BIK a BIG. Podstawowe różnice. Z cyklu: porady kredytowe

2022-11-11 – ostatnia aktualizacja

BIK a BIG. Podstawowe różnice – krótki poradnik. Co to jest BIK? A co to jest BIG? Zanim powstał BIK, banki wymieniały się informacjami o kredytobiorcach bezpośrednio. Obecnie to BIK – Biuro Informacji Kredytowej, zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji podmiotom udzielających kredytów i pożyczek informacji o kredytobiorcach.

bik big podstawowe różnice

Natomiast biura informacji gospodarczej (BIG), których w Polsce działają, aż cztery:

 • BIG InfoMonitor,
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Powstały przede wszystkim w celu ograniczania zatorów płatniczych, usprawnienia
procesów windykacyjnych oraz dyscyplinowania dłużników do regulowania zadłużeń.

Różnice pomiędzy BIK a BIG

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK) zostało powołane do życia Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Prawo bankowe). Podstawą działalności BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) jest Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych.

Jakie podmioty przekazują informacje do BIK i BIG?

Kto przekazuje informacje do BIK?

 • banki,
 • instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów (np. SKOK-i),
 • firmy pożyczkowe i podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy o kredycie konsumenckim (poniżej).
Art. 59d. Ustawy o kredycie konsumenckim:
Warunki prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności jako instytucja pożyczkowa
1.Podmiot posiadający formę prawną spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mający siedzibę na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić działalność jako instytucja pożyczkowa, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 59a warunki działalności instytucji pożyczkowych ust. 2–4. Źródło: Dz.U.2018.0.993 t.j. – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. prawo.sejm.gov.pl.

Kto przekazuje informacje do BIG?

 • zakłady ubezpieczeń,
 • banki
 • i SKOK-i,
 • operatorzy telekomunikacyjni,
 • dostawcy energii elektrycznej,
 • osoby fizyczne,
 • gminy,
 • operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej itp.

Kto może skorzystać z informacji zgromadzonych w bazach BIK i BIG?

Z informacji zgromadzonych w bazie BIK mogą skorzystać:

 • banki,
 • SKOK-i,
 • firmy pożyczkowe, które zawarły umowę z BIK i przekazują do BIK dane o zobowiązaniach swoich klientów.

Natomiast z bazy BIG korzystają przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli umowę z BIG.

Jakie dane są przetwarzane w BIK i BIG?

Baza BIK ma za zadanie pomóc w ocenie zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego potencjalnego klienta. W związku z tym celem działalności, BIK przetwarza informacje:

 • o zobowiązaniach bieżących wynikających z zawarcia umowy kredytowej z bankiem, SKOK-iem lub firmą pożyczkową,
 • dotyczące zobowiązań spłacanych regularnie oraz tych nie spłacanych regularnie, po wygaśnięciu kredytu lub pożyczki informacje o prawidłowo obsługiwanych zobowiązaniach za zgodą klienta,
 • o zobowiązaniach ze zwłoką w spłacie powyżej 60 dni i po powiadomieniu klienta przez bank o zamiarze dalszego przetwarzania danych bez zgody klienta.

Dodatkowo, BIK w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli służących do określania wymogów kapitałowych dla banków, BIK przetwarza informacje o zobowiązaniach po ich wygaśnięciu (bez zgody klienta) przez 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania.

Do bazy BIG przekazanie informacji o konsumencie jest możliwe pod warunkiem, że:

 • podstawowa należność wynosi min. 200 zł (dla konsumentów) a 500 zł (dla przedsiębiorców),
 • termin jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej,
 • upłynął miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Zasady przetwarzania danych w BIK i BIG

W przypadku BIK zasady przetwarzania danych wyglądają następująco:

1. Banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe przekazują dane dotyczących swoich kredytobiorców po złożeniu wniosku kredytowego, a następnie po zawarciu umowy kredytowej.

2. Podpisując więc umowę kredytową potwierdzamy, że przyjęliśmy do wiadomości, Że nasze dane będą przekazywane do BIK. Nie wyrażenie zgody uniemożliwia zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.

3. Po regularnym spłaceniu zobowiązania nasze dane mogą być przetwarzane przez BIK jedynie po wyrażeniu przez nas zgody. Natomiast dane te mogą być przetwarzane bez wyrażenia zgody przez 5 lat, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • zobowiązanie nie zostało wykonane lub wystąpiła zwłoka w spłacaniu powyżej 60 dni,
 • po zaistnieniu zwłoki w spłacie lub braku spłaty zobowiązania upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania nas przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych, bez naszej zgody.

BIG może przetwarzać dane zgodnie z art. 18 ustawy tzw. dane pozytywne, czyli informacje
gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązania.

Na żądanie przedsiębiorcy, który przekazał informacje gospodarcze do BIG, nie później niż w terminie 7 dni, biuro dokonuje aktualizacji tych informacji lub je usuwa.


Przeczytaj również: konsolidacja pożyczek i kredytów bankowych w jeden kredyt, czyli Gdzie po Kredyt Konsolidacyjny w Banku?

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok