Analiza zdolności kredytowej

przez | 2019

analiza zdolności kredytowejAnaliza zdolności kredytowej klienta, jest obowiązkiem każdego kredytodawcy przed zawarciem umowy o kredyt czy też umowy o pożyczkę. Jest to nie inaczej, jak analiza możliwości uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Jest ona dokonywana na podstawie posiadanych przez kredytodawcę informacji uzyskanych bezpośrednio od konsumenta lub/i dokonywana na podstawie informacji zawartych w bazach danych (pozyskane z odpowiednich baz danych lub znajdujących się w zbiorach konkretnego kredytodawcy).

Konsument natomiast jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, prawdziwych dokumentów i informacji zgodnych ze stanem faktycznym, które są niezbędne do dokonania takie oceny zdolności kredytowej.

Ocena zdolności kredytowej, a obowiązujące przepisy

Umocowania prawne do oceny zdolności kredytowej przez banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów:

  • Ustawa o kredycie konsumenckim,
  • Ustawa – Prawo bankowe,
  • Inne regulacje obowiązujące te podmioty.

Odmowa udzielenia kredytu.

W przypadku odmowy udzielenia konsumentowi kredytu/pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazach danych lub zbiorze wewnętrznym danego kredytodawcy, kredytodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania konsumentowi informacji (bezpłatnie) o wynikach przeprowadzonego sprawdzenia, łącznie ze wskazaniem baz danych, w których nastąpiło sprawdzenie.

Obowiązek zbadania zdolności kredytowej przez kredytodawcę

Obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej jest obowiązkiem kredytodawcy i nie może być scedowany na pośrednika kredytowego. Dodatkowo ocena zdolności kredytowej wiąże się z z zakazem udzielania kredytów konsumenckich podmiotom, które takiej zdolności nie posiadają.

Podmioty oceniające zdolność kredytową ustalają zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Źródła oceny zdolności kredytowej

Artykuł 9 ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim określa źródła, w oparciu o które kredytodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej konsumenta: informacje uzyskane od konsumenta, informacje z odpowiednich baz danych oraz zbiory wewnętrzne kredytodawcy.

W Polsce największymi bazami danych dysponuje Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) oraz System Bankowy Rejestr. Natomiast biura informacji gospodarczej nie posiadają historii kredytowej konsumenta.

Zbiory wewnętrzne kredytodawcy, to zazwyczaj informacje pochodzące z zawieranych umów przez konsumenta z kredytodawcą, informacje uzyskane z baz danych.

Ocena zdolności kredytowej

Zasadniczą rolę w badaniu oceny zdolności kredytowej konsumenta, mają załączniki dołączone do wniosku kredytowego:

  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów,
  • sytuacja majątkowa,
  • zobowiązania kredytowe,
  • stan rodzinnym.

Ustalenie, czy konsument posiada zdolność kredytową i do jakiej wysokości, zmierza głównie do zminimalizowania ryzyka związanego z niewypłacalnością kredytobiorcy. Złe wyliczenie lub brak oceny zdolności kredytowej może skutkować niebezpieczeństwem niespłacenia przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania.

Dopiero prawidłowo złożony oraz wypełniony wniosek o udzielenie kredytu jest podstawą do rozpoczęcia przez bank procedury jego weryfikacji. Brak załączników lub wymaganych dokumentów wstrzymuje rozpoczęcie weryfikacji.

Więcej w tym temacie: Jak poprawić zdolność kredytową