Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula abuzywna i inne

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Wykaz niektórych stosowanych pojęć, z którymi spotkasz się w serwisie:

co to jest bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula abuzywna i inne

bankowy tytuł egzekucyjnyBankowy tytuł egzekucyjny – pozasądowy i specjalny tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności bankowej lub była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenie wierzytelności. Wystawiany na podstawie ksiąg banku lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowej.

Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności w postępowaniu formalnym (bez badania zasadności roszczeń) pozwalał bankowi na niezwłoczne wszczęcie egzekucji. Z dniem 1.01. 2016 r., na mocy wyroku TK z 14.04.2015 r., przepis ustawy Prawo bankowe dopuszczający stosowanie bankowego tytułu egzekucyjnego utracił moc. Przeczytaj również: UOKiK wszczyna postępowania ws zmian w umowach o kredyt hipoteczny.

debt to incomeDtI (ang. debt to income) – wskaźnik, wykorzystywany przy ocenie ryzyka kredytowego. Wraża stosunek miesięcznych wydatków na obsługę zadłużenia kredytowego do miesięcznych dochodów netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia. Przeczytaj również: Co wpływa i jak poprawić zdolność kredytową.

konsument - klauzula abuzywna - kredytKonsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klauzula abuzywna lub niedozwolone postanowienie umowne – postanowienie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, nieuzgodnione indywidualnie, kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Nie dotyczy to postanowienia, określającego główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostało sformułowane w sposób jednoznaczny (art. 385 kc).

Kredyt objęty ryzykiem walutowym – kredyt, którego wartość uzależniona jest od zmian kursu waluty krajowej do walut obcych.

Kredyt indeksowany (waloryzowany) – jest udzielany i wypłacany w złotych, którego wartość na dzień uruchomienia kredytu (raty kredytu) przeliczana jest ze złotych na walutę obcą po przyjętym kursie.

Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych ustalana jest w walucie obcej, a ich spłata następuje w złotych, po przeliczeniu po kursie wymiany walut na dzień spłaty, lub w walucie obcej.

Kredyt denominowany w walucie obcej – wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej, ale uruchomiony został w złotych, po przyjętym kursie przeliczeniowym.

Kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w złotych, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na datę spłaty, lub w walucie obcej.

Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał), stanowiącą określoną równowartość waluty obcej w zależności od bieżącego kursu wymiany walut, wraz z odsetkami oraz innymi opłatami i prowizjami.

Kredyt walutowy – udzielany i wypłacany w walucie innej niż krajowa, w którym kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie obcej, zwracając bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał) wraz z odsetkami oraz ewentualnie innymi opłatami i prowizjami.

loan to valueLtV (ang. loan to value) – wskaźnik wyrażający relację wysokości ekspozycji kredytowej do wartości rynkowej nieruchomości, która stanowi jej zabezpieczenie. Strona: Rejestr klauzul niedozwolonych.

 

rejestr klauzul niedozwolonych - rekomendacja S i TRejestr klauzul niedozwolonych – prowadzony przez Prezesa UOKiK rejestr postanowień wzorców umów uznanych prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone. Strona: Rejestr klauzul niedozwolonych.

Rekomendacja S – wydany przez Komisję Nadzoru Bankowego w 2006 r., a następnie przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2008 r., 2011 r. i 2013 r. zbiór dobrych praktyk dotyczących ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości i zabezpieczonych hipotecznie. Nie ma charakteru obligatoryjnego. Strona: Rekomendacja S.

Rekomendacja T – wydany przez KNF w 2010 r. zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Nie ma charakteru obligatoryjnego. Strona: Rekomendacja T.

Rzecznik Finansowy – działająca od 11 października 2015 r. na mocy ustawy o RF państwowa osoba prawna, której zadaniem jest reprezentowanie klientów instytucji finansowych w sporach z instytucjami finansowymi. Strona: Rzecznik Finansowy.

Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – urząd obsługujący Prezesa UOKiK, będącego organem ochrony konkurencji i konsumentów. Strona: UOKiK.


Źródło: opracowanie na podstawie raportu OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KREDYTÓW OBJĘTYCH RYZYKIEM WALUTOWYM

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok