

1 komentarz do “Kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Proces ubiegania się o kredyt”

 1. Powiem, że taki kredyt konsolidacyjny hipoteczny uratował mi… Raty mieliśmy z żoną ok., ale zwolnili ją z pracy i nagle okazało się, że nie starczy na wszystkie raty (jeszcze dodatkowa pożyczka i kredyt samochodowy). Wszystkie formalności trwały ok. 3 tygodni, ale obniżyliśmy ratę dostatecznie, aby jakoś powiązać finanse.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok