Jaki kredyt potrzebujesz? Wybierz właściwy kredyt w banku!

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Kredytów i pożyczek w bankach jest bardzo dużo. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów (w myśl ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim – Dz.U. Nr 100, poz. 1081 z późniejszymi zmianami, jest to osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą).

rodzaje kredytów bankowych

Sprawdź poniżej rodzaje kredytów i krótkie wyjaśnienia dotyczące każdego z nich.

Rodzaje kart płatniczych

Za kartę płatniczą uznaje się najczęściej bankową kartę z paskiem magnetycznym. Jest używana w płatnościach dokonywanych ręcznie (za towary i usługi) lub automatycznie. Mogą się o nią ubiegać nie tylko posiadacze kont osobistych.

Karta debetowa

Karta debetowa pozwala dokonywać płatności tylko do wysokości salda dostępnego na koncie posiadacza karty. Dokonując transakcję kartą, następuje obciążenie konta posiadacza karty, maksymalnie do wysokości salda.

Karta kredytowa

Karta kredytowa umożliwia korzystanie ze środków, których aktualnie nie mamy na rachunku, do wysokości limitu kredytowego przyznanego przez bank. To bank określa terminy spłaty części albo też i całości płatności dokonywanych kartą kredytową. Z kartą kredytową związany jest tzw. okres bezodsetkowy, w którym możemy bezpłatnie korzystać z przyznanego kredytu na karcie. Termin spłaty zadłużenia, to ok. 25-30 dni od daty otrzymania wyciągu. Zawiera on informacje o przeprowadzonych transakcjach w poprzednim okresie.

Karta obciążeniowa (charge)

Karta obciążeniowa umożliwia jej posiadaczowi zaciągnięcie kredytu kupieckiego u emitenta karty. Jest to odroczenia terminu płatności za nabyte towary i usługi. Należność jest regulowana na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie przygotowanego zestawienia wydatków. Sumę wymaganych należności należy uregulować natychmiast po otrzymaniu takiego zestawienia.

Rodzaje kredytów bankowych

Co to jest kredyt? To przekazanie kapitału przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na ustalonych warunkach zapisanych w umowie. Dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania. Wynagrodzenie kredytodawcy jest określony procent od wysokości pożyczonego kapitału. Dodatkowo mogą wystąpić dodatkowe koszty z udzieleniem kredytu, który ponosi kredytobiorca (np. prowizja, marża, ubezpieczenie, itp.) . Istnieją dwie podstawowe formy kredytu: kredyt towarowy i kredyt bankowy.

Kredyt ciągły w rachunku rozliczeniowym

Kredyt ciągły w rachunku rozliczeniowym udzielony jest prywatnemu klientowi. Może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być ponownie, sukcesywnie podejmowana. Maksymalne saldo debetowe ustalone jest za pomocą limitu i wysokości rat spłacanych w każdym miesiącu.

Kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy)

Kredyt hipoteczny przeznaczany jest przede wszystkim na zakup nieruchomości (dom, mieszkanie, garaż, inne nieruchomości). Może być również przeznaczony na cele remontowe czy adaptację nieruchomości do celów mieszkaniowych. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości. Kredyt mieszkaniowy, to również kredyt hipoteczny, przeznaczony na zakup mieszkania. Procedura oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy opiera się na dwóch zasadniczych kryteriach: zdolności kredytowej (zdolności do spłaty zadłużenia) oraz współczynniku wartości zadłużenia.


Więcej informacji dotyczących kredytów hipotecznych znajdziesz w poniższych artykułach:


Kredyt gotówkowy (kredyt konsumpcyjny)

Kredyt gotówkowy oferowany przez banki konsumentom w celu finansowania codziennych wydatków i zakupów trwałych wyrobów konsumpcyjnych oraz dokonywania inwestycji.

Kredyt na rachunku bieżącym

Kredyt na rachunku bieżącym jest to krótkoterminowy kredyt obrotowy udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisywane są wpływy jego posiadacza, a w ciężar rachunku jego wydatki. Rachunek może mieć saldo debetowe oznaczające zadłużenie lub saldo kredytowe czyli nadwyżkę środków własnych.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny (rewolwingowy) pozwala na dokonywanie spłat części lub całości kredytu w okresie trwania umowy kredytowej i ponowne zadłużanie się do wysokości przyznanego kredytu.

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny, to typowy kredyt konsumpcyjny spłacany zazwyczaj w okresie od kilku miesięcy do 5 lat, który jest przeznaczany na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy samochody.

Pozostałe kredyty bankowe

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy, to nie kredyt udzielany przez lombardy. Jest to kredyt udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych rynku pieniężnego (bony skarbowe, wartości dewizowe).

Kredyt dla przedsiębiorstw

Kredyt dla przedsiębiorstw udzielony jest w ramach kredytowania małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Może służyć zarówno finansowaniu inwestycji w środki produkcji (np. maszyny, środki transportu, inwentarz, itp.) jak i rozszerzeniu kapitału zakładowego.

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstw

Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na zakup dóbr inwestycyjnych. Udzielany najczęściej w postaci pożyczki.

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne udzielane są na określone rodzaje działalności i są one korzystniejszych wobec określonej grupy kredytobiorców pod względem ogólnych warunków umowy, oprocentowania, harmonogramu spłat lub innych warunków kredytowania (np. możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału, stosowania prolongaty w spłacie całości lub części zadłużenia).

Zapoznaj się, jakie obowiązki informacyjne ma kredytodawca (banki) oraz pośrednicy kredytowi zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok