dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego pożyczki gotówkowejDokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego lub pożyczki gotówkowej zależą głównie od wymagań banku, ale są pewne standardowe dokumenty, które należy przygotować.

Z pewnością będzie potrzebny dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport.

Kredyt gotówkowy. Pożyczka gotówkowa. Dokumenty

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu lub pożyczki gotówkowej. Najczęściej jest potrzebny tylko jeden z wymienionych dokumentów.

UMOWA O PRACĘ

 • zaświadczenie z zakładu pracy z ostatniego miesiąca o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia,
 • druk RMUA wystawiony w ciągu ostatnich 3 m-cy,
 • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 m-ce,
 • PIT 11/PIT 40 za rok poprzedni. Najczęściej jest akceptowany mniej więcej do połowy roku.

Jeżeli często zmieniamy pracę, to bank może poprosić o świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy i poprzednią umowę o pracę.

RMUA ZUS – dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek. Jest to potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania za ubezpieczonego składek.

UMOWA CYWILNOPRAWNA / KONTRAKT

 • umowa / kontrakt wraz z rachunkami lub wciągiem z rachunku zawarte w ciągu ostatnich 1 m-cy,
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z ostatnich 12 miesięcy z zestawienie uzyskiwanych kwot dochodu w poszczególnych miesiącach.

UMOWA NAJMU lub DZIERŻAWY

 • oryginały umów zawartych w ostatnich 12 miesiącach,

dodatkowo do wyboru:

 • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz.

Dokumenty wniosek kredytowy. Emerytura

Najczęściej potrzebny jest tylko jeden z wymienionych dokumentów.

EMERYTURA

 • decyzja o przyznaniu emerytury,
 • ostatnia waloryzacja emerytury,
 • ostatni odcinek emerytury,
 • wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc,
 • potwierdzenie przelewu emerytury,
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY

 • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia przedemerytalnego
  przez ZUS,
 • ostatnia waloryzacja świadczenia przedemerytalnego z ZUS,
 • ostatni odcinek świadczenia,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który jest przekazywane świadczenie za ostatni miesiąc,
 • potwierdzenie przelewu świadczenia,
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

Dokumenty wniosek kredytowy. Renta

RENTA RODZINNA

 • decyzja ZUS o przyznaniu renty rodzinnej,
 • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej,
 • ostatni odcinek renty,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na które przekazywane jest świadczenie za ostatni miesiąc,
 • potwierdzenie przelewu renty,
 • zaświadczenie ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

RENTA STRUKTURALNA

 • decyzja KRUS/ARiMR o przyznaniu renty strukturalnej,
 • ostatnia waloryzacja renty,
 • ostatni odcinek renty,
 • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca, na który przekazywane jest świadczenie,
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty.

RENTA INNA

 • decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu renty innej niż rodzinna,
 • ostatnia waloryzacja renty ZUS/KRUS,
 • ostatni odcinek renty,
 • wyciąg z rachunku za ostatni miesiąc, na który przekazywana jest renta,
 • potwierdzenie przelewu renty za ostatni miesiąc,
 • zaświadczenie ZUS o otrzymywaniu świadczenia.
Dokumenty wniosek kredytowy. Działalność gospodarcza
 • zaświadczenie o wpisie do EDG lub wypis z KRS,

dodatkowo do wyboru:

 • dowody opłacenia podatku dochodowego do US za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach,
 • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.
Dokumenty wniosek kredytowy. ZASADY OGÓLNE I ZALICZKI UPROSZCZONE
 • PIT 36/36L (jeśli wniosek składany jest po 20 lipca),
 • jeżeli jest prowadzona – tabela amortyzacji za rok bieżący,

dodatkowo do wyboru:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, należy przedstawić podsumowanie poprzedniego roku z PKPiR oraz podsumowanie roku bieżącego, jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca),
 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych narastająco od początku roku wystawione przez biuro rachunkowe.
Dokumenty wniosek kredytowy. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
 • PIT36 (w przypadku wniosku składanego po 20 lipca),
 • umowa spółki,
 • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce,

dodatkowo do wyboru:

 • formularz F-01 za ostatni kwartał,
  rachunek zysku i strat oraz bilans za rok bieżący lub rachunek zysku i strat oraz bilans za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca,
 • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku wystawionego przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowanego firmy (pod warunkiem, że nie jest nim właściciel firmy). Powinno być wystawione minimum za 3 miesiące roku bieżącego lub za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca.
Dokumenty wniosek kredytowy. KARTA PODATKOWA
 • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej.
Dokumenty wniosek kredytowy. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJOWANYCH
 • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US,
 • zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 miesiące,
 • odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 miesiące.
Dokumenty wniosek kredytowy. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA (NIE DOTYCZY KARTY KREDYTOWEJ)
 • zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • ustalenie dochodu na podstawie wielkości gospodarstwa: umowa o dzierżawę gruntu zawarta co najmniej 12 miesięcy wstecz,
 • ustalenie dochodu na podstawie faktury ze sprzedaży produktów rolnych: faktury VAT RR z ostatnich 12 miesięcy; decyzja ARiMR o przyznaniu dopłat unijnych lub wyciąg/historię rachunku, dokumentującą wpływ dopłat,
 • umowa dzierżawy.

Zestawie powyższe zostało opracowane na podstawie Dokumenty Niezbędne do Ubiegania się o Produkty Kredytowe w EuroBank (źródło: eurobank.pl).

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe | FAQ.