Kredyt hipoteczny. Dokumenty związane z dochodami

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-16 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Zakup mieszkania lub domu na kredyt? Jakie dokumenty należy przygotować, jeżeli ubiegamy się o kredyt hipoteczny? Lista jest naprawdę długa: dokumenty dotyczące tożsamości, dokumenty związane z dochodem, dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu.
dokumenty związane z dochodami kredyty hipoteczne
Kredyt hipoteczny. Dokumenty związane z dochodami. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Nie wiesz co wybrać i jakie dokumenty przygotować? Najlepiej skontaktuj się z wybranym bankiem lub pośrednikiem finansowym – otrzymasz dokładną informację i pomoc!

Przeczytaj również: Dokumenty Związane z Celem Kredytowania i Zabezpieczeniem Kredytu Hipotecznego.

Wybrane banki i pośrednicy finansowi, z którymi skontaktujesz się w sprawie kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny – dokumenty dotyczące tożsamości

 • dowód osobisty lub karta stałego pobytu dla obywateli zagranicznych,
 • drugi dokument tożsamości (jeden z wymienionych: książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, paszport zagraniczny).

Kredyt hipoteczny – dokumenty związane z dochodami

Są to ogólne i najczęściej wymagane dokumenty. Należy wziąć pod uwagę, że każdy bank może wymagać innych lub dodatkowych dokumentów.

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony/określony

Dodatkowo: dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, powołania, wyboru, mianowania

 • zaświadczenie o zarobkach na druku banku za ostatnie 3 miesięcy lub aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach),
 • wyciąg lub historia konta bankowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy lub zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (nie dotyczy kontraktów menadżerskich) lub druki RCA potwierdzone przez ZUS za ostatnie 3 miesiące (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Druki RCA nie dotyczą kontraktów menadżerskich.
 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy,
 • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej,
 • poprzednia umowa o pracę zawarta na jeden rok szkolny/akademicki (wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki).

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu emerytury i renty

1. Dochody z tytułu emerytury polskiej

 • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury krajowej lub ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej lub wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego.

2. Dochody z tytułu emerytury zagranicznej

 • decyzja o przyznaniu emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem lub ostatnia waloryzacja emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego),
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego.

3. Dochody z tytułu zasiłku przedemerytalnego

 • zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku lub zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego lub decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego lub ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego.

4. Dochody z tytułu renty polskiej z tytułu stałej niezdolności do pracy

 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy lub inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe,
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy lub ostatnia waloryzacja przyznanej renty lub ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy lub wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty.

5. Dochody z tytułu renty rodzinnej

 • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej,
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej lub ostatnia waloryzacja przyznanej renty lub ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej lub wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty.

To może Ciebie również zainteresować KREDYTY KONSOLIDACYJNE:

Konsolidacja kredytów w bankach. Co to oznacza, jakie kredyty można skonsolidować?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w dużym uproszczeniu konsolidacja to zamiana kilku kredytów w jeden. Najczęściej konsolidowane są kredyty i pożyczki gotówkowe, ale banki konsolidują również kredyty hipoteczne, ratalne, samochodowe, limity odnawialne w ROR czy karty kredytowe.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt hipoteczny lub zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

Istnieje możliwość konsolidacji różnych zobowiązań, nie tylko z tego samego banku, ale z kilku.

Z konsolidacji korzystają przede wszystkim osoby:

 • dla których spłata kilku zobowiązań jest zbyt uciążliwa,
 • które muszą pamiętać o różnych kwotach spłacanych w różnych terminach,
 • dla których suma rat kredytowych, to zbyt duże obciążenie finansowe

Co prawda kredyt konsolidacyjny pozwala zamienić kilka rat w jedną (niższą) niż suma dotychczasowych rat, ale jest to związane z wydłużeniem czasu spłaty, co z reguły oznacza wzrost całkowitego kosztu kredytu.

Konsolidacja daje również możliwość dobrania dodatkowej kwoty kredytu – ze względu na zwiększenie zdolności kredytowej. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, ponieważ zwiększa tylko wysokość zadłużenia. Taka opcja może być wzięta pod uwagę, jeżeli mamy zobowiązanie pożyczkowe niebankowe i chcielibyśmy je spłacić przed terminem.

Więcej na temat konsolidacji kredytowej łącznie z zapoznaniem się z propozycjami banków i kredytów konsolidacyjnych znajdziesz TUTAJ: Co to jest konsolidacja kredytów?

 

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu wykonywania zawodu marynarza (armatorzy polscy i zagraniczni)

 • kopia książeczki żeglarskiej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika lub armatora lub kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli wnioskujący o kredyt hipoteczny płaci podatek w Polsce) lub zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli wnioskujący płaci podatek w Polsce) lub wyciągi lub historia konta bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów, za okres 12 miesięcy (jeżeli wnioskujący o kredyt płaci podatek poza granicami Polski).

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu umów zlecenia, o dzieło lub innych umów cywilno-prawnych

 • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy lub zaświadczenie o zarobkach na druku banku za ostatnie 12 miesięcy,
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy lub rachunki za ostatnie 12 miesięcy potwierdzone przez pracodawcę – w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej.

Dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, kontraktu poza granicami kraju

 • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesięcy zawierające wszystkie dane wymagane przez bank – na druku banku,
 • wyciąg lub historia konta bankowego, na który przelewane jest wynagrodzenie, za ostatnie 3 miesiące lub
  payslipy lub inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o: zarobku brutto, pobranym podatku, pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, zarobku netto).

Dochody z tytułu wynajmu nieruchomości

 • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły,
 • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (oświadczenie o numerze Księgi Wieczystej, Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej),
 • dowody opłacenia podatku z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu, za ostatnie 6 miesięcy (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów bankowych lub historii rachunku bankowego) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • deklaracja roczna o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy wnioskujący o kredyt hipoteczny rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez US bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US lub zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego.

Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – zasady ogólne

 • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskującego o kredyt o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
  PIT-36 lub PIT-36L (za ostatni rok podatkowy) potwierdzone przez US bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US lub Zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego w ostatnim roku podatkowym przychodu i dochodu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy,
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki.

Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcz o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • PIT-28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US lub zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku podatkowym,
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki,
 • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 6 miesięcy ALBO deklaracja VAT 7 za ostatnie 6 miesięcy.

Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – karta podatkowa

 • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • aktualna decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej.

Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – pełna księgowość

 • odpis z KRS/wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskującego o kredyt hipoteczny o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący lub formularz F-01 za ostatni kwartał,
 • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni lub formularz F-02 za poprzedni rok,
 • zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy (PIT-36, PIT-36L wraz z PIT B) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US,
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok