Konsolidacja kredytów, to w dużym skrócie i uproszczeniu jest przeniesieniem kredytów do innego banku. W tym długim artykule odpowiemy na wiele istotnych pytań, które mogą pojawić się w związku z tym produktem kredytowym. Jeżeli szukasz bardziej skondensowanej wiedzy, to poniżej znajdują linki do odpowiednich artykułów.

konsolidacja dwóch i więcej kredytów, czyli przeniesienie kredytu do innego banku

1. Kredyty konsolidacyjne są udzielane przez banki i SKOK-i w w PLN (w polskich złotych).

2. Są to kredyty celowe, czyli przeznaczone na finansowanie celów przewidzianych w umowie kredytowej, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

3. Środki pochodzące z kredytu uruchamiane są po spełnieniu przez kredytobiorcę warunków, które zostały określonych w podpisanej umowie.

4. Konsolidacja kredytów polega na spłacie nowym kredytem zobowiązań przedstawionych do konsolidacji.

5. W zależności od konkretnego banku i propozycji kredytowej, konsolidacji kredytowej podlegają:

W przypadku kredytów mieszkaniowych (jest to tzw. kredyt konsolidacyjny hipoteczny) muszą być spełnione dodatkowe wymagania. Między innymi:

6. Warunkiem udzielenia kredytu konsolidacyjnego jest odpowiednia zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa.

7.  Niektóre z banków pozwalają również wnioskowanie o dodatkowe środki, które mogą być przeznaczona na dowolny cel.

8. Okres kredytowania w przypadku kredytów konsolidacyjnych gotówkowy nie przekracza 10 lat, natomiast w przypadku zabezpieczenia hipotecznego wynosi maksymalnie 20 lat. (Okres kredytowania w obu wariantach zależy oczywiście od konkretnej oferty kredytowej).

9. Banki ustalają indywidualnie zarówno minimalną, jak i maksymalną kwotę kredytu. Maksymalna kwota kredytowania uzależniona jest od posiadanej zdolności kredytowej. W przypadku kredytów konsolidacyjnych gotówkowych nie przekracza ona 150-200 tys. zł.  Natomiast dla kredytu konsolidacyjnego hipotecznego jest to ok. 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub ok. 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeżeli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy (hipoteczny).

10. Spłata kredytu konsolidacyjnego odbywa się według ustalonego harmonogramu spłat.

11. Możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych nie jest elementem każdej umowy kredytowej. Jest to tylko i wyłącznie dodatkowa opcja, która daje prawo kredytobiorcy, za zgodą banku, do niezapłacenia np. jednej raty na 12 miesięcy. W takiej sytuacji najczęściej okres spłaty kredytu nie zostaje wydłużony o 1 miesiąc – pozostaje bez zmian –  a wysokość kolejnych rat ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

Umowa kredytowa określa w jaki sposób można skorzystać z takiej możliwości. Najczęściej należy poinformować bank w formie pisemnej. Wniosek nie może być wysłany dzień przed płatnością raty, ale co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem spłaty danej raty i jednocześnie należy uzyskać zgodę banku (również pisemną).

Najczęściej skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy, pod warunkiem terminowego regulowania zobowiązania.

Konsolidacja kredytów: konsolidacja online i tradycyjna

Obecnie banki oferują kredyty konsolidacyjne zarówno w trybie standardowym – wniosek kredytowy składany jest bezpośrednio w placówce bankowej – jak i przez internet (ONLINE). Propozycje kredytów konsolidacyjnych są udostępnione poniżej:

Kto może wnioskować o kredyt konsolidacyjny? Warunki i kryteria ustala każdy bank indywidualnie, ale można wyróżnić kilka wspólnych elementów. Wnioskodawcą musi być osoba fizyczna, która:

Nawet wówczas, kiedy wnioskodawca spełni powyższe warunki, nie oznacza, że bank jest zobowiązany do udzielenia kredytu. Jeżeli wniosek spotka się z odmową, to bank musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować w formie pisemnej.

Pamiętajmy o tym, że każdy z banków nieco inaczej oblicza zdolność kredytową, co oznacza, że w jednym banku okaże się, że nie masz wystarczającej zdolności, a w innych możesz mieć większą lub mniejszą. Dodatkowi współkredytobiorcy zwiększają zdolność kredytową, ale ich liczba jest oczywiście ograniczona, najczęściej do 3-4.

Ubiegając się o kredyt konsolidacyjny wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów.

Jeżeli występuje kilku wnioskujących o kredyt, to wiek najstarszego kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Każdy wnioskodawca ubiegający się o kredyt musi przygotować dokument tożsamości. W przypadku obywateli polskich będzie to dowód osobisty lub paszport. Dodatkowe dokumenty, które będzie wymagał bank, może dotyczyć następujących przypadków:

Jeżeli wystąpi poręczyciel kredytu, to podlega on weryfikacji w sposób analogiczny, jak kredytobiorcy.

Konsolidacja kredytu, kredyt konsolidacyjny i wniosek kredytowy

Co należy zrobić, jeżeli chcemy skonsolidować kredyty w banku? Oczywiście każdy bank udziela kredytu na podstawie złożonego wniosku o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, które są wymagane. Bank rozpatruje wniosek kredytowy, badając zdolność i sprawdzając wiarygodność kredytową i podejmuje decyzję w ciągu 1-2 dni. Może to być zarówno krócej, jak i dłużej.

Należy wziąć pod uwagę, że wniosek kredytowy jest rozpatrywany dopiero wówczas, kiedy jest poprawnie wypełniony wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Poza podstawowymi danymi, które zawsze podaje się we wnioskach kredytowych, w przypadku kredytu konsolidacyjnego dodatkowo dochodzi jeszcze wykaz konsolidowanych kredytów. I najczęściej wystarczy podać kwotę do spłaty, nazwę banku oraz nr rachunku do spłaty.

Nie ma jednego uniwersalnego wniosku kredytowego – każdy bank ma swój własny, ale nie różnią się one w jakiś szczególny sposób od siebie. Znajdują się tam informacje o wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, itp.), informacje o dochodach i wydatkach (miesięczny dochód netto, źródła dochodu, wydatki stałe gospodarstwa domowego, itp.), informacje o zobowiązaniach, posiadanym majątku oraz należy zaznaczyć oświadczenia i zgody.

konsolidacja kredytów wniosek kredytowy

Skonsolidować kredyt co to znaczy? Krótkie podsumowanie

Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie (skonsolidowaniu) kilku spłacanych jednocześnie zobowiązań w jeden kredyt. Z reguły jest trochę niżej oprocentowany niż obecnie oferowane kredyty gotówkowe, ale często może być znacznie niżej oprocentowany niż konsolidowane zobowiązania (jeżeli umowy opierają się na oprocentowaniu stałym).

Założeniem konsolidacji jest poprawa płynności finansowej poprzez zmniejszenie raty kredytowej, wydłużając czas spłaty kredytu.

Przedmiotem konsolidacji kredytów mogą być w zasadzie wszystkie rodzaje zobowiązań bankowych klienta, ale praktyka pokazuje, że najczęściej konsolidacji podlegają pożyczki i kredyty gotówkowe, zadłużenie na kartach kredytowych i limity w rachunkach osobistych.

Bardzo często zdarza się, że klienci ubiegają się o kredyt konsolidacyjnych dopiero wówczas, kiedy… jest już za późno. W związku z zaciągniętymi wcześniej kredytami i pożyczkami, tracą płynność finansową i mają kłopot z uregulowaniem raty kredytowej (po prostu jej nie płacą). Jest to tak samo złe rozwiązanie, jak korzystanie z pożyczki pozabankowej na zapłacenie raty. Jeżeli wiesz, że pojawią się trudności z regulowaniem zobowiązania, należy podjąć niezwłoczne działania, kontaktując się z bankiem.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny, należy także pamiętać o tym, że konsolidacja kredytów zwiększa wysokość zadłużenia. Obniżka raty (znaczna obniżka) jest możliwa tylko poprzez odpowiednie wydłużenie czasu kredytowania, a to oczywiście zwiększa koszty odsetkowe w całym okresie kredytowania. Należy również zwrócić uwagę na dodatkowe koszty, które mogą wystąpić przy konsolidacji, np. prowizje czy ubezpieczenia.