Poniżej znajduje się zestawienie dokumentów związanych z celem i zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Szczegóły uzyskasz w banku lub kontaktując się pośrednikiem finansowy. Przeczytaj również jakie dokumenty należy przygotować dotyczące uzyskiwanych dochodów w przypadku kredytu hipotecznego.

kredyt hipoteczny dokumenty cel i zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Przeczytaj również: Kredyt hipoteczny. Dokumenty związane z dochodami.

Wybrane banki i pośrednicy finansowi, z którymi skontaktujesz się w sprawie kredytu hipotecznego.

Dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym

Rynek pierwotny obejmuje przede wszystkim deweloperów budujących i sprzedających mieszkania oraz spółdzielni mieszkaniowych.

1) jeżeli inwestycja podlega pod w/w ustawę: zawartą umowę deweloperską w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami lub prospekt informacyjny wraz z załącznikami (w rozumieniu ustawy, o której mowa powyżej) oraz umowa rezerwacyjna lub prospekt informacyjny wraz z załącznikami i jednostronne zobowiązanie inwestora zastępczego do zawarcia umowy deweloperskiej na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym.

2) jeżeli inwestycja nie podlega pod w/w ustawę: umowę pomiędzy wnioskodawcą a inwestorem zastępczym o wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w formie zwykłej.

3) jeżeli inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa i nie jest to umowa deweloperska wymagane jest dodatkowo przedłożenie oświadczenia spółdzielni mieszkaniowej o tym, iż sprzedaż nie podlega zapisom ustawy.

Zakup mieszkania na rynku wtórnym

Jest to zakup mieszkania „z drugiej ręki”, czyli może to być kolejny właściciel mieszkania.

1) W przypadku nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.

2) W przypadku gdy dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.

3) W przypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, bank może dopuścić możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający prawo zbywcy do nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego. Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.

Zakup domu na rynku wtórnym

– dokumenty te nie są wymagane jeżeli wnioskujący o kredyt hipoteczny jest właścicielem nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.

Punkty 1) 2) 3) j.w.

Zakup działki budowlanej

Punkty 1) 2) j.w.

3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, dopuszcza jest możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający prawo zbywcy do nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja domu jednorodzinnego

W przypadku, kiedy zabezpieczeniem kredytu ma być inna nieruchomość niż budowany dom, dodatkowo mogą być wymagane dotyczące nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu.

Punkty 1) 2) 3) j.w.

Remont mieszkania lub domu jednorodzinnego