dokumenty związane z dochodami kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny. Dokumenty związane z dochodami

Zakup mieszkania lub domu na kredyt? Jakie dokumenty należy przygotować, jeżeli ubiegamy się o kredyt hipoteczny? Lista jest naprawdę długa: dokumenty dotyczące tożsamości, dokumenty związane z dochodem, dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu.

Nie wiesz co wybrać i jakie dokumenty przygotować? Najlepiej skontaktuj się z wybranym bankiem lub pośrednikiem finansowym – otrzymasz dokładną informację i pomoc!

Przeczytaj również: Dokumenty Związane z Celem Kredytowania i Zabezpieczeniem Kredytu Hipotecznego.

Wybrane banki i pośrednicy finansowi, z którymi skontaktujesz się w sprawie kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny – dokumenty dotyczące tożsamości

 • dowód osobisty lub karta stałego pobytu dla obywateli zagranicznych,
 • drugi dokument tożsamości (jeden z wymienionych: książeczka wojskowa, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta, legitymacja rencisty, paszport zagraniczny).

Kredyt hipoteczny – dokumenty związane z dochodami

Są to ogólne i najczęściej wymagane dokumenty. Należy wziąć pod uwagę, że każdy bank może wymagać innych lub dodatkowych dokumentów.

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony/określony

Dodatkowo: dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, powołania, wyboru, mianowania

 • zaświadczenie o zarobkach na druku banku za ostatnie 3 miesięcy lub aktualna umowa kontraktu menadżerskiego (alternatywa dla zaświadczenia o zarobkach),
 • wyciąg lub historia konta bankowego za ostatnie 3 miesiące, a w przypadku kontraktu menadżerskiego za ostatnie 12 miesięcy lub zaświadczenie o odprowadzonych składkach do ZUS (nie dotyczy kontraktów menadżerskich) lub druki RCA potwierdzone przez ZUS za ostatnie 3 miesiące (w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej). Druki RCA nie dotyczą kontraktów menadżerskich.
 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy – w przypadku konieczności udokumentowania całkowitego stażu pracy,
 • aneks do umowy o pracę potwierdzający wzrost dochodu – w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i fakt ten ma zostać uwzględniony przy badaniu zdolności kredytowej,
 • poprzednia umowa o pracę zawarta na jeden rok szkolny/akademicki (wymagane w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub mianowania na jeden rok szkolny/akademicki).

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu emerytury i renty

1. Dochody z tytułu emerytury polskiej

 • decyzja o przyznaniu emerytury krajowej / ostatnia waloryzacja emerytury
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie emerytury krajowej lub ostatni odcinek wypłaty emerytury krajowej lub wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego.

2. Dochody z tytułu emerytury zagranicznej

 • decyzja o przyznaniu emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem lub ostatnia waloryzacja emerytury zagranicznej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku języka angielskiego),
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzający wpływ świadczenia emerytalnego.

3. Dochody z tytułu zasiłku przedemerytalnego

 • zaświadczenie z PUP o przyznaniu zasiłku wraz z pismem z ZUS o przejęciu wypłaty zasiłku lub zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku przedemerytalnego lub decyzja ZUS o wysokości zasiłku przedemerytalnego lub ostatnia waloryzacja zasiłku przedemerytalnego.

4. Dochody z tytułu renty polskiej z tytułu stałej niezdolności do pracy

 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy lub inny dokument potwierdzający przyznanie renty na stałe,
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy lub ostatnia waloryzacja przyznanej renty lub ostatni odcinek wypłaty renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy lub wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty.

5. Dochody z tytułu renty rodzinnej

 • decyzja o przyznaniu renty rodzinnej,
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty rodzinnej lub ostatnia waloryzacja przyznanej renty lub ostatni odcinek wypłaty renty rodzinnej lub wyciąg lub historia rachunku bankowego za ostatni miesiąc, potwierdzające wpływ renty.

Kredyt hipoteczny. Dokumenty związane z dochodami

To może Ciebie również zainteresować KREDYTY KONSOLIDACYJNE:

Konsolidacja kredytów w bankach. Co to oznacza, jakie kredyty można skonsolidować?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w dużym uproszczeniu konsolidacja to zamiana kilku kredytów w jeden. Najczęściej konsolidowane są kredyty i pożyczki gotówkowe, ale banki konsolidują również kredyty hipoteczne, ratalne, samochodowe, limity odnawialne w ROR czy karty kredytowe.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt hipoteczny lub zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomości.

Istnieje możliwość konsolidacji różnych zobowiązań, nie tylko z tego samego banku, ale z kilku.

Z konsolidacji korzystają przede wszystkim osoby:

 • dla których spłata kilku zobowiązań jest zbyt uciążliwa,
 • które muszą pamiętać o różnych kwotach spłacanych w różnych terminach,
 • dla których suma rat kredytowych, to zbyt duże obciążenie finansowe

Co prawda kredyt konsolidacyjny pozwala zamienić kilka rat w jedną (niższą) niż suma dotychczasowych rat, ale jest to związane z wydłużeniem czasu spłaty, co z reguły oznacza wzrost całkowitego kosztu kredytu.

Konsolidacja daje również możliwość dobrania dodatkowej kwoty kredytu – ze względu na zwiększenie zdolności kredytowej. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, ponieważ zwiększa tylko wysokość zadłużenia. Taka opcja może być wzięta pod uwagę, jeżeli mamy zobowiązanie pożyczkowe niebankowe i chcielibyśmy je spłacić przed terminem.

Więcej na temat konsolidacji kredytowej łącznie z zapoznaniem się z propozycjami banków i kredytów konsolidacyjnych znajdziesz TUTAJ.

kredyt hipoteczny dokumenty i dochody

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu wykonywania zawodu marynarza (armatorzy polscy i zagraniczni)

 • kopia książeczki żeglarskiej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pośrednika lub armatora lub kopie kontraktów za okres ostatnich 12 miesięcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za ubiegły rok (jeżeli wnioskujący o kredyt hipoteczny płaci podatek w Polsce) lub zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT-37) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do Urzędu Skarbowego (jeśli wnioskujący płaci podatek w Polsce) lub wyciągi lub historia konta bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu kontraktów, za okres 12 miesięcy (jeżeli wnioskujący o kredyt płaci podatek poza granicami Polski).

Kredyt hipoteczny: dochody z tytułu umów zlecenia, o dzieło lub innych umów cywiloprawnych

 • kopie umów / kontraktów z ostatnich 12 miesięcy lub zaświadczenie o zarobkach na druku banku za ostatnie 12 miesięcy,
 • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy lub rachunki za ostatnie 12 miesięcy potwierdzone przez pracodawcę – w przypadku otrzymywania świadczenia w formie gotówkowej.

Dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, kontraktu poza granicami kraju

 • zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesięcy zawierające wszystkie dane wymagane przez bank – na druku banku,
 • wyciąg lub historia konta bankowego, na który przelewane jest wynagrodzenie, za ostatnie 3 miesiące lub
  payslipy lub inny dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia, jeżeli zawiera wszystkie niezbędne dane (informacje o: zarobku brutto, pobranym podatku, pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne, wartości dodatkowych potrąceń/kosztów np. pożyczek zakładowych, wartości składek na dodatkowe fundusze emerytalne, zarobku netto).

Dochody z tytułu wynajmu nieruchomości

 • aktualne umowy najmu obowiązujące od minimum 6 miesięcy z terminem wygaśnięcie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowy muszą mieć charakter powtarzalny/ciągły,
 • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, z najmu której osiągane są dochody (oświadczenie o numerze Księgi Wieczystej, Akt Notarialny, Odpis z Księgi Wieczystej, postanowienie sądu o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej),
 • dowody opłacenia podatku z tytułu dochodów uzyskiwanych z najmu, za ostatnie 6 miesięcy (w formie potwierdzeń przelewu, wyciągów bankowych lub historii rachunku bankowego) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • deklaracja roczna o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28 – w przypadku, gdy wnioskujący o kredyt hipoteczny rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu) za ostatni pełny rok podatkowy potwierdzona przez US bądź potwierdzona dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US lub zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego.
Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – zasady ogólne
 • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskującego o kredyt o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
  PIT-36 lub PIT-36L (za ostatni rok podatkowy) potwierdzone przez US bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US lub Zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego w ostatnim roku podatkowym przychodu i dochodu, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów za wszystkie miesiące obecnego roku i za poprzedni rok podatkowy,
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki.
Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcz o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • PIT-28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzony dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US lub zaświadczenie z US o wysokości uzyskanego przychodu i wysokości zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku podatkowym,
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki,
 • ewidencja sprzedaży z okresu ostatnich 6 miesięcy ALBO deklaracja VAT 7 za ostatnie 6 miesięcy.
Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – karta podatkowa
 • odpis z KRS/wydruk z KRS ALBO wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • aktualna decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej.
Dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – pełna księgowość
 • odpis z KRS/wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • oświadczenie wnioskującego o kredyt hipoteczny o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego wraz z dowodami opłacenia podatku za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z US o braku zaległości podatkowych,
 • oświadczenie wnioskodawcz o braku zaległości wobec ZUS wraz z dowodami opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 6 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok bieżący lub formularz F-01 za ostatni kwartał,
 • Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za rok poprzedni lub formularz F-02 za poprzedni rok,
 • zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy (PIT-36, PIT-36L wraz z PIT B) potwierdzone przez Urząd Skarbowy bądź potwierdzone dowodem nadania przesyłki/elektronicznym potwierdzeniem nadania przesyłki do US,
 • kopia umowy spółki – jeśli dana działalność prowadzona jest w formie spółki.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok