Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ – 100 lat tradycji

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-16 – ostatnia aktualizacja

Historia Banku Gospodarki Żywnościowej sięga roku 1919, a nawet i wcześniej. BGŻ był obecny na rynku od wielu pokoleń działający głównie w sektorze rolno-spożywczym. Jednocześnie pod koniec działalności znalazł się w dziesiątce największych banków w Polsce.
Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ 100 lat tradycji
Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ – 100 lat tradycji. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Druga poł. XIX w. – powstaje pierwsza spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa oparta na zasadach spółdzielni Raiffeisena. Poniżej: historia BGŻ w pigułce – kalendarium.

BGŻ przed 1945

W 1919 r.  powstał Polski Bank Rolny z siedzibą w Warszawie (od 1921 r.- Państwowy Bank Rolny, od 1948 r. – Bank Rolny). Przedmiotem działalności było zaopatrywanie średnich i drobnych gospodarstw rolnych w kredyt krótkoterminowy, kredyt długoterminowy w listach zastawnych na kupno gruntu i inwestycje, kredyt melioracyjny w obligacjach oraz zarządzanie funduszami budżetowymi państwa przeznaczonymi dla rolnictwa. Na podstawie udzielonych długoterminowych kredytów bank emitował listy zastawne w złotych, w złocie i walutach obcych.

Powstała centrala finansowa dla istniejących kas oszczędnościowo – pożyczkowych o nazwie Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie.

BGŻ 1945 -1990

W 1950 r. zarządzenie Ministra Skarbu Państwa o przekształceniu części Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych w Gminne Kasy Spółdzielcze i Pracowniczych Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych w Kasy Zapomogowo – Pożyczkowe.
Bank Rolny przyjął funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej.

W 1957 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów, na którym wytyczono kierunki rozwoju i zakres działania spółdzielni oraz powołano do istnienia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych (Związek SOP).

W 1975 r. połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowy Bank Rolny, w wyniku czego powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po CZSOP funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, a po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Pierwszymi udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa – 54 proc. udziałów.

BGŻ wczesne lata 90

Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni z 1990 r., BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Od tego czasu stosunki między BGŻ i bankami spółdzielczymi regulowane były umowami cywilno-prawnymi o współpracy w oparciu o przepisy Prawa bankowego. Spośród działających wówczas 1663 banków spółdzielczych, 1276 podpisało umowy o współpracy z BGŻ. Pozostałe BS zgrupowały się w trzech innych nowo utworzonych bankach zrzeszających.

Przeczytaj również co to jest porównywarka banków i kredytów. Jeżeli szukasz odpowiedniego kredytu, to warto jest skorzystać z takiej porównywarki. Dostępne porównania kredytów hipotecznych oraz gotówkowych.

W 1992 r. NBP zobligował banki spółdzielcze nie spełniające ogólnie obowiązujących wymogów stawianych samodzielnym bankom, do zrzeszania się zgodnie z prawem bankowym w jednym spośród czterech banków zrzeszających: Banku Gospodarki Żywnościowej (1268 BS); Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu (114 BS); Banku Unii Gospodarczej S.A w Warszawie (82 BS) i Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu (187 BS).

Przekształcenie Banku Gospodarki Żywnościowej w spółkę akcyjną. Lata 1994 – 2000

W 1994 r. Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą.

BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podpisano umowę w sprawie warunków i trybu przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków banku na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi lub regionalnymi.

Biuro Maklerskie BGŻ S.A., jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce, uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

1995

BGŻ S.A. podejmuje współpracę z brytyjskim Funduszem Know How (KHF), realizującym program pomocy technicznej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Celem Funduszu jest wspieranie państw budujących system demokratyczny i gospodarkę rynkową. Wśród pilotowanych przez KHF przedsięwzięć znalazła się praca na rzecz BGŻ S.A. poprzez udział Funduszu w formułowaniu zaleceń dotyczących restrukturyzacji banku oraz obsługi finansowej sektora rolnego.

1996

BGŻ S.A. uzyskał członkostwo dwóch międzynarodowych systemów kartowych Europay Int. (karty EUROCARD/MasterCard) oraz VISA Int, co stworzyło możliwość wdrożenia kart międzynarodowych Business i Classic oraz uruchomienia karty płatniczej POLCARD.

1997

Powstaje przedstawicielstwo BGŻ S.A. w Moskwie, stwarzając możliwość obsługi bankowej klientów banków Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych na rynkach wschodnich.

1998

Bank uzyskał członkostwo Instytutu Finansów Międzynarodowych /IIF/. Instytut zrzesza ponad 280 największych na świecie banków komercyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy powierniczych. BGŻ S.A. jest szóstym polskim bankiem zrzeszonym w tej organizacji.

W rankingu brytyjskiego miesięcznika „The Banker” BGŻ S.A zajął 443. miejsce wśród 1000 największych banków świata.

2000

Oddziały BGŻ S.A. zaczęły wydawać swoim klientom karty Maestro.

Uruchomiono usługę telefoniczną umożliwiającą sprawdzenie stanu konta, odtworzenie ostatnich operacji, założenie lokaty terminowej ze środków zgromadzonych na koncie, zrealizowanie transakcji stałych zleceń i przelewów płatniczych, złożenie reklamacji i zastrzeżenie czeków.

Na giełdzie w Luksemburgu rozpoczął się obrót eurobligacjami BGŻ. Wartość emisji wyniosła 125 mln euro.

BGŻ lata 2001 – 2003

W 2001 r. BGŻ S.A. wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

BGŻ wypracował zysk brutto w wysokości 148,6 mln zł, co dało mu 6 miejsce w polskim sektorze bankowym. Pod względem aktywności rynkowej mierzonej sumą bilansową netto BGŻ zajął 10 miejsce, a 8 miejsce w zakresie zgromadzonych depozytów.

2002

Została przyjęta nowa strategia rozwoju BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego.

Uchwalono skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji imiennych serii „D” – wyłączając prawo poboru dla pozostałych akcjonariuszy.

2003

BGŻ przystąpił do realizacji autorskiego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-edukacyjnym „Klasa BGŻ”. Z myślą o dzieciach wybitnie uzdolnionych, pochodzących z ubogich rodzin, bank wspólnie z warszawskim VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego utworzył klasę, którą objął opieką sponsorską. Od września 2003 r. 30 najzdolniejszych uczniów rozpoczęło naukę w sześciu profilowanych klasach.

NWZA BGŻ S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję od 8 mln do 10,6 mln akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda.

30 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGŻ S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności banku w 2002 r. Akcjonariusze podjęli decyzję o pokryciu straty netto za 2002 r. w kwocie 339,2 mln zł w całości z kapitału zapasowego banku.

W związku z upływem kadencji Zarządu Rada Nadzorcza banku na swoim posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 r. powołała z dniem 1 lipca Zarząd nowej kadencji w pięcioosobowym składzie:

  • Jacek Bartkiewicz – prezes Zarządu,
  • Henryk Antosiak – wiceprezes Zarządu,
  • Marek Oleś – wiceprezes Zarządu,
  • Henryk Pietraszkiewicz – wiceprezes Zarządu,
  • Jacek Ratajczyk – wiceprezes Zarządu.

7 sierpnia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGŻ S.A. uchwała o podwyższeniu kapitału banku po raz drugi nie zyskała poparcia akcjonariuszy.

W listopadzie BGŻ S.A. podpisał umowę o współpracy z Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej w Moskwie (MBWG).

W grudniu BGŻ S.A. wprowadził obsługę internetową rachunków prowadzonych przez przedsiębiorstwa.

Przełomowy rok 2004

WZA BGŻ przeznaczyło w całości zysk netto za 2003 r. w wysokości 16,8 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego banku.

Zarząd BGŻ S.A. sukcesem zakończył starania podejmowane przez okres ostatnich dwóch lat o podwyższenie kapitału banku. 9 września 2004 r. Zarząd banku zawarł przedwstępną umowę subskrypcji akcji z następującymi podmiotami: Rabobank International Holding B.V., podmiot zależny Rabobank Nederland, który objął 47,84% akcji nowej emisji, reprezentujących 13,76% podwyższonego kapitału zakładowego; Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął 52,16% akcji nowej emisji, reprezentujących 15,00% podwyższonego kapitału zakładowego.

10 września międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała o podtrzymaniu ratingu wsparcia (support rating) dla BGŻ S.A. na poziomie 2. Według 5 – stopniowej skali ocen agencji, począwszy od poziomu 1 do 5, oceniane jest od największego do najmniejszego prawdopodobieństwo otrzymania przez bank pomocy od nowych akcjonariuszy, tj. Rabobank International Holding B.V. i EBOR w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba.

22 października agencja ratingowa Moody’s podwyższyła perspektywę ratingu dla BGŻ S.A. na pozytywną. Podstawą dla podwyższenia oceny jest perspektywa pozyskania przez BGŻ S.A. inwestorów o silnej pozycji finansowej i pierwszorzędnych ocenach ratingowych.

Porównanie kredytów hipotecznychPorównanie kredytów hipotecznych! Zrób to koniecznie! Wyjdzie zdecydowanie taniej

19 listopada Komisja Nadzoru Bankowego zezwoliła na wykonywanie przez Rabobank International Holding B.V. prawa z ponad 33 proc. głosów (lecz nie więcej niż 50 proc.) i EBOR z ponad 10 proc. głosów (lecz nie więcej niż 20 proc.) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BGŻ S.A.

2 grudnia sąd zarejestrował podwyższenie do 37 mln zł kapitału zakładowego BGŻ S.A. poprzez emisję 10,6 mln akcji imiennych serii E. Emisję objął Rabobank International Holding B.V. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

6 grudnia dokonano wpisu nowych akcjonariuszy do Księgi Akcyjnej BGŻ S.A., zgodnie z którym Rabobank International Holding B.V. objął 47,84 proc. akcji nowej emisji, reprezentujących 13,76 proc. podwyższonego kapitału zakładowego, a EBOR 52,16 proc. akcji, stanowiących 15,0 proc. kapitału.

W wyniku grudniowej sprzedaży części akcji należących do banków spółdzielczych udział Rabobank International Holding B.V. w akcjonariacie BGŻ S.A. wzrósł do 35,30%.

2005 – nowa strategia

10 stycznia tego roku NWZ Akcjonariuszy BGŻ S.A. zatwierdziło nowy skład Rady Nadzorczej Banku. Przewodniczącą RN BGŻ S.A. została Agata Rowińska. Jednocześnie RN BGŻ S.A. powołała na stanowisko pierwszego wiceprezesa Zarządu Roberta Jana van Zadelhoff.

W czerwcu BGŻ S.A. ogłosił nową strategię. Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, rozbudowa sieci placówek w powiatach, wykorzystanie potencjału i wiedzy inwestora strategicznego w tworzeniu oferty .

W sierpniu Bank rozpoczął wydawanie kart kredytowych Visa Classic.

We wrześniu BGŻ zaoferował klientom nowe kredyty hipoteczne i budowlane. Dają one możliwość sfinansowania do 100 proc. wartości inwestycji. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat. Kredyty udzielane są w złotych lub walutach wymienialnych: EUR, USD i CHF.

17 listopada BGŻ S.A. podpisał umowę o współpracy ze Zrzeszeniem Mazowieckiego Banku Regionalnego. Nawiązana współpraca miała charakter czysto biznesowy i dotyczyła sprzedaży kredytów hipotecznych BGŻ w placówkach Zrzeszenia.

Nowe logo BGŻ 2006

11 kwietnia Bank BGŻ wprowadził nowe logo. Nowa wizualizacja marki została opracowana z myślą o jej rewitalizacji i odmłodzeniu, przy jednoczesnym utrzymaniu jej dotychczasowego dorobku – zaufania i wiarygodności, jaką się cieszy. Oprócz zmian „zewnętrznych” – nowej identyfikacji wizualnej bank przeobraża się także od środka: wprowadza nową organizację oddziałów oraz aktywniejszy i nowocześniejszy sposób sprzedaży produktów.

W czerwcu Bank BGŻ podpisał umowę z londyńską firmą Lehman Brothers. Dotyczy ona sprzedaży pakietu wierzytelności trudnych o wartości nominalnej ponad 700 mln zł. Portfel kredytów trudnych obejmuje wierzytelności wobec klientów korporacyjnych banku.

W sierpniu Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła rating kondycji finansowej (ang. Bank Financial Strength Rating) Banku BGŻ z E+ do D- oraz oceniła perspektywę tego ratingu jako stabilną.

Rada Nadzorcza Banku BGŻ powołała z dniem 19 września na stanowisko wiceprezesa Zarządu banku Andrzeja Chmieleckiego.

Struktura akcjonariatu BGŻ w 2007:

  • Rabobank – 44,51%,
  • Skarb Państwa – 37,32%,
  • Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju – 12,87%,
  • pozostali – 5,30%.

BGŻ w roku 2013

16 września Rada Nadzorcza Banku powołała Józefa Wancera na stanowisko prezesa Zarządu.

24 lipca Rada Nadzorcza Banku powierzyła Geertowi Embrechtsowi pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Banku BGŻ. Geert Embrechts jako pierwszy wiceprezes Zarządu, p.o. prezesa Zarządu Banku BGŻ odpowiada za obszary: zarządzania baniem i finansów.

1 marca Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 kwietnia 2013 Monikę Nachyła na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ oraz powierzyła jej pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

24 lutego Jacek Bartkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku BGŻ z dniem 31 marca 2013 r.

Połączenie BGŻ z Rabobank 2014

15 września francuska Grupa BNP Paribas przejęła od holenderskiego Rabobanku kontrolę nad Bankiem BGŻ.

18 czerwca w wyniku połączenia Banku BGŻ i Rabobank Polska kapitał zakładowy został podwyższony do poziomu 56 138 764 zł.

30 maja Walne Zgromadzenia Banku BGŻ oraz Rabobank Polska podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok