Kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Proces ubiegania się o kredyt

2023-10-09 – ostatnia aktualizacja

Wybierając kredyt konsolidacyjny hipoteczny można skonsolidować w jeden kredyt kilka kredytów. Zaczynając od kredytu hipotecznego (mieszkaniowe), poprzez kredyty i pożyczki gotówkowe oraz pozostałe kredyty. Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt?

kredyt konsolidacyjny hipoteczny proces ubiegania się o kredyt

Co to jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny?

Co daje wówczas konsolidacja kredytowa? Przede wszystkim obniżenie wysokości raty kredytowej poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Gdzie po kredyt konsolidacyjny? Poniżej znajdują się propozycje kredytów konsolidacyjnych gotówkowych w bankach, ale można również zapytać o kredyt konsolidacyjny hipoteczny – wystarczy wysłać krótki formularz kontaktowy do banku.

Na jaki okres można zaciągnąć konsolidacyjny kredyt hipoteczny? Przeważnie nie ma minimalnego okresu kredytowania (ale bank może go ustalić), a maksymalny czas spłaty zależy od oferty bankowe wynosi ok. 20 lat.

kredyty konsolidacyjne banki

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt konsolidacyjny hipoteczny?

Pierwsza i podstawowa przesłanka, to:

 • zabezpieczenie hipoteczne, które jest poręczeniem spłaty zobowiązania.

O kredyt hipoteczny konsolidacyjny może wnioskować osoba, która jest właścicielem nieruchomości lub osoba trzecia będąca właścicielem nieruchomości, przystąpi do umowy.

Co można skonsolidować? Oczywiście mogą to być kredyty i pożyczki hipoteczne, ale być nie muszą. Istotne jest w tym przypadku forma zabezpieczenia.

W sytuacji, kiedy kredytobiorca nie ma posiada nieruchomości, to konsolidacja jest również możliwa. Należy wówczas wybrać kredyt konsolidacyjny gotówkowy – bez zabezpieczenia hipotecznego.

Również ważnym elementem, który jest konieczny, aby wniosek kredytowy został pozytywnie rozpatrzony, to zdolność kredytowa oraz wiarygodność kredytowa.

Czy wzmagane są dochody, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny hipoteczny?

Niekiedy można spotkać się z opinią, że przy takim zabezpieczeniu nie jest wymagana zdolność kredytowa. Czyli można uzyskać finansowanie bez dochodów. Przecież w razie nie płacenia rat, bank zabierze nieruchomość…

Nic bardziej mylnego! Jeżeli nie uzyskujesz dochodów, to kredytu nie otrzymasz. Żadnego, nie tylko konsolidacyjnego. Czy można sobie wyobrazić spłatę zobowiązani nie uzyskując wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych?

Bank sprawdzi dokładnie jakie są to Twoje miesięczne dochody, jakie domowe wydatki i wiele innych czynników, które wpływają na decyzję kredytową.

Badanie zdolności kredytowej

Przed wydaniem decyzji kredytowej, bank musi sprawdzić czy masz odpowiednią zdolność kredytową. Wysyłając wniosek kontaktowy do banku w związku z zapytaniem o kredyt, przedstawiciel banku, a na późniejszym etapie analityk kredytowy, weryfikują wysokość uzyskiwanych dochodów, ustalając w ten sposób średniomiesięczny dochód netto, który jest przyjmowany do analizy zdolności kredytowej.

Łączny dochód przyjęty do analizy, to suma wszystkich akceptowanych źródeł dochodów.

Do pełnej analizy zdolności kredytowej potrzebna jest jeszcze strona wydatkowa. Brane są pod uwagę między innymi wydatki:

 • konsumpcyjne,
 • mieszkaniowe,
 • związane z wysokością płaconego czynszu i energii,
 • związane z utrzymaniem samochodu,
 • ubezpieczenia,
 • alimenty,
 • zobowiązania kredytowe.

Na bazie dochodów i wydatków wyliczane są wolne środki pozostające do naszej dyspozycji i w ten sposób można określić naszą sytuację finansową.

Czy przy kredycie konsolidacyjnym hipotecznym wymagany jest wkład własny?

Nie. Wybierając konsolidację hipoteczną, nie jest wymagany wkład własny. Nie jest to bowiem kredyt hipoteczny na ZAKUP lub BUDOWĘ nieruchomości, ale na spłacenie kilku zobowiązań kredytowych i zastąpienie ich jednym nowym kredytem.

Wkład własny jest wymagany w kredytach hipotecznych, niekiedy w kredytach samochodowych oraz w produktach kredytowych inwestycyjnych dedykowanym przedsiębiorcom.

Czy można uzyskać kredyt konsolidacyjny hipoteczny przez internet?

Obecnie nie ma takiej możliwości, aby wnioskować o kredyt konsolidacyjny hipoteczny online, w przeciwieństwie do kredytu konsolidacyjnego gotówkowego.

Można co prawda wysłać wniosek kontaktowy korzystając z internetu, a nawet przedzwonić, ale… to jest wszystko.

Dokumenty dla kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

W przypadku każdego kredytu należy przedstawić odpowiednie dokumenty, których dołączenie do wniosku kredytowego wymaga bank. Jakie to są? Zależy to od tego, jaki kredyt wybieramy i w jakim banku.

Są pewne wspólne obszary dla każdego kredytu konsolidacyjnego (zarówno gotówkowego, jak i hipotecznego) oraz dodatkowe w przypadku konsolidacji hipotecznej.

Czy bank odrzuci wniosek, jeżeli nie dostarczymy wszystkich dokumentów? Nie. Po prostu nie zacznie analizować wniosku i poprosi o ich uzupełnienie. To w naturalny sposób wydłuża czas oczekiwania na decyzję.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu? Najlepiej skontaktować się z bankiem, który przekaże nam dokładnie wszystkie informacje.

Ogólne dokumenty do wniosku o kredyt

Zestawienie dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do uzyskania kredytu konsolidacyjnego:

Dokumenty potwierdzające tożsamość

 • Obywatele polscy: dowód osobisty, paszport,
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej: paszport,
 • Pozostali obcokrajowcy: – paszport oraz karta pobytu.

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 • Umowa o pracę na czas określony.
 • Emerytura / renta.
 • Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów).
 • Działalność gospodarcza opodatkowana w formie ryczałtu – dotyczy osób fizycznych wykonujących wolny zawód – tj. lekarze, stomatolodzy, dentyści, lekarze weterynarii, adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi.
 • Umowy zlecenia/ umowy o dzieło.

Dokumenty dotyczące zabezpieczanej nieruchomości.

 • Akt własności nieruchomości, zaświadczenie o prawie do lokalu lub umowę dzierżawy.
 • Odpis z księgi wieczystej.
 • Dokument z wyceną nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę.
 • Wpis hipoteki do księgi wieczystej w sądzie.

Dodatkowe:

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zobowiązań kredytowych i pożyczkowych i ich terminowe spłacanie.
 • Numer rachunku osobistego.
 • Wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3, a nawet i 6 miesięcy.

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny można uzyskać wyłącznie w walucie, w której osiągamy główny dochód. W Polsce zarabiamy w złotówkach, to i kredyt konsolidacyjny zostanie przyznany w PLN. W przypadku dochodu w różnych walutach za główny uznaje się ten dochód, który stanowi więcej niż 50% dochodów gospodarstwa domowego.

Konsolidacja dużych kredytów, to przeważnie duże końcowe zobowiązanie. Minimalna, jak i maksymalna wartość kredytu konsolidacyjnego hipotecznego zależy od konkretnego banku.

Minimalna wartość to przeważnie ok. 50 tys. zł, a kwota maksymalna to 60-75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Wycena nieruchomości dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Wycenę można zlecić bankowi lub podmiotowi, który posiadaj uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, przeszkolonej dla potrzeb sektora bankowego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) lub / i Związek Banków Polskich (ZBP). Przeważnie za wycenę nieruchomości płaci klient.

Analiza wniosku kredytowego – kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, analityk kredytowy może określić parametry kredytu oraz warunki jego udzielenia.

Poza sprawdzenie zdolności kredytowej, weryfikuje on również wiarygodność kredytową w bazach wewnętrznych banku oraz w bazach zewnętrznych (np. w Biurze Informacji Kredytowej BIK). Korzystając z raportu udostępnionego przez BIK, bank sprawdzi między innymi czy nie zalegamy ze spłatą zobowiązań kredytowych, jakie mamy zobowiązania i jak to wyglądało w przeszłości.

Dodatkowo dokona formalno-prawnej analizy nieruchomości jednej lub kilku, będących zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

Jeżeli okaże się, że są potrzebne dodatkowe informacje, zostaniemy poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np.: dostarczenie zaświadczeń z ZUS-u i US o niezaleganiu z płatnościami w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej, przedstawienie potwierdzenia spłaty zobowiązań mających na celu zwiększenie zdolności kredytowej i uzyskanie lepszej wiarygodności kredytowej.

Dopiero po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, przedstawiciel banku może przedstawić indywidualną ofertę kredytową.

Ostatni krok przed sfinalizowaniem umowy kredytowej

Na zakończenie procesu weryfikacji wniosku, przedstawiciel banku skontaktuje się z nami i umówi się na spotkanie.

Uzyskamy wówczas pełną informację dotyczącą wyniku analizy kredytowej i wysokości kredytu konsolidacyjnego oraz okresie kredytowania (liczba miesięcznych rat kredytowych).

Jeżeli wystąpią dodatkowe warunki, zostanie to wyjaśnione, i to w jaki sposób i w jakim terminie należy je spełnić – przeważnie jest to 30 dni.

Po zakończeniu pozytywnej weryfikacji zostanie przygotowany Formularz Informacyjny, w formie PDF, papierowo lub mailowo, prezentującą zindywidualizowaną propozycję kredytową.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu jest ważny 14 dni, co o oznacza, że jeżeli w tym terminie złożymy wniosek o zawarcie umowy, warunki w nim zawarte są wiążące dla banku.

Zawracie umowy kredytowej

Jeżeli wszystkie warunki przedstawione w Formularzu Informacyjnym są przez nas akceptowalne w oddziale banku składany jest wniosek o zawarcie umowy.

Bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, ale oczywiście jeżeli wyrazimy zgodę decyzja zostanie wydana wcześniej. Bank wówczas udostępnia projekt umowy kredytowej, abyśmy mogli się z nią zapoznać i podjąć ostateczną decyzję.

Decyzja kredytowa, projekt umowy oraz wszystkie dokumenty zostają nam przekazana na trwałym nośniku (podobnie jak w przypadku Formularza Informacyjnego – na maila, papierowo lub w formie PDF.

Decyzja kredytowa jest ważna 14 dni, przy czym jeżeli została ona wydana przed 21. dniem od daty złożenia wniosku, okres jej ważności ulega wydłużeniu o taką liczbę dni, o jaką skrócony został okres oczekiwania na decyzję.

Na koniec umawiamy się z przedstawicielem banku na spotkanie, na którym zostanie przedstawiona treść umowy kredytowej, informacje dotyczące obsługi kredytu, zostaną złożone podpisy wszystkich kredytobiorców na umowie kredytowej oraz na innych wymaganych dokumentach.


Aktualizacja Kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Proces ubiegania się o kredyt 10 września 2023 r.

Źródła i dodatkowe informacje:

Serwis informacyjny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: pfsrm.pl.
Biuro Informacji Kredytowej BIK bik.pl.
Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego – UOKiK uokik.gov.pl

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok