Kredyt hipoteczny: cel kredytu, zabezpieczenie, dokumenty

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-27 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Poniżej znajduje się zestawienie dokumentów związanych z celem i zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Szczegóły uzyskasz w banku lub kontaktując się pośrednikiem finansowy. Przeczytaj również jakie dokumenty należy przygotować dotyczące uzyskiwanych dochodów w przypadku kredytu hipotecznego.
kredyt hipoteczny dokumenty cel i zabezpieczenie kredytu hipotecznego
Kredyt hipoteczny: cel kredytu, zabezpieczenie, dokumenty. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Przeczytaj również: Kredyt hipoteczny. Dokumenty związane z dochodami.

Wybrane banki i pośrednicy finansowi, z którymi skontaktujesz się w sprawie kredytu hipotecznego.

Dokumenty dotyczące celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym

Rynek pierwotny obejmuje przede wszystkim deweloperów budujących i sprzedających mieszkania oraz spółdzielni mieszkaniowych.

 • oświadczenie inwestora zastępczego (na druku banku),
 • dokument potwierdzający zamiar nabycia nieruchomości w zależności od tego, czy inwestycja podlega pod ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

1) jeżeli inwestycja podlega pod w/w ustawę: zawartą umowę deweloperską w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami lub prospekt informacyjny wraz z załącznikami (w rozumieniu ustawy, o której mowa powyżej) oraz umowa rezerwacyjna lub prospekt informacyjny wraz z załącznikami i jednostronne zobowiązanie inwestora zastępczego do zawarcia umowy deweloperskiej na warunkach określonych w prospekcie informacyjnym.

2) jeżeli inwestycja nie podlega pod w/w ustawę: umowę pomiędzy wnioskodawcą a inwestorem zastępczym o wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w formie zwykłej.

3) jeżeli inwestorem zastępczym jest spółdzielnia mieszkaniowa i nie jest to umowa deweloperska wymagane jest dodatkowo przedłożenie oświadczenia spółdzielni mieszkaniowej o tym, iż sprzedaż nie podlega zapisom ustawy.

Zakup mieszkania na rynku wtórnym

Jest to zakup mieszkania „z drugiej ręki”, czyli może to być kolejny właściciel mieszkania.

 • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta lub oświadczenie zbywcy (na druku banku) lub przedwstępna umowa sprzedaży – dokumenty te nie są wymagane jeżeli wnioskodawcy są już właścicielami nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.

1) W przypadku nieruchomości posiadających możliwość elektronicznego sprawdzenia stanu Księgi Wieczystej, wymaga się wraz z wnioskiem kredytowym informacji o numerze Księgi Wieczystej dla nieruchomości mającej stanowić prawne zabezpieczenie kredytu.

2) W przypadku gdy dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w formie papierowej wymagane jest złożenie odpisu z Księgi Wieczystej. Odpis z Księgi Wieczystej jest ważny 30 dni kalendarzowych.

3) W przypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, bank może dopuścić możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający prawo zbywcy do nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego. Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia, chyba, że jego treść stanowi inaczej.

 • jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego zbywcy nieruchomości, dokument nabycia nieruchomości przez zbywcę.
 • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany.

Zakup domu na rynku wtórnym

 • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeśli została zawarta lub przedwstępna umowa sprzedaż lub oświadczenie zbywcy (na druku banku).

– dokumenty te nie są wymagane jeżeli wnioskujący o kredyt hipoteczny jest właścicielem nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.

Punkty 1) 2) 3) j.w.

 • jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego zbywcy nieruchomości, dokument nabycia nieruchomości przez zbywcę.
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków.
 • wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek.
 • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania – jeżeli dla danej nieruchomości jest wymagany.
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli budynek nie jest ujawniony w Księdze Wieczystej lub w innych rejestrach) lub ostateczne pozwolenie na budowę (jeżeli budynek nie został odebrany) lub zgłoszenie prac budowlanych wraz z brakiem sprzeciwu (jeżeli budynek nie został odebrany) lub potwierdzenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub ostemplowany projekt budowlany (jeżeli budynek nie został odebrany) lub numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu – jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej (jeżeli budynek nie został odebrany).

Zakup działki budowlanej

 • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego lub przedwstępna umowa sprzedaży lub oświadczenie zbywcy (oświadczenie na druku banku).

Punkty 1) 2) j.w.

3) W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta w żadnej z w/w form, dopuszcza jest możliwość przedłożenia innego dokumentu potwierdzającego stan prawny nieruchomości, takiego jak: odpis z Księgi Wieczystej, z której ma nastąpić wydzielenie kredytowanej nieruchomości i przeniesienie do nowo założonej Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający prawo zbywcy do nieruchomości lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

 • wypis z rejestru gruntów.
 • wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek.
 • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu/celem kredytowania. Operat nie jest wymagany, jeżeli działka jest celem kredytowania, ale nie jest zabezpieczeniem kredytu.
 • ostateczne pozwolenie na budowę lub decyzja o warunkach zabudowy lub aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu lub ostemplowany projekt budowlany lub numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • dokument nabycia nieruchomości przez zbywcę – jeżeli w dziale II Księgi Wieczystej brak jest wpisanego zbywcy nieruchomości.

Budowa lub rozbudowa lub przebudowa lub modernizacja domu jednorodzinnego

W przypadku, kiedy zabezpieczeniem kredytu ma być inna nieruchomość niż budowany dom, dodatkowo mogą być wymagane dotyczące nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu.

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Punkty 1) 2) 3) j.w.

 • operat szacunkowy nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu – operat nie jest wymagany jeżeli budowa jest celem kredytowania, ale nieruchomość nie jest zabezpieczeniem kredytu.
 • wyrys z rejestru gruntów i budynków lub kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopia mapy zasadniczej z naniesionymi numerami działek.
 • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez wnioskodawcę i/lub akt notarialny umowy kupna działki i/lub faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją, takie jak: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót, itp.
 • dziennik budowy – kserokopia, oryginał do wglądu (dziennik budowy nie jest wymagany, jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane, lub zgłoszenie budowy zostało dokonane, nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku kredytowego).
 • potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu lub ostemplowany projekt budowlany lub numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu (w przypadku potwierdzenia przez doradcę, że zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej) lub ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracyjny lub nadzoru architektoniczno-budowlanego.
 • następujące elementy dokumentacji projektowej budynku: widok elewacji, rzut kondygnacji, zestawienie powierzchni, plan zagospodarowania terenu inwestycji – ustalany jest indywidualnie.
 • kosztorys prac budowlanych (na druku banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen obejmujący całość inwestycji; w przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca.
 • harmonogram realizacji inwestycji i/lub umowa z generalnym wykonawcą.

Remont mieszkania lub domu jednorodzinnego

 • potwierdzenie zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu lub ostemplowany projekt budowlany lub numer/numery ewidencyjne zgłoszenia budowy z brakiem sprzeciwu jeśli zgłoszenie budowy i brak sprzeciwu zostały zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej – jeżeli jest wymagane.
 • dokumenty potwierdzające wniesienie środków własnych, tj. kosztorys powykonawczy sporządzony przez osobę uprawnioną i/lub akt notarialny umowy kupna działki i/lub faktury VAT dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją (m.in.: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót itp.) – jeśli takie występują.
 • wskazane w niniejszym zestawieniu dokumenty wymagane w przypadku zabezpieczenia kredytu na danym rodzaju nieruchomości (dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny).
 • kosztorys prac remontowych (na druku banku) sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami wg aktualnego poziomu cen, obejmujący całość inwestycji, sporządzony przez wnioskodawcę lub wykonawcę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok